UBND huyện Bảo Yên, Lào Cai tuyển dụng công chức năm 2021

19/07/2021

Căn cứ Kế hoạch số 281/KH-UBND ngày 28/6/2021 của UBND tỉnh Lào Cai về tuyển dụng công chức tỉnh Lào Cai năm 2021;

Uỷ ban nhân dân huyện Bảo Yên thông báo tuyển dụng công chức huyện Bảo Yên năm 2021, cụ thể như sau:

1.  Số lượng, vị trí việc làm cần tuyển

Số lượng cần tuyển dụng: 06 chỉ tiêu.

Tên đơn vị, số người cần tuyển: 

– Phòng Tài chính – Kế hoạch: 01 chỉ tiêu.

– Phòng Tư pháp: 01 chỉ tiêu.

– Thanh tra huyện: 01 chỉ tiêu.

– Phòng Tài nguyên và Môi trường: 01 chỉ tiêu.

– Văn phòng HĐND và UBND huyện: 01 chỉ tiêu.

– Phòng Kinh tế và Hạ tầng: 01 chỉ tiêu

(Có biểu số lượng, vị trí việc làm tuyển dụng chi tiết kèm theo)

2.  Điều kiện đăng ký dự tuyển

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức:

– Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

– Đủ 18 tuổi trở lên;

– Có Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu quy định, lý lịch rõ ràng;

– Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí việc làm;

– Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt ;

– Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.

– Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển

Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức

– Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đanh chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đanh bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

Tài liệu và đề thi công chức tỉnh

3.  Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng công chức

Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng công chức

– Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

– Người dân tộc thiểu số, sỹ quan quân đội, sỹ quan công an, quân dân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyên ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sỹ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sỹ quan dự bị đã đăng ký ngạch sỹ quan dự bị, con liệt sỹ, con thương binh, con bệnh binh, con người hưởng chính sách như thương binh, con của người thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

– Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng

Trường hợp người dự tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên thì được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

4.  Hình thức tuyển dụng

Việc tuyển dụng công chức được thực hiện theo hình thức thi tuyển. Trường hợp có người dự tuyển thuộc đối tượng là sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, nhà khoa học trẻ tài năng theo quy định tại Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ, thì thực hiện bằng hình thức xét tuyển theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức. Trong trường hợp này nếu người dự tuyển theo hình thức xét tuyển trúng tuyển, đồng thời hết chỉ tiêu tuyển dụng tại vị trí đó thì không thực hiện thi tuyển đối với vị trí đã có người trúng tuyển.

Thi tuyển công chức được thực hiện theo 2 vòng thi như sau:

Vòng 1: Thi kiểm tra kiến thức, năng lực chung

Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trên giấy.

Nội dung thi gồm 3 phần, thời gian thi như sau:

Phần I: Kiến thức chung, 60 câu hỏi hiểu biết chung về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ và các kiến thức khác để đánh giá năng lực. Thời gian thi 60 phút;

Phần II: Ngoại ngữ, 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm về một trong năm thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc. Thời gian thi 30 phút;

Phần III: Tin học, 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm. Thời gian thi 30 phút.

Miễn phần thi ngoại ngữ đối với các trường hợp sau:

– Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển;

– Có bằng tốt nghiệp cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp và được công nhận tại Việt Nam theo quy định;

– Có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số hoặc là người dân tộc thiểu số, trong trường hợp dự tuyển vào công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số.

– Miễn phần thi tin học đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên các chuyên ngành liên quan đến tin học, công nghệ thông tin;

Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi quy định tại điểm b khoản này, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng sau.

Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

Hình thức thi: Một trong ba hình thức thi Phỏng vấn; viết; kết hợp phỏng vấn và viết.

Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

Thang điểm: 100 điểm.

5.  Xác định người trúng tuyển

Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức phải có đủ các điều kiện sau:

Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên. Trường hợp thi kết hợp phỏng vấn và viết thì người dự thi phải dự thi đủ phỏng vấn và viết;

Có kết quả điểm thi tại vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định người trúng tuyển.

Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.

6.  Tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

Phiếu đăng ký dự tuyển Người dự tuyển công chức nộp phiếu đăng ký dự tuyển qua một trong các địa chỉ sau:

– Trực tiếp tại Bộ phận một cửa của Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai.

– Trực tiếp tại Phòng Nội vụ huyện Bảo Yên.

– Qua hệ thống thư điện tử công vụ của Phòng Nội vụ huyện (phongnv- baoyen@laocai.gov.vn).

– Qua đường bưu chính.

Người đăng ký dự tuyển công chức phải khai đầy đủ, trung thực các nội dung yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển tính đến thời điểm nộp Phiếu và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung kê khai trong Phiếu.

* Lưu ý : Người đăng ký dự tuyển công chức chỉ được đăng ký vào 01 vị trí, nếu đăng ký vào 02 vị trí trở lên sẽ bị loại khỏi danh sách dự thi.

Thời gian tiếp nhận Phiếu dự tuyển: Từ ngày 01/7/2021 đến hết ngày 30/7/2021).

Số điện thoại liên lạc: 0969 513 736 (Bà Nguyễn Thị Thanh, chuyên viên Phòng Nội vụ Bảo Yên)

7. Tổ chức thi tuyển: Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Lào Cai thông báo danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi vòng 1, đồng thờ đăng tải trên cổng thông tin điện tử và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của Sở Nội vụ.

Tổ chức thi vòng 1: Thời gian dự kiến tổ chức thi vòng 1 : trước ngày 15/8/2021.

Tổ chức thi vòng 2: Chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc việc chấm thi vòng 1 (hoàn thành việc chấm phúc khảo nếu có), Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Lào Cai lập danh sách và thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng

Chậm nhất 15 ngày làm việc kể từ ngày thông báo triệu tập thí sinh được tham dự vòng 2, Hội đồng tuyển dụng công chức tổ chức thi vòng 2.

Tùy theo diễn biến của dịch bệnh Covid-19, Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Lào Cai thông báo bằng văn bản về việc điều chỉnh lịch tổ chức kỳ thi cho phù hợp, đảm bảo an toàn tuyệt đối về phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định.

8.  Hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến cơ quan (theo thông báo của Hội đồng tuyển dụng công chức) để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng. Hồ sơ tuyển dụng bao gồm:

Bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển, chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có);

Trường hợp người trúng tuyển có bằng tốt nghiệp chuyên môn đã chuẩn đầu ra về ngoại ngữ hoặc tin học theo quy định mà tương ứng với yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển thì không phải nộp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.

Trường hợp người trúng tuyển được miễn phần thi ngoại ngữ hoặc tin học quy định thì không phải nộp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.

Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định hủy bỏ kết quả trúng tuyển.

Trường hợp người đăng ký dự tuyển có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì thông báo công khai trên cổng thông tin điện tử của cơ quan và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.

Thông báo này được đăng tải trên cổng thông tin điện tử, niêm yết tại Bộ phận một cửa; đưa tin trên hệ thống thông tin truyền thông của huyện của huyện Bảo Yên. Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn căn cứ triển khai, thông tin để các thí sinh có nhu cầu đăng ký tham gia dự tuyển.

***** Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: laocai.gov.vn