UBND huyện Can Lộc, Hà Tĩnh tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021

01/12/2021

Căn cứ Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn; Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố;

Căn cứ Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố;

Căn cứ Quyết định số 31/2021/QĐ-UBND ngày 09/7/2021 của UBND tỉnh ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;

Thực hiện Văn bản số 2047/SNV-CCVC ngày 21/10/2021 của Sở Nội vụ về việc tuyển dụng công chức cấp xã; Văn bản số 2246/SNV-CCVC ngày 12/11/2021 của Sở Nội vụ về việc bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng công chức cấp xã; Kế hoạch số 4431/KH-UBND ngày 29/11/2021 của UBND huyện Can Lộc về tuyển dụng công chức cấp xã; UBND huyện Can Lộc thông báo tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021, như sau:

I. ĐIỀU KIỆN VÀ TIÊU CHUẨN DỰ TUYỂN

1. Điều kiện, tiêu chuẩn

– Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

– Đủ 18 tuổi trở lên;

– Có Phiếu đăng ký dự tuyển; có hồ sơ dự tuyển (đối với trường hợp xét tuyển);

– Có đủ năng lực và sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ theo quy định;

– Có lý lịch rõ ràng, có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; hiểu biết về lý luận chính trị, nắm vững quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; có năng lực tổ chức vận động nhân dân ở địa phương; thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật am hiểu và tôn trọng phong tục, tập quán của cộng đồng dân cư trên địa bàn đăng ký dự tuyển.

– Trình độ giáo dục phổ thông: Tốt nghiệp Trung học phổ thông;

– Trình độ chuyên môn: người đăng ký dự tuyển tốt nghiệp Đại học trở lên của ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của chức danh công chức cần tuyển đối với chức danh: Địa chính – Nông nghiệp – Xây dựng và Môi trường, Tài chính – Kế toán, Văn hóa – Xã hội, Văn phòng – Thống kê; tốt nghiệp Trung cấp trở lên của ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của chức danh công chức cần tuyển đối với chức danh: Chỉ huy trưởng Quân sự, Tư pháp – Hộ tịch. Không phân biệt loại hình đào tạo, trường công lập, ngoài công lập. Trình độ chuyên môn của từng chức danh công chức cần tuyển tại các đơn vị cụ thể như sau:

+ Chức danh công chức Tư pháp – Hộ tịch: tốt nghiệp trung cấp luật trở lên và đã được bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch (thực hiện theo Văn bản số 2363/BNV- CQĐP ngày 24/5/2021 của Bộ Nội vụ về tiêu chuẩn trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đối với công chức Tư pháp – Hộ tịch).

+ Chức danh công chức Văn phòng – Thống kê: Tốt nghiệp đại học trở lên các ngành đào tạo Quản lý công; Quản trị nhân lực; Quản trị văn phòng; Quản lý nhà nước; Xã hội học; Hành chính; Hành chính – Văn phòng; Quản lý tài chính công; Luật; Kinh tế; Kế toán; Tài chính; Quản trị kinh doanh; Thống kê; Công nghệ thông tin; Tin học; Văn thư – lưu trữ; Lưu trữ học; Công tác xã hội.

+ Chức danh công chức Địa chính – Nông nghiệp – Xây dựng và Môi trường (phụ trách các lĩnh vực đất đai, tài nguyên, môi trường, xây dựng, giao thông): tốt nghiệp đại học trở lên các ngành đào tạo Địa chính; Quản lý đất đai; Xây dựng; Kiến trúc; Môi trường; Kỹ thuật công trình thủy lợi; Công nghệ kỹ thuật giao thông.

– Chức danh Địa chính – Nông nghiệp – Xây dựng và Môi trường (phụ trách lĩnh vực nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới): tốt nghiệp đại học trở lên các ngành đào tạo Nông nghiệp; Khuyến nông; Chăn nuôi; Nông học; Khoa học cây trồng; Bảo vệ thực vật; Kinh tế nông nghiệp; Phát triển nông thôn; Lâm học; Lâm sinh; Quản lý tài nguyên rừng; Nuôi trồng Thủy sản; Bệnh học Thủy sản; Quản lý Thủy sản; Khai thác Thủy sản; Thú y; Thủy lợi.

+ Chức danh công chức Chỉ huy trưởng quân sự: Tốt nghiệp trung cấp trở lên ngành đào tạo Quân sự cơ sở (theo Văn bản số 4579/BNV-CQĐP ngày 17/9/2021 của Bộ Nội vụ về xác định xã miền núi).

+ Chức danh công chức Tài chính – Kế toán: tốt nghiệp đại học trở lên các ngành đào tạo Tài chính; Kế toán; Kiểm toán.

+ Chức danh công chức Văn hóa – Xã hội (phụ trách lĩnh vực Văn hóa – Thông tin): tốt nghiệp đại học trở lên các ngành đào tạo Văn hóa học; Quản lý văn hóa; Quản lý di sản văn hóa; Văn hóa – nghệ thuật; Văn hóa – thông tin; Văn hóa quần chúng; Văn hóa cơ sở; Công nghệ thông tin; Tin học; Giáo dục thể chất; Thể dục thể thao; Truyền thông đại chúng; Quản lý thông tin; Báo chí; Báo chí và truyền thông.

+ Chức danh công chức Văn hóa – Xã hội (phụ trách lĩnh vực Lao động – Thương binh và Xã hội): tốt nghiệp đại học trở lên các ngành đào tạo Lao động –

Thương binh và Xã hội; Công tác xã hội; Xã hội học; Phát triển cộng đồng; Quản trị nhân lực; Bảo hộ lao động; Kinh tế; Tài chính; Ngân hàng; Kế toán.

