UBND huyện Ba Vì, TP. Hà Nội tuyển dụng viên chức năm 2024

22/06/2024

Căn cứ Công văn số 1680/SNV-TDQLĐTBD ngày 15/05/2024 của Sở Nội vụ Hà Nội về việc thẩm định chỉ tiêu và góp ý kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2024; Quyết định số 3021/QĐ-UBND ngày 18/6/2024 của UBND huyện Ba Vì về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục phổ thông công lập thuộc huyện Ba Vì năm 2024.
UBND huyện Ba Vì thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục phổ thông công lập thuộc huyện Ba Vì năm 2024, cụ thể như sau:

I. SỐ LƯỢNG VIÊN CHỨC CẦN TUYỂN DỤNG
Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng: 86 chỉ tiêu, trong đó:
1. Khối tiểu học: 52 chỉ tiêu
– Giáo viên Tiểu học hạng III, mã số V.07.03.29: 51 chỉ tiêu;
– Nhân viên thư viện: 01 chỉ tiêu.
2. Giáo viên THCS hạng III, mã số V.07.04.32: 31 chỉ tiêu.
3. Giáo viên THPT hạng III, mã số V.07.05.15: 03 chỉ tiêu.
(Có biểu chi tiết kèm theo)
II. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VÀ ƯU TIÊN TRONG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC
1. Điều kiện và tiêu chuẩn dự tuyển viên chức:
1.1. Điều kiện chung
– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
– Tuổi đời từ đủ 18 tuổi trở lên;
– Có Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu quy định, có lý lịch rõ ràng;
– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển;
– Có đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;
1.2. Điều kiện cụ thể đối với chức danh nghề nghiệp
– Các tiêu chuẩn khác thực hiện theo quy định tại các Thông tư liên tịch quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên, nhân viên hiện hành:
+ Thí sinh dự tuyển làm giáo viên tại các trường tiểu học, xếp chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III, mã số V.07.03.29; thực hiện theo quy định tại Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường tiểu học công lập;
+ Thí sinh dự tuyển làm giáo viên tại các trường trung học cơ sở, xếp chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng III, mã số V.07.04.32; thực hiện theo quy định tại Thông tư số 03/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học cơ sở công lập;
+ Thí sinh dự tuyển làm giáo viên tại các trường trung học phổ thông, xếp chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông hạng III, mã số V.07.05.15; thực hiện theo quy định tại Thông tư số 04/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường phổ thông công lập;
Ngoài ra, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên thực hiện theo quy định tại Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT, 02/2021/TT- BGDĐT, 03/2021/TT-BGDĐT, 04/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ
Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập;
+ Thí sinh dự tuyển làm nhân viên thư viện xếp chức danh nghề nghiệp Nhân viên thư viện hạng IV, mã số V.10.02.07; thực hiện theo quy định tại Thông tư 02/2022/TT-BVHTTDL ngày 1/7/2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức chuyên ngành thư viện.
1.3. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển
– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Toà án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

