TT Dịch vụ nông nghiệp huyện Quan Sơn, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2021

22/09/2021

Căn cứ Quyết định số 5645/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc giao biên chế công chức, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2021 của các sở, cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố;

Căn cứ Công văn số 13240/UBND-THKH ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc chấp thuận Kế hoạch tuyển dụng viên chức tại Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Quan Sơn;

Thực hiện Phương án số 10 /PA-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Quan Sơn về việc tuyển dụng viên chức Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện năm 2021.

Ủy ban nhân dân huyện Quan Sơn Thông báo tuyển dụng viên chức Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện năm 2021, cụ thể như sau:

I. SỐ LƯỢNG, VỊ TRÍ VIỆC LÀM CẦN TUYỂN DỤNG

1. Về số lượng: 03 chỉ tiêu.

2.  Về vị trí việc làm:

Chẩn đoán viên bệnh động vật hạng III – Mã số: 03.04.11: 01 chỉ tiêu.

Bảo vệ viên bảo vệ thực vật hạng III – Mã số: 03.01.02: 01 chỉ tiêu.

Kế toán viên – Mã số: 031: 01 chỉ tiêu.

II. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Điều kiện chung: Đảm bảo theo quy định tại Điều 22 Luật Viên chức; Điều 5 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

2. Yêu cầu cụ thể từng vị trí việc làm:

a) Vị trí Chẩn đoán viên bệnh động vật hạng III(V.03.04.11): Đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của chức danh Chẩn đoán viên bệnh động vật hạng III theo quy định tại Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT- BNNPTNT-BNV ngày 20/10/2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT- Bộ Nội vụ. Trong đó Yêu cầu về trình độ đào tạo:

Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành: Thú y; Chăn nuôi thú y;

Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT- BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định của Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông

b) Vị trí Bảo vệ viên bảo vệ thực vật hạng III (V.03.01.02): Đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của chức danh nghề nghiệp Bảo vệ viên bảo vệ thực vật hạng III theo quy định tại Thông tư liên tịch số 36/2015/TTLT- BNNPTNT-BNV, ngày 20/10/2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT – Bộ Nội vụ. Trong đó yêu cầu về trình độ đào tạo:

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành: Bảo vệ thực vật; Cây trồng; Trồng trọt.

Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT- BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định của Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông

c)  Vị trí Kế toán viên(Mã số ngạch 06.031): Đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của chức danh nghề nghiệp hạng III theo quy định tại Thông tư số 77/TT-BTC, ngày 11 tháng 11 năm 2019 của Bộ Tài chính. Trong đó yêu cầu về trình độ đào tạo:

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành: Kế toán; Kiểm toán; Tài chính;

Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ bồi dưỡng tiếng dân tộc do cơ sở đào tạo, bồi dưỡng có thẩm quyền cấp;

Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học ứng dụng tương đương.

3. Các trường hợp được quy đổi và thay thế chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo quy định

Các chứng chỉ tiếng Anh thực hành A, B, C hoặc A1, A2, B1, B2, C1, C2 hoặc các chứng chỉ tiếng Anh do các tổ chức khảo thí nước ngoài cấp và các chứng chỉ Tin học ứng dụng A, B, C được quy đổi theo Công văn số 2847/SGDĐT-GDTX 6 ngày 13/11/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa về việc hướng dẫn thực hiện quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.

III. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC, ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN VÀ CÁCH XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN TRONG KỲ TUYỂN DỤNG

1.  Nội dung và hình thức xét tuyển viên chức

Thực hiện việc tuyển dụng thông qua hình thức xét tuyển theo quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ; Thông tư số 6/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Quyết định số 1942/2017/QĐ-UBND ngày 07/6/2017 và Quyết định số 29/2020/QĐUBND ngày 03/7/2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa. Được thực hiện theo 2 vòng như sau:

Vòng 1: 

Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

Vòng 2:

Phỏng vấn để Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển;

Thời gian phỏng vấn 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị);

Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.

2.  Đối tượng và điểm ưu tiên trong xét tuyển

Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

Trường hợp người dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

3. Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển

Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

– Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.

– Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại Điểm 2 Mục IV của Phương án này (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

– Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm tính theo quy định bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Chủ tịch UBND huyện quyết định người trúng tuyển.

Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

IV. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN HỒ SƠ CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

1. Hồ sơ đăng ký xét tuyển

Người dự tuyển nộp 02 bộ hồ sơ, mỗi bộ gồm:

Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức theo mẫu Nghị định số 115/2020/NĐ- CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ(Có mẫu Phiếu kèm theo). Thí sinh có thể tải mẫu phiếu từ Trang thông tin điện tử huyện Quan Sơn tại địa chỉ: https://quanson.thanhhoa.gov.vn; Mục: “TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2021”; hoặc đường link: https://quanson.thanhhoa.gov.vn/portal/Pages/2021-9-16/Mau- phieu-dang-ky-du-tuyen-vien-chuc-Trung-tam-dic7vc4uo.aspx.

03 phong bì có dán tem ghi rõ họ, tên địa chỉ người nhận;

Tất cả các chủng loại trên cho vào 01 túi hồ sơ có ghi đầy đủ thông tin: Vị trí dự tuyển; Họ và tên, địa chỉ liên hệ, số điện thoại của người dự tuyển.

* Sau khi có kết quả xét tuyển, người được dự kiến trúng tuyển nộp bổ sung các loại hồ sơ sau:

Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

Bản sao giấy khai sinh;

Chứng thực bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí làm việc dự tuyển, trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;

Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế cấp huyện, thị xã, thành phố cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày bổ sung hồ sơ dự tuyển;

Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong xét tuyển viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực;

Bản sao Chứng minh nhân dân (hoặc Thẻ căn cước công dân) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

Bản sao Sổ hộ khẩu được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

02 ảnh cỡ 4 x 6, kiểu ảnh chứng minh nhân dân, thời hạn chụp không quá 6 tháng, ghi rõ họ tên và ngày tháng năm sinh phía sau ảnh.

Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp; Hồ sơ dự tuyển không trả lại;

Ngoài những hồ sơ theo quy định trên, khi nộp bổ sung hồ sơ đồng thời mang theo các văn bằng chứng chỉ gốc để đối chiếu với phiếu đăng ký dự tuyển.

Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức ra quyết định hủy kết quả trúng tuyển.

Trường hợp người đăng ký dự tuyển có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng thông báo công khai trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.

3.  Thời gian nhận hồ sơ

Từ ngày 20/9/2021 đến hết ngày 19/10/2021, trong giờ hành chính của ngày làm việc.

4.  Địa điểm tiếp nhận hồ sơ

Thí sinh nộp hồ sơ qua đường Bưu chính hoặc nộp trực tiếp tại Phòng Nội vụ huyện Quan Sơn; Địa chỉ: Khu phố 4, thị trấn Sơn Lư, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Người tiếp nhận hồ sơ: Ông Lương Văn Thắng, Phòng Nội vụ huyện Quan Sơn. Điện thoại liên hệ: 7362.191.

Lệ phí xét tuyển: Theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài Chính.

V. LƯU Ý TRONG VIỆC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19.

Các thí sinh tham gia nộp hồ sơ dự tuyển và trong quá trình xét tuyển phải nghiêm túc thực hiện đầy đủ các biện pháp và các quy định về phòng, chống dịch Covid-19. Thực hiện tốt thông điệp 5K của Bộ Y tế. Tuân thủ các biện pháp dự phòng cá nhân và các hướng dẫn phòng chống dịch Covid-19 của cơ quan y tế.

Thông báo này được niêm yết công khai tại trụ sở UBND huyện Quan Sơn; đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của huyện; Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện đưa tin; tại Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện và tại trụ sở UBND các xã, thị trấn.

Các thông tin về tuyển dụng viên chức Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện năm 2021, được cập nhật trên Trang thông tin điển tử huyện tại địa chỉ: https://quanson.thanhhoa.gov.vn; Mục: “TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2021”.

Trên đây là Thông báo tuyển dụng viên chức Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện năm 2021 của UBND huyện Quan Sơn, để các cá nhân có nhu cầu đăng ký dự tuyển.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Nguồn tin: quanson.thanhhoa.gov.vn