2.  Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển

– Không cư trú tại Việt Nam;

– Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng.

II. CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG

Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 25 chỉ tiêu công chức cấp xã, cụ thể như sau:

Chức danh Chỉ huy trưởng quân sự: 04 chỉ tiêu; làm việc tại UBND các xã: Thiên Lộc, Tùng Lộc, Xuân Lộc và thị trấn Đồng Lộc;

Chức danh Địa chính – Nông nghiệp – Xây dựng và Môi trường: 04 chỉ tiêu, trong đó:

Phụ trách lĩnh vực đất đai, tài nguyên, môi trường, xây dựng, giao thông: 02 chỉ tiêu, làm việc tại UBND các xã: Quang Lộc và Thường Nga;

Phụ trách lĩnh vực nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới: 02 chỉ tiêu, làm việc tại UBND các xã: Gia Hanh và Phú Lộc.

Chức danh Tài chính – Kế toán: 08 chỉ tiêu, làm việc tại UBND các xã: Mỹ Lộc, Thiên Lộc, Vượng Lộc, Thanh Lộc, Gia Hanh, Thượng Lộc, Quang Lộc và Sơn Lộc.

Chức danh Tư pháp – Hộ tịch: 03 chỉ tiêu, làm việc tại UBND các xã: Kim Song Trường, Khánh Vĩnh Yên và thị trấn Nghèn.

Chức danh Văn hóa – Xã hội: 02 chỉ tiêu, trong đó:

Phụ trách lĩnh vực Văn hóa – Thông tin: 01 chỉ tiêu, làm việc tại UBND xã Sơn Lộc;

Phụ trách lĩnh vực Lao động – Thương binh và Xã hội: 01 chỉ tiêu, làm việc tại UBND thị trấn Đồng Lộc.

Chức danh Văn phòng – Thống kê: 04 chỉ tiêu, làm việc tại UBND các xã: Thường Nga, Mỹ Lộc, Thiên Lộc và thị trấn Đồng Lộc.

III. HÌNH THỨC, NỘI DUNG VÀ ƯU TIÊN TRONG TUYỂN DỤNG

1. Xét tuyển: đối với chức danh: Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã.

2. Thi tuyển: đối với các chức danh: Địa chính – Nông nghiệp – Xây dựng và Môi trường; Tư pháp – Hộ tịch; Tài chính – Kế toán; Văn hóa – Xã hội; Văn phòng – Thống kê.

3.  Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng

Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng

Trường hợp người dự xét tuyển, thi tuyển công chức cấp xã thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

IV.  ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VÀ LỆ PHÍ

1. Đăng ký dự tuyển

Người tham gia dự tuyển thuộc diện xét tuyển, thi tuyển nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu đính kèm Thông báo này và nộp 03 phong bì có dán sẵn tem, ghi họ tên, địa chỉ người nhận hoặc gửi theo đường bưu chính.

2. Hồ sơ dự tuyển của người tham gia xét tuyển chức danh Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã

– Sơ yếu lý lịch theo mẫu, có xác nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người đó công tác hoặc cư trú;

– Bản sao giấy khai sinh;

– Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế đủ điều kiện cấp và trong thời hạn sử dụng theo quy định;

– Bản sao các văn bằng, chứng chỉ được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

– Phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp nơi thường trú cấp không quá 90 ngày (tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển);

– Ý kiến bằng Văn bản của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện;

– Giấy tờ xác nhận là đối tượng ưu tiên (nếu có).

3. Thời gian, địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển, hồ sơ dự tuyển

Thời hạn nộp Phiếu đăng ký dự tuyển, Hồ sơ dự tuyển

Thời hạn 30 ngày, kể từ ngày 02/12/2021 đến hết ngày 01/01/2022, trong giờ hành chính.

Địa điểm nhận hồ sơ: Trung tâm hành chính công huyện Can Lộc.

Các thí sinh đến nộp trực tiếp hồ sơ yêu cầu phải đảm bảo công tác về phòng chống dịch Covid – 19 theo đúng quy định.

4. Lệ phí dự tuyển:

Mức thu phí dự tuyển thực hiện theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức).

Danh sách thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự tuyển; Thông báo về thời gian, nội dung ôn thi, địa điểm thi và các thông tin khác được niêm yết công khai tại trụ sở UBND huyện, trên Cổng thông tin điện tử huyện Can Lộc (địa chỉ: https://canloc.hatinh.gov.vn) đề nghị các cá nhân, tổ chức có liên quan thường xuyên theo dõi để cập nhật các thông tin liên quan đến kỳ tuyển dụng.

Thông báo này được công khai trên báo Hà Tĩnh, hệ thống phát thanh của Trung tâm Văn hóa – Truyền thông huyện, Cổng thông tin điện tử huyện Can Lộc (địa chỉ: https://canloc.hatinh.gov.vn); niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của UBND huyện và trụ sở của UBND các xã, thị trấn.

Ủy ban nhân dân huyện Can Lộc thông báo để các cá nhân có đủ điều kiện, tiêu chuẩn nộp hồ sơ dự tuyển. Trong quá trình thực hiện nếu có các vấn đề vướng mắc, đề nghị các đơn vị, cá nhân phản ánh về UBND huyện (Qua phòng Nội vụ) hoặc liên lạc theo số điện thoại 0912.516.228.

***** Tài liệu đính kèm:

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: canloc.hatinh.gov.vn