UBND huyện Cẩm Khê, Phú Thọ ban hành Kế hoạch tuyển dụng Chỉ huy trưởng QS cấp xã năm 2022

19/01/2022

UBND huyện Cẩm Khê, Phú Thọ ban hành Kế hoạch tuyển dụng Chỉ huy trưởng QS cấp xã năm 2022 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 03 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 20/01/2022 đến hết ngày 19/02/2022

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Nguồn tin: camkhe.phutho.gov.vn