Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tuyển dụng viên chức năm 2020

26/06/2020

Căn cứ Luật viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010; Luật số 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Cán bộ công chức và Luật viên chức;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 161/2018/NĐ-CP này 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số 1311/QĐ-BTNMT ngày 16/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc Phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2020 của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội;

Căn cứ nhu cầu công việc, vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2020 của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt, Nhà trường thông báo tuyển dụng viên chức cụ thể như sau:

1. Điều kiện tuyển dụng

a) Điều kiện chung:

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Từ đủ 22 tuổi trở lên.

– Có đơn đăng ký dự tuyển;

– Có lý lịch rõ ràng;

– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

– Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

b) Đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức

Thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 10 Nghị định 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng, và quản lý viên chức, đã được sửa đổi bổ sung tại Khoản 4 Điều 2 Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ.

c) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

2. Số lượng, tiêu chuẩn viên chức cần tuyển dụng

a) Số lượng cần tuyển dụng: 83 chỉ tiêu

b) Tiêu chuẩn chung

– Trình độ ngoại ngữ, tin học

+ Đối với ngoại ngữ: Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (hoặc tương đương);

+ Đối với tin học: Có trình độ tin học tối thiểu đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin (hoặc tương đương).

– Tất cả các vị trí tuyển dụng yêu cầu người dự tuyển phải đúng trình độ và chuyên ngành đào tạo (theo phụ lục đính kèm).

3. Nội dung và hình thức tuyển dụng

a) Hình thức thi tuyển

Việc tuyển dụng viên chức được thực hiện thông qua hình thức thi tuyển và được thực hiện theo 2 vòng thi như sau:

Vòng 1: Thi trắc nghiệm

– Nội dung thi trắc nghiệm gồm 2 phần

Phần I: Kiến thức chung 60 câu hỏi về pháp luật viên chức; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và những hiểu biết cơ bản về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; chức trách, nhiệm vụ của viên chức theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển. Thời gian thi 60 phút.

Phần II: Ngoại ngữ tiếng Anh gồm 30 câu hỏi. Thời gian thi 30 phút.

– Miễn phần thi ngoại ngữ (vòng 1) đối với các trường hợp sau:

Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ;

Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam;

Phần III: Tin học văn phòng 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm. Thời gian thi 30 phút.

– Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi quy định tại điểm a mục này, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.

Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

Nội dung thi: Kiến thức, năng lực, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển viên chức theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng, cụ thể do Hội đồng thi tuyển hướng dẫn.

Hình thức thi: Vấn đáp và Thực hành.

Thang điểm: 100 điểm.

Thời gian thi: Thời gian thi vấn đáp: 30 phút; Thời gian thi thực hành 50 phút (giảng dạy 01 tiết học).

b) Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức

– Cách tính điểm và xác định người trúng tuyển được thực hiện theo quy định tại Điều 13 Nghị định 29/212/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng, và quản lý viên chức, đã được sửa đổi bổ sung tại Khoản 5 và Khoản 6 Điều 2 Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ.

– Người không trúng tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả cho các kỳ tuyển dụng lần sau.

4. Thành phần hồ sơ đăng ký thi tuyển, thời gian nhận hồ sơ Hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức bao gồm:

– Phiếu đăng ký dự thi tuyển (theo mẫu quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của chính phủ);

– Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền (xã, phường, thị trấn hoặc cơ quan) trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển (theo mẫu);

– Bản sao giấy khai sinh;

– Bản chụp các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập (bảng điểm) theo yêu cầu vị trí dự tuyển được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp, phải có văn bản công nhận văn bằng do Cục Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục – Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp theo quy định;

– Có giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe;

– Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

– Đối với nhân viên đã qua hợp đồng lao động phải có nhận xét của thủ trưởng đơn vị quản lý trực tiếp và hợp đồng lao động bản phô tô;

– Hai (02) phong bì dán tem, ghi sẵn địa chỉ người nhận;

– Hai (02) ảnh cỡ 3×4 của người dự tuyển.

5. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ, lệ phí thi tuyển

– Thông báo được đăng báo Nhân Dân, trang thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường, trang thông tin điện tử của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội và niêm yết công khai tại Nhà B, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội;

– Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển từ ngày 25/6/2020 đến hết ngày 24/7/2020;

– Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng 201B Nhà B, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội;

– Số điện thoại cố định: 024.3.837.0598;

Lệ phí: Lệ phí dự tuyển: 500.000 đ/bộ hồ sơ (Trường không trả lại hồ sơ nếu không trúng tuyển).

Thông báo này thay thế cho thông báo số 2185/TB-TĐHHN ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Hiệu trưởng trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về việc tuyển dụng viên chức đợt I năm 2020 của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.

Thông tin cụ thể về tuyển dụng viên chức sẽ được thông báo, cập nhật trên trang thông tin điện tử của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (http://hunre.edu.vn).

>>>>>Xem thêm: Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tuyển dụng viên chức năm 2020

*****Tài liệu đính kèm:

– Phụ lục chi tiết

Nguồn tin: hunre.edu.vn