Trường THPT Phú Hòa, TP. HCM tuyển dụng viên chức năm học 2024-2025

01/07/2024

Căn cứ Luật Giáo dục năm 2019;
Căn cứ Luật Viên chức năm 2010; Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019;
Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức (viết tắt là Nghị định số 115/2020/NĐ-CP);
Căn cứ Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức (Nghị định số 85/2023/NĐ-CP);
Căn cứ Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Thông tư số 6/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;
Căn cứ Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức;
Căn cứ Thông tư số 04/2021/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 02 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học phổ thông công lập, được sửa đổi bởi Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT.
Căn cứ Quyết định số 1016/QĐ-SGDĐT ngày 19 tháng 4 năm 2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của Trường trung học phổ thông Phú Hòa.
Căn cứ Quyết định số 1533 /QĐ-SGDĐT ngày 29 tháng 5 năm 2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc Phân cấp thực hiện tuyển dụng viên chức đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần chi thường xuyên trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.
Trường trung học phổ thông Phú Hòa xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức năm học 2024 – 2025 như sau:

1. Tình hình nhân sự và nhu cầu tuyển dụng
Trường THPT Phú Hòa được phân cấp thực hiện tuyển dụng viên chức theo Quyết định số 1533/QĐ-SGDĐT ngày 29 tháng 5 năm 2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo.
Năm 2023, Trường THPT Phú Hòa với 35 lớp, được phân bổ số lượng người làm việc: 80 viên chức; số lượng người làm việc hiện có: 75 viên chức; số lượng người làm việc chưa sử dụng: 05 viên chức.
Hiện tại năm 2024 số lớp dự kiến 37 lớp (tăng 2 lớp)
Sau khi rà soát đề án, danh mục, cơ cấu vị trí việc làm đã được phê duyệt và tổng hợp nhu cầu tuyển dụng, Trường THPT Phú Hòa tuyển dụng 05 viên chức, trong đó: 05 viên chức là giáo viên và 00 viên chức là nhân viên, như sau:

STT Vị trí việc làm Trình độ, chuyên môn đào tạo Chức danh

nghề nghiệp

Mã số Số

lượng

Ghi chú
1 Giáo     viên   giảng dạy môn Toán Đại học chuyên ngành sư phạm Toán trở lên hoặc Đại học chuyên ngành Toán, có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm theo quy định Giáo viên Trung học phổ thông hạng III V.07.05.15 03
2 Giáo     viên     môn Anh văn Đại học chuyên ngành sư phạm Tiếng Anh trở lên hoặc Đại học chuyên ngành môn Tiếng Anh, có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm theo quy định Giáo viên Trung học phổ thông hạng III V.07.05.15 02 2

 

