TT Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tuyển dụng viên chức năm 2021

04/01/2022

Căn cứ Quyết định số 355/QĐ-SNV ngày 13/10/2021 của Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa

Vũng Tàu về việc Phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông năm 2021;

Thực hiện Công văn số 1999/STTTT-VP ngày 3/11/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về tổ chức triển khai tuyển dụng viên chức tại Trung tâm CNTT&TT năm 2021.

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021, cụ thể như sau:

I/. Chỉ tiêu, vị trí việc làm, ngành và chuyên ngành cần tuyển:

1. Số lượng viên chức cần tuyển dụng: 01 (một) người.

2. Số lượng vị trí việc làm cần tuyển: 01 vị trí việc làm, cụ thể:

Vị trí việc làm: Kỹ thuật viên Phát triển phần mềm hạng III (mã ngạch V.11.08.21)

3. Ngành, chuyên ngành cần tuyển: (Chi tiết tại Biểu nhu cầu tuyển dụng viên chức Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông năm 2021 kèm theo)

II/. Đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn, Phiếu đăng ký dự tuyển, ưu tiên trong tuyển dụng

1. Tiêu chuẩn, Điều kiện đăng ký dự tuyển

a)   Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

+ Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam.

+ Từ đủ 18 tuổi trở lên.

+ Có phiếu đăng ký dự tuyển; có lý lịch rõ ràng.

+ Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt.

+ Có đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ.

+ Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

+ Tiêu chuẩn cụ thể: (Chi tiết tại Biểu nhu cầu tuyển dụng viên chức Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông năm 2021 kèm theo).

b)   Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

+ Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

+ Đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

2.  Phiếu đăng ký dự tuyển:

Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp trực tiếp 01 Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính Phủ vào một vị trí việc làm (nếu đăng ký dự tuyển vào 02 vị trí trở lên sẽ bị loại khỏi danh sách dự tuyển), người đăng ký dự tuyển phải khai đầy đủ các nội dung yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển tính tới thời điểm nộp Phiếu và phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung kê khai trong Phiếu.

Sau khi có thông báo công nhận kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông để xuất trình bản chính các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập, đối tượng ưu tiên ( nếu có),…theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng. Hồ sơ tuyển dụng bao gồm:

+ Bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển, chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có).

+ Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì sẽ bị hủy kết quả trúng tuyển và thông báo công khai trên Cổng thông tin điện tử tỉnh và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.

3.  Đối tượng và điểm ưu tiên

Đối tượng và điểm ưu tiên trong xét tuyển

+ Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

+ Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

+ Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

Trường hợp người dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên quy định ở trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.( theo khoản 1 Điều 6 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ)

Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

III.   Hình thức, nội dung tuyển dụng

1. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển viên chức thực hiện theo 2 vòng theo quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ.

2.  Nội dung xét tuyển:

Vòng 01: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng

Vòng 02: Phỏng vấn để kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

+ Nội dung thi môn nghiệp vụ chuyên ngành phải căn cứ vào nhiệm vụ, tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của chức danh nghề nghiệp viên chức và phải phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

+ Thời gian phỏng vấn 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị).

+ Thang điểm (phỏng vấn): 100 điểm.

+ Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

3.  Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức:

Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

+ Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.

+ Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại Điều 6 Nghị định này (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm tính theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần

4. Thời gian, địa điểm xét tuyển

Thời gian tổ chức phỏng vấn: Thời gian cụ thể sẽ được thông báo sau.

– Địa điểm xét tuyển: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa

Vũng Tàu, Số 03 Nguyễn Tất Thành, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, Điện thoại liên hệ 3561.777/ 0254.3563658.

IV.  Thời hạn, địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển

1. Thời hạn tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển: Kể từ ngày 31/12/2021 đến hết ngày 31/01/2022 (trong giờ hành chính, trừ Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ, ngày nghỉ theo quy định).

2. Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:

Người đăng ký dự tuyển có thể nộp hồ sơ theo các phương thức sau:

Nộp trực tiếp về Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Số 03 Nguyễn Tất Thành, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, Điện thoại liên hệ 0254.3561.777/ 0254.3563658 (trong giờ hành chính, trừ Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ, ngày nghỉ theo quy định);

Nộp qua dịch vụ bưu chính, chuyển phát (thời gian theo dấu Bưu điện);

Nộp qua email: ttcntt-tt@sotttt.baria-vungtau.gov.vn (trường hợp nộp qua email người đăng ký dự tuyển phải gửi hồ sơ gốc đầy đủ trước ngày tổ chức thi hoặc phỏng vấn).

(Có Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển viên chức kèm theo)

V.  Lệ phí dự tuyển

Trên cơ sở thực tế số hồ sơ thí sinh đủ điều kiện dự tuyển để thu theo các mức quy đinh tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi tuyển và dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức. Lệ phí xét tuyển viên chức (dự kiến): 500.000 đồng/thí sinh (chỉ thu lệ phí xét tuyển đối với các trường hợp đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển). Lệ phí xét tuyển được nộp trong thời gian phỏng vấn.

Trên đây là thông báo của Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc tuyển dụng viên chức năm 2021.

***** Tài liệu đính kèm:

Phụ lục đăng ký nhu cầu tuyển dụng

Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: baria-vungtau.gov.vn