Trung tâm Tin học và Công báo tỉnh Tiền Giang tuyển dụng viên chức năm 2020

13/02/2020

Căn cứ Quyết định số 25/QĐ-VPĐĐBQH,HĐND&UBND ngày 05 tháng 02 năm 2020 của Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc ủy quyền tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức các Trung tâm trực thuộc Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh;

Căn cứ Công văn số 54/VPĐĐBQH,HĐND&UBND-HCTC ngày 11 tháng 02 năm 2020 của Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2020.

Trung tâm Tin học và Công báo trực thuộc Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau:

1. Chuyên ngành, chỉ tiêu cần tuyển

– Chuyên ngành: Công nghệ thông tin.

Chỉ tiêu tuyển dụng: 02 chỉ tiêu.

– Chuyên ngành: Kinh doanh quốc tế.

Chỉ tiêu tuyển dụng: 01 chỉ tiêu.

– Chuyên ngành: Một trong các chuyên ngành: Luật, Ngữ văn, Báo chí, Xã hội học.

Chỉ tiêu tuyển dụng: 01 chỉ tiêu.

2. Điều kiện đăng ký dự tuyển

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Tuổi đời dự tuyển: từ đủ 18 tuổi trở lên;

– Có đơn đăng ký dự tuyển;

– Có lý lịch rõ ràng;

– Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp nhu cầu tuyển dụng;

– Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

– Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông (chỉ áp dụng đối với các chỉ tiêu tuyển dụng không thuộc chuyên ngành Công nghệ thông tin).

– Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ.

Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

3. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

– Phiếu đăng ký dự tuyển (mẫu kèm theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ).

4. Thời hạn và địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển

– Thời hạn nộp hồ sơ: Nộp hồ sơ trực tiếp trong giờ hành chính các ngày làm việc (trừ những ngày nghỉ theo quy định) hoặc gửi qua đường bưu điện, thời hạn nhận phiếu đăng ký dự tuyển đến hết ngày 15/3/2020.

– Địa điểm nộp hồ sơ: Trung tâm Tin học và Công báo tỉnh Tiền Giang trực thuộc Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang.

Địa chỉ: Số 23, Đường 30/4, Phường 1, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Số điện thoại: 0273 3885130.

5. Hình thức và nội dung tuyển dụng: Xét tuyển.

6. Thời gian xét tuyển: tháng 3 năm 2020 (thời gian cụ thể sẽ thông báo sau).

7. Lệ phí xét tuyển: không có.

*****Tài liệu đính kèm:

– Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: tiengiang.gov.vn