STT Vị trí việc làm Trình độ, chuyên môn đào tạo Chức danh

nghề nghiệp

Mã số Số

lượng

Ghi chú
TỔNG 05

2. Nguyên tắc tuyển dụng
– Việc tuyển dụng viên chức được thực hiện theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP, Nghị định số 85/2023/NĐ-CP và Thông tư số 6/2020/TT-BNV.
– Việc tuyển dụng viên chức phải căn cứ vào nhu cầu công việc, vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và quỹ tiền lương của đơn vị sự nghiệp công lập;
– Việc tổ chức tuyển dụng phải đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật; đảm bảo tính cạnh tranh;
– Những người được tuyển chọn phải đảm bảo đúng tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn, nghiệp vụ gắn với chức danh nghề nghiệp, hạng chức danh nghề nghiệp cần tuyển và quỹ tiền lương của đơn vị sự nghiệp công lập.
– Người đăng ký dự tuyển phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của những giấy tờ trong hồ sơ dự tuyển. Các trường hợp khai man, giả mạo hồ sơ sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng và xử lý theo quy định của pháp luật.
– Người đăng ký dự tuyển chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí việc làm, nếu đăng ký dự tuyển từ 02 vị trí việc làm trở lên trong cùng một đợt xét tuyển sẽ bị xóa tên trong danh sách dự tuyển hoặc hủy kết quả xét tuyển. Hồ sơ và lệ phí đăng ký dự tuyển sẽ không hoàn trả lại sau khi đã đăng ký tham gia dự tuyển.
– Người không trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng viên chức không được bảo lưu kết quả cho các kỳ tuyển dụng lần sau.
– Không tiếp nhận bổ sung đối tượng ưu tiên, bổ sung hồ sơ sau khi công nhận kết quả tuyển dụng.
– Hội đồng tuyển dụng viên chức có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ của những người đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định và chịu trách nhiệm về việc từ chối tiếp nhận hồ sơ.
3. Trường hợp được đăng ký dự tuyển viên chức, điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức và đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức:
3.1. Trường hợp được đăng ký dự tuyển viên chức
Trường hợp được đăng ký dự tuyển: Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo; không phân biệt loại hình đào tạo, văn bằng, chứng chỉ, trường công lập, trường ngoài công lập được đăng ký dự tuyển viên chức:
– Từ đủ 18 tuổi trở lên và trong độ tuổi lao động theo quy định của pháp luật lao động. Trường đề nghị được tuyển dụng đội ngũ trẻ, năng động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ đổi mới, ưu tiên ứng viên có tuổi đời dưới 45 tuổi.
– Người đăng ký dự tuyển phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp, có đủ các điều kiện đăng ký dự tuyển quy định như sau:
a) Có đơn đăng ký dự tuyển;
b) Có phiếu đăng ký dự tuyển;
c) Có lý lịch rõ ràng;
d) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề phù hợp với vị trí việc
làm;
e) Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo vị trí việc làm đăng ký
dự tuyển.
f) Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.
Trường hợp không được tham gia dự tuyển
a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.
b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.
3.2. Điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức
Người dự tuyển vào vị trí việc làm Giáo viên: CDNN: Giáo viên Trung học phổ thông hạng III – Mã số V.07.05.15
Phải đạt tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng theo qui định tại khoản 3 Điều 3 Thông tư số 04/2021/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 02 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học phổ thông công lập, được sửa đổi bởi Điều 4 Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT:
– Có bằng cử nhân trở lên ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên trung học phổ thông.
– Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân ngành phù hợp và có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên THPT theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;
– Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông (hoàn thành trong thời gian thực hiện chế độ tập sự nếu trúng tuyển).
3.3. Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng viên chức:
a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;
b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;
c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;
d) Cán bộ công đoàn trưởng thành từ cơ sở, trong phong trào công nhân: Được cộng 1,5 điểm vào kết quả vòng 2.
Trường hợp người dự thi tuyển hoặc dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại khoản 1 Điều này thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.
4. Hình thức tuyển dụng
Việc tuyển dụng viên chức được thực hiện thông qua hình thức xét tuyển.
– Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.
– Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành
+ Hình thức thi: thực hành.
+ Nội dung thi: kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.
– Thời gian thi thực hành kiến thức nghiệp vụ chuyên ngành theo vị trí dự tuyển: 30 phút (thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị, không tính vào thời gian thi).
– Thang điểm: 100 điểm.
5. Xác định người trúng tuyển: người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:
– Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.
– Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại Điều 6 Nghị dịnh số 115/2020/NĐ-CP, được bổ sung bởi Khoản 2 Điều 1 Nghị định 85/2023/NĐ-CP (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu tuyển dụng của vị trí việc làm.
Lưu ý: Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người trúng tuyển là người đạt kết quả thi phần thi kiến thức chung tại vòng 1 cao hơn (nếu có); trường hợp vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng quyết định người trúng tuyển; không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau; trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả tuyển dụng thấp hơn liền kề bằng nhau thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng quyết định người trúng tuyển.
6. Thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức, Ban giám sát và các bộ phận giúp việc Hội đồng tuyển dụng viên chức do Chủ tịch Hội đồng quyết định thành lập:
6.1. Hội đồng tuyển dụng viên chức và Ban giám sát
Hội đồng tuyển dụng viên chức được thành lập căn cứ Khoản 1 Điều 8 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP, thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Khoản 3 Điều 8 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP.
Ban giám sát được thành lập và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Khoản 2, 3 Điều 36 Chương III Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ban hành kèm theo Thông tư số 6/2020/TT-BNV.
6.2. Các bộ phận giúp việc Hội đồng tuyển dụng viên chức do Chủ tịch Hội đồng quyết định thành lập: Ban kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển; Ban đề thi; Ban kiểm tra, sát hạch.
7. Hồ sơ dự tuyển viên chức
Người dự tuyển chuẩn bị 02 loại hồ sơ, cụ thể:
7.1. Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 85/2023/NĐ-CP);
7.2. Bộ hồ sơ cá nhân, thành phần gồm (dùng cho người trúng tuyển viên chức):
1) Bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển, chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có);
2) Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp.
3) Đối với trường hợp được bố trí làm công việc theo đúng chuyên ngành được đào tạo và theo đúng chuyên môn, nghiệp vụ của công việc trước đây đã đảm nhiệm đúng với chức danh nghề nghiệp đăng ký dự tuyển, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc (nếu không liên tục thì được cộng dồn) bằng hoặc lớn hơn thời gian tập sự tương ứng với thời gian tập sự của chức danh nghề nghiệp được tuyển dụng quy định thì nộp bổ sung:
– Bản sao Quyết định nghỉ việc hoặc chấm dứt hợp đồng làm việc tại đơn vị cũ.
– Bản sao Hợp đồng lao động/làm việc tại đơn vị cũ.
– Bản sao quá trình tham gia bảo hiểm xã hội do cơ quan có thẩm quyền cấp, xác nhận.