2. Đối tượng ưu tiên trong xét tuyển viên chức
2.1. Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;
2.2. Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người
hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;
2.3. Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.
2.4. Cán bộ công đoàn trưởng thành từ cơ sở, trong phong trào công nhân: Được cộng 1,5 điểm vào kết quả vòng 2.
Trường hợp người dự thi tuyển hoặc dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại khoản 1 Điều này thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.
III. PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN PHIẾU
1. Phiếu đăng ký dự tuyển
– Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu quy định tại Nghị định 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ, người đăng ký dự tuyển viên chức phải khai đầy đủ các nội dung yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển tính đến thời điểm nộp Phiếu và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung kê khai trong Phiếu.
– Mẫu Phiếu đăng ký dự tuyển được đăng tải tại Cổng thông tin điện tử của huyện Ba Vì (http:bavi.hanoi.gov.vn).
– Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp trực tiếp 01 Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu vào 01 vị trí việc làm tại 01 đơn vị có chỉ tiêu xét tuyển tính trong toàn huyện. Tùy theo chuyên môn và vị trí việc làm cụ thể mà người đăng ký dự tuyển viên chức được đăng ký nguyện vọng 02 tại đơn vị khác; trong đó nguyện vọng 2 được đăng ký vào vị trí việc làm có cùng tiêu chuẩn, điều kiện, cùng Hội đồng xét tuyển, cùng áp dụng hình thức sát hạch vòng 2 và chung đề thi với vị trí việc làm của nguyện vọng 1.
– Người đăng ký dự tuyển phải trực tiếp nộp phiếu đăng ký dự tuyển, nếu nhờ người khác nộp hộ phải làm giấy ủy quyền có xác nhận của UBND cấp xã.
2. Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển
Thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức kể từ 07h30 ngày 20/06/2024 đến 17h00 ngày 19/7/2024 (trừ thứ Bảy, Chủ nhật và ngày nghỉ lễ theo quy định). Cụ thể như sau:
– Sáng từ 07h30 đến 11h30
– Chiều từ 13h00 đến 17h00
3. Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển
Tại phòng Nội vụ – UBND huyện Ba Vì, địa chỉ số 252 đường Quảng Oai, thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội.
IV. HÌNH THỨC, NỘI DUNG XÉT TUYỂN
1. Hình thức, nội dung xét tuyển
Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ.
Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 02 vòng như sau:
1.1. Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.
1.2. Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành
a) Hình thức thi: thi viết.
b) Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, cụ thể do Hội đồng tuyển dụng hướng dẫn.
c) Thời gian thi:
– Thi viết 180 phút (không kể thời gian giao đề) đối với vị trí việc làm giáo viên.
– Thi viết 180 phút (không kể thời gian giao đề) đối với vị trí việc làm nhân viên.
d) Thang điểm: 100 điểm.
Việc tổ chức xét tuyển thực hiện theo Thông tư 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 về Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.
2. Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức
Thực hiện theo quy định tại Khoản 5, Điều 1 Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ – CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.
2.1. Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:
a) Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.
b) Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu tuyển dụng của vị trí việc làm.
2.2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người trúng tuyển là người đạt kết quả thi vòng 2 cao hơn (nếu có).
Trường hợp vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng quyết định người trúng tuyển.
2.3. Trường hợp đăng ký 02 nguyện vọng nhưng không trúng tuyển ở nguyện vọng 01 thì được xét ở nguyện vọng 02 nếu vị trí việc làm đăng ký ở nguyện vọng 02 vẫn còn chỉ tiêu tuyển dụng sau khi đã xét hết nguyện vọng 01, bao gồm cả việc xét nguyện vọng của người có kết quả trúng tuyển thấp hơn liền kề theo quy định tại khoản 11 Điều 1 Nghị định 85/2023/NĐ-CP.
Trường hợp có 02 người trở lên bằng điểm nhau ở nguyện vọng 02 thì người trúng tuyển được xác định theo như điểm 2.2, mục 2, phần IV, Thông báo này.
Trường hợp vị trí việc làm vẫn còn chỉ tiêu tuyển dụng sau khi đã xét đủ 02 nguyện vọng thì căn cứ vào kết quả sát hạch vòng 2, Hội đồng xét tuyển báo cáo Chủ tịch UBND huyện quyết định tuyển dụng đối với người có kết quả tuyển dụng thấp hơn liền kề so với kết quả tuyển dụng của người trúng tuyển ở vị trí việc làm tại đơn vị khác nhưng có cùng tiêu chuẩn, điều kiện với tiêu chuẩn, điều kiện của vị trí việc làm tại đơn vị còn chỉ tiêu tuyển dụng, cùng Hội đồng xét tuyển, cùng áp dụng hình thức thi hoặc viết (vòng 2) và chung đề thi. Người được tuyển dụng trong trường hợp này phải có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên. Đối với các vị trí việc làm không có người đăng ký dự tuyển, người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng quyết định việc tuyển dụng theo quy định.
2.4. Người không được tuyển dụng trong kỳ xét tuyển viên chức đợt này, không được bảo lưu kết quả cho các kỳ xét tuyển lần sau.

3. Thời gian, địa điểm xét tuyển
Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2, thời gian, địa điểm tổ chức thi viết Hội đồng xét tuyển sẽ thông báo cụ thể trên cổng thông tin điện tử huyện Ba Vì: www.bavi.hanoi.gov.vn
4. Kinh phí dự tuyển
– Lệ phí: theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính, mức thu là 400.000 đ/thí sinh. (Thực hiện theo Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức; Nghị quyết số 10/2019/NQ-HĐND ngày 04/12/2019 của HĐND Thành phố Hà Nội; Nghị quyết số 16/2021/NQ-HĐND ngày 8/12/2021 về việc quy định một số nội dung và mức chi thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố Hà Nội.)
Lưu ý: Các nội dung khác liên quan đến công tác tuyển dụng được nêu tại Quyết định số 3021/QĐ-UBND ngày 18/06/2024 của UBND huyện Ba Vì về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục phổ thông công lập thuộc huyện Ba Vì năm 2024.
Trên đây là Thông báo của UBND huyện Ba Vì về tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục phổ thông công lập thuộc huyện Ba Vì năm 2024. Thông báo này được đăng lên trang Thông tin điện tử huyện Ba Vì và được phát trên đài truyền thanh huyện Ba Vì, niêm yết công khai tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện. UBND huyện thông báo để các đơn vị liên quan, các cá nhân có nguyện vọng dự thi được biết và thực hiện.

Nguồn tin: thphongvanbv.edu.vn