Trường TH Bình Trị Đông, quận Bình Tân, TP.HCM tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2023

15/11/2023

Căn cứ Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức số 52/2019/QH14 ngày 25 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 ngày 14 tháng 6 năm 2019;
Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Bộ Nội vụ về ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;
Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 02 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập;
Căn cứ Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 02 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường tiểu học công lập;
Căn cứ kế hoạch số 597/KH-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân quận Bình Tân về tuyển dụng viên chức của các trường học công lập trực thuộc quận (Đợt 2).
Căn cứ nhu cầu tuyển dụng viên chức của các trường học công lập trực thuộc quận Trường TH Bình Trị Đông xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức (Đợt 2) năm 2023 như sau:

I. Mục đích, đối tượng, yêu cầu tuyển dụng:
– Tuyển dụng viên chức vào làm việc tại trường đảm bảo chất lượng, đủ về số lượng, phù hợp vị trí việc làm, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân quận giao trong năm 2023.
– Việc tuyển dụng đảm bảo thực hiện đúng trình tự, thủ tục tuyển dụng viên chức theo quy định của pháp luật
II. Nguyên tắc tuyển dụng:
– Việc tuyển dụng viên chức phải căn cứ vào nhu cầu công việc, vị trí việc làm gắn với chức danh nghề nghiệp theo quy định và số lượng người làm việc đã được phê duyệt.
– Việc tổ chức tuyển dụng phải đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan, đúng pháp luật và đảm bảo tính cạnh tranh.
– Những người được tuyển chọn phải đảm bảo đúng tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ gắn với chức danh nghề nghiệp, hạng chức danh nghề nghiệp cần tuyển.
– Người đăng ký dự tuyển phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của những giấy tờ, văn bản trong hồ sơ đăng ký dự tuyển. Các trường hợp khai man, giả mạo hồ sơ sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng và xử lý theo quy định của pháp luật. Thí sinh không được bổ sung các giấy tờ xác nhận chế độ ưu tiên sau khi công bố kết quả tuyển dụng.
– Thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào một vị trí việc làm tại trường, nếu thí sinh nào đăng ký dự tuyển từ hai vị trí việc làm trở lên sẽ bị xóa tên trong danh sách dự tuyển hoặc hủy kết quả xét tuyển.
III. Thực trạng, tình hình số người đang làm việc và nhu cầu tuyển dụng:
1. Thực trạng đội ngũ công chức, viên chức:
– Tổng số người làm việc được giao trong năm 2023 (Quyết định số 3197/QĐ-UBND ngày 06 tháng 4 năm 2023 của Ủy ban nhân dân quận) là 100 người.
– Tổng số người làm việc hiện có (tính đến tháng 11/2023): 94 người.
2. Nhu cầu tuyển dụng:
Trên cơ sở biên chế được giao năm 2023 và nhu cầu tuyển dụng của nhà trường, trường xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2023 với số lượng cần tuyển dụng là 02 viên chức (giáo viên), trong đó:
+ Vị trí giáo viên môn Tiếng Anh: 2 chỉ tiêu.