Lưu ý: Trường hợp người đăng ký dự tuyển có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì (đơn vị đã được phân cấp tuyển dụng) công khai trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của đợn vị và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.
8. Quy trình, thời gian, địa điểm tổ chức tuyển dụng viên chức
Trường trung học phổ thông Phú Hòa lập kế hoạch tuyển dụng và đăng thông báo tuyển dụng. Các thông tin liên quan đến tuyển dụng viên chức năm học 2024 – 2025 thường xuyên được cập nhật trên trang thông tin điện tử theo liên kết: http://thptphuhoa.hcm.edu.vn từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc tuyển dụng, gồm các bước dự kiến như sau:

 

STT

Thời gian

dự kiến

 

Bước

 

Nội dung thực hiện

Trách nhiệm thực hiện
1  

28/05/2024

đến 18/6/2024

Bước 1: Xây dựng kế hoạch tuyển dụng và trình Sở Giáo dục và Đào tạo Xây dựng Kế hoạch tuyển dụng. Hình thức tuyển dụng: xét tuyển Hiệu trưởng
2 18/06/2024

đến 22/06/2024

Bước 2: Thông báo tuyển dụng Soạn thảo thông báo tuyển dụng Hiệu trưởng phê duyệt.

Đăng thông báo tuyển dụng trên báo Giáo dục ít nhất 01 lần; công khai trên trang thông tin điện tử tại địa chỉ: http://thptphuhoa.hcm.edu.vn và niêm yết tại bảng tin của trường trung học phổ thông Phú Hòa

Hiệu trưởng
3 22/06/2024 Bước 3: Thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức và Ban Giám sát Thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức (HĐTD) và  Ban giám sát. Hiệu trưởng
4 24/06/2024

đến 25/06/2024

Bước 4: Thành lập các bộ phận giúp việc Hội Thành lập các bộ phận giúp việc:

1. Ban kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển

Chủ tịch Hội đồng

 

 

STT

Thời gian

dự kiến

 

Bước

 

Nội dung thực hiện

Trách nhiệm thực hiện
đồng tuyển dụng viên chức 2.   Ban đề thi

3.   Ban kiểm tra, sát hạch.

5 24/06/2024

đến 05/07/2024

Bước 5: Tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển Tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển của ứng viên:

–   Hình thức: trực tiếp.

–  Địa điểm: Phòng hành chính trường THPT Phú Hòa

–  Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính.