IV. Đối tượng, điều kiện, hồ sơ đăng ký dự tuyển:
1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:
a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam; từ đủ 18 tuổi trở lên.
b) Có phiếu đăng ký dự tuyển ghi đầy đủ, rõ ràng, trung thực các thông tin cá nhân của người dự tuyển (theo mẫu quy định).
c) Có lý lịch rõ ràng.
d) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt và được Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng Giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận.
đ) Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển.
Lưu ý: Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:
– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.
– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.
2. Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp về trình độ đào tạo, bồi dưỡng, ngoại ngữ, tin học và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ:
2.1. Vị trí việc làm giáo viên Tiểu học:
Người dự tuyển phải đạt tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giáo viên tiểu học hạng III (Mã số: V.07.03.29) quy định tại Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường tiểu học công lập.
Tốt nghiệp Đại học sư phạm tiểu học hoặc Đại học các chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy trở lên và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
2.2. Vị trí việc làm giáo viên Tiếng Anh (bậc học Tiểu học):
Người dự tuyển phải đạt tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giáo viên tiểu học hạng III (Mã số: V.07.03.29) quy định tại Thông tư số 02/2021/TT- BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường tiểu học công lập.
Tốt nghiệp Đại học sư phạm Tiếng Anh trở lên hoặc Đại học các chuyên ngành phù hợp trở lên và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.
* Yêu cầu về trình độ ngoại ngữ và tin học đối với người dự tuyển vị trí giáo viên:
Người dự tuyển có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ và có khả năng sử dụng ngoại ngữ trong một số nhiệm vụ cụ thể được giao.
Trường hợp người trúng tuyển có bằng tốt nghiệp chuyên môn đã chuẩn đầu ra về ngoại ngữ, tin học theo quy định mà tương ứng với yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển thì được sử dụng thay thế chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.
V. Nội dung, hình thức tuyển dụng và cách tính kết quả xét tuyển:
1. Nội dung, hình thức tuyển dụng:
Tuyển dụng viên chức theo hình thức xét tuyển. Nội dung, hình thức xét tuyển viên chức thực hiện theo quy định tại Điều 11 của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. Nội dung xét tuyển được nêu cụ thể tại Thông báo tuyển dụng viên chức của các trường học công lập trực thuộc quận được đăng tải trên phương tiện thông tin đại chúng và trang thông tin điện tử của trường TH Bình Trị Đông quận Bình Tân tại địa chỉ http://www.thbinhtridong.hcm.edu.vn và đăng trên bảng thông báo của nhà trường.
Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:
a) Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.
b) Vòng 2 (hình thức phỏng vấn hoặc thực hành):
– Phỏng vấn hoặc thực hành để kiểm tra kiến thức chung, kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ hoặc xử lý tình huống bài giảng (đối với vị trí giáo viên) của người dự tuyển.
– Người đứng đầu đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định hình thức phỏng vấn hoặc thực hành tại vòng 2 này phù hợp với tính chất hoạt động nghề nghiệp và yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.
– Điểm phỏng vấn hoặc thực hành được tính theo thang điểm 100 điểm.
– Thời gian phỏng vấn 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự thi có thời gian chuẩn bị không quá 15 phút); thời gian thi thực hành do người đứng đầu đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng quyết định căn cứ vào tính chất, đặc điểm hoạt động nghề nghiệp của vị trí việc làm dự tuyển.
– Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn hoặc thực hành.
2. Cách tính kết quả xét tuyển:
Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:
– Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.
– Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.
– Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm tính theo quy định bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.
– Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.
3. Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (quy định tại Điều 6 Nghị định 115/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ):
– Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.
– Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyên ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.
– Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.
– Trường hợp người dự tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.
VI. Hội đồng tuyển dụng viên chức:
– Hội đồng tuyển dụng viên chức do Ủy ban Nhân dân quận Bình Tân ban hành quyết định thành lập bao gồm có 05 hoặc 07 thành viên theo quy định tại Khoản 1 Điều 8 Nghị định 115/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ.
– Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng tuyển dụng viên chức theo quy định tại Khoản 3, Điều 8 Nghị định 115/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ.
– Hội đồng tuyển dụng viên chức (giáo viên) của trường TH Bình Trị Đông năm 2023 làm việc theo nguyên tắc tập thể, kết luận theo đa số và có nhiệm vụ, quyền hạn như sau:
– Thành lập Ban Kiểm tra, sát hạch và bộ phận giúp việc;
– Tổ chức kiểm tra, sát hạch (phỏng vấn);
– Giải quyết khiếu nại, tố cáo trong quá trình xét tuyển viên chức theo quy định của pháp luật.
VII. Quy trình, thời gian, địa điểm:
Thí sinh xem thông báo tuyển dụng viên chức (giáo viên) ngành Giáo dục và Đào tạo quận Bình Tân, năm học 2023-2024 tại Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bình Tân (462 Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân), trên trang thông tin điện tử tại địa chỉ http://www.pgdbinhtan.hcm.edu.vn, trang thông tin điện tử của trường TH Bình Trị Đông quận Bình Tân tại địa chỉ http://www.thbinhtridong.hcm.edu.vn và đăng trên bảng thông báo của nhà trường.
Thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển: 30 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng trên phương tiện thông tin đại chúng và trang thông tin điện tử của phòng Giáo dục và Đào tạo quận tại địa chỉ http://www.pgdbinhtan.hcm.edu.vn.
Trên đây là kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2023 (Đợt 2) của Trường Tiểu học Bình Trị Đông ./.

Nguồn tin: thbinhtridong.hcm.edu.vn