Ban kiểm tra phiếu Phiếu đăng ký dự tuyển/ thư ký
6 06/07/2024

đến 10/07/2024

Bước 6: Tổ

chức vòng 1

Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển

–  Địa điểm: Phòng hành chính- Trường THPT Phú Hòa

–  Địa chỉ: 25 đường Huỳnh Thị Bẳng, xã Phú Hòa Đông, Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh

–  Hội đồng tuyển dụng

–  Ban Giám sát

–  Ban kiểm tra phiếu Phiếu đăng ký dự tuyển

7 11/07/2024

đến 13/07/2024

Bước 7: Thông báo đến người có đủ điều kiện và không đủ điều kiện dự thi vòng 2 Thông báo kết quả vòng 1 và thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển vòng 2 công khai trên trang thông tin điện tử và niêm yết tại Bảng tin trường THPT Phú Hòa Hội đồng tuyển dụng
8 11/07/2024

đến 16/07/2024

Bước 8: Ban hành đề kiểm tra thi nghiệp vụ vòng 2 Xây dựng đề thi kiểm tra thi nghiệp vụ chuyên ngành theo từng vị trí việc làm cần tuyển dụng. –  Hội đồng tuyển dụng

–  Ban Giám sát

–  Ban Đề thi

 

 

STT

Thời gian

dự kiến

 

Bước

 

Nội dung thực hiện

Trách nhiệm thực hiện
9 18/7 đến 19/07/2024 Bước 9: Tổ

chức vòng 2

 

Tổ chức thi nghiệp vụ chuyên ngành theo từng vị trí việc làm.

–  Địa điểm: Trường THPT Phú Hòa

–  Địa chỉ: 25 đường Huỳnh Thị Bẳng, xã Phú Hòa Đông, Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh

–  Hội đồng tuyển dụng

–  Ban Giám sát;

–  Ban đề thi;

–  Ban kiểm tra sát hạch;

20/07/2024 Bàn giao kết quả tuyển dụng cho Thư ký Hội đồng tuyển dụng Thư ký Hội đồng tuyển dụng
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

20/07/2024

đến 22/07/2024

Bước 10: Thông báo và công nhận kết quả

tuyển dụng viên chức

Hội đồng tuyển dụng viên chức họp thông qua kết quả tuyển dụng vòng 2 Thư ký Hội đồng tuyển dụng
23/07/2024

đến 25/07/2024

– Hội đồng tuyển dụng có trách nhiệm báo cáo Hiệu trưởng trình Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét, công nhận kết quả tuyển dụng kèm hồ sơ minh chứng hợp lệ xem xét, quyết định. Hội đồng tuyển dụng
29/07/2024

đến 31/07/2024

Thông báo kết quả tuyển dụng trên trang                    điện      tử. http://thptphuhoa.hcm.edu.vn và gửi thông báo công nhận kết quả trúng tuyển bằng văn bản tới người dự tuyển theo địa chỉ mà người dự tuyển đã đăng ký. Hội đồng tuyển dụng
01/08/2024

đến 15/08/2024

Hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng (nộp bộ hồ sơ gồm các thành phần nêu tại mục 7.2 của Kế hoạch này) Người trúng tuyển

 

 

STT

Thời gian

dự kiến

 

Bước

 

Nội dung thực hiện

Trách nhiệm thực hiện
11 16/08/2024

đến 20/08/2024

Bước 11: Ký kết hợp đồng làm việc – Trình Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định tuyển dụng; Gửi quyết định tới người trúng tuyển theo địa chỉ đã đăng ký. Hiệu trưởng
28/8/2024

đến 30/8/2024

Ký kết hợp đồng làm việc và nhận việc Người trúng tuyển

10. Kinh phí tuyển dụng: Mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng phí tuyển dụng theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28 tháng 10 năm 2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.
Trên đây là kế hoạch tuyển dụng viên chức năm học 2024-2025 của Trường Trung học phổ thông Phú Hòa./.

Nguồn tin: thptphuhoa.hcm.edu.vn