UBND huyện Can Lộc, Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp năm 2022

31/08/2022

Thực hiện Kế hoạch số 3005/KH-UBND ngày 15/8/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Can Lộc về việc tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc, UBND huyện Can Lộc thông báo một số nội dung sau:

I. SỐ LƯỢNG, CƠ CẤU VỊ TRÍ VIỆC LÀM
1. Tổng số chi tiêu cần tuyển: 06 chỉ tiêu.
2. Vị trí việc làm, hạng chức danh nghề nghiệp tuyển dụng:
2.1. Trung tâm Văn hóa – Truyền thông: 03 chỉ tiêu, cụ thể:
– 01 chỉ tiêu tại vị trí việc làm Thư viện; chức danh nghề nghiệp: Thư viện viên hạng III, mã số V.10.02.06.
– 01 chỉ tiêu tại vị trí việc làm Di sản văn hóa du lịch; chức danh nghề nghiệp: Hướng dẫn viên văn hóa hạng III, mã số V.10.07.23.
– 01 chỉ tiêu tại vị trí việc làm Kỹ thuật Âm thanh, ánh sáng; chức danh nghề nghiệp: Âm thanh viên hạng IV, mã số V.11.09.26.
2.2. Trung tâm Ứng dụng Khoa học kỹ thuật và Bảo vệ cây trồng, vật nuôi: 03 chỉ tiêu, cụ thể:
– 02 chỉ tiêu tại vị trí việc làm Trồng trọt, Bảo vệ thực vật; chức danh nghề nghiệp: Kiểm nghiệm viên cây trồng hạng III, mã số V.03.03.08.
– 01 chỉ tiêu tại vị trí việc làm chăn nuôi Thú y – Thủy sản; chức danh nghề nghiệp: Chẩn đoán viên bệnh động vật hạng III, mã số V.03.04.11.
II. ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN, PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VÀ HỒ SƠ TUYỂN DỤNG
1. Điều kiện đăng ký dự tuyển
1.1. Điều kiện chung
Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:
a. Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam.
b. Từ đủ 18 tuổi trở lên.
c. Có phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu).
d. Có lý lịch rõ ràng.
đ. Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng.
e. Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ.
1.2. Yêu cầu về trình độ chuyên môn
1.2.1. Vị trí việc làm tại Trung tâm Văn hóa – Truyền thông
a. Vị trí việc làm Thư viện (hạng III)
– Có bằng Đại học trở lên, chuyên ngành thư viện hoặc chuyên ngành khác có liên quan. Nếu tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành thư viện do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp.
b. Vị trí việc làm Di sản Văn hóa Du lịch (hạng III)
– Có bằng Đại học trở lên, thuộc các ngành, chuyên ngành: Lịch sử; Quản lý văn hóa; Văn hóa học; Văn hóa Du lịch; Quản trị du lịch và lữ hành.
c. Vị trí việc làm Kỹ thuật Âm thanh – Ánh sáng (Âm thanh viên hạng IV)
– Có bằng Cao đẳng trở lên, thuộc các ngành, chuyên ngành: Nghệ thuật Nghe – Nhìn; Điện tử – Viễn thông.
1.2.2. Tại Trung tâm Ứng dụng Khoa học kỹ thuật và Bảo vệ cây trồng, vật nuôi
a. Vị trí việc làm Chăn nuôi Thú y – Thủy sản (Hạng III)
– Có bằng Đại học trở lên, thuộc các chuyên ngành: Thú y, Chăn nuôi Thú Y; Bệnh học thủy sản; Nuôi trồng thủy sản; Công nghệ sinh học.
b. Vị trí việc làm Trồng trọt, Bảo vệ thực vật (Hạng III)
– Có bằng Đại học trở lên các chuyên ngành: Trồng trọt, Bảo vệ Thực vật, Nông học, Nông nghiệp, Lâm nghiệp
2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển
a. Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.
b. Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng.

IV. HÌNH THỨC, NỘI DUNG TUYỂN DỤNG, ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN VÀ XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN TRONG KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC UBND HUYỆN
1. Hình thức tuyển dụng
Việc tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện được thực hiện bằng hình thức xét tuyển.
2. Nội dung xét tuyển
Xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp được thực hiện theo 02 vòng theo quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.
a. Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.
b. Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành.
– Hình thức thi: Phỏng vấn.
– Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.
Nội dung thi môn nghiệp vụ chuyên ngành phải căn cứ vào nhiệm vụ, tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của chức danh nghề nghiệp viên chức và phải phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm.
– Thời gian thi: Thi phỏng vấn 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị).
– Thang điểm: 100 điểm.
3. Ưu tiên trong tuyển dụng
3.1. Đối tượng và điểm ưu tiên trong xét tuyển:
a. Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.
b. Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.
c. Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.
3.2. Trường hợp người dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại khoản 1 Điều này thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.
4. Xác định người trúng tuyển
4.1. Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện năm 2022 phải có đủ các điều kiện sau:
a) Có kết quả điểm thi phỏng vấn tại vòng 2 quy định tại Mục 2, Phần IV Kế hoạch này đạt từ 50 điểm trở lên.
b) Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại Mục 3 Phần IV Kế hoạch này (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.
4.2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm tính theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Chủ tịch UBND huyện quyết định người trúng tuyển.
4.3. Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.
IV. HỒ SƠ, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, LỆ PHI TUYỂN DỤNG
1. Hồ sơ: Người đăng ký dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định 115/2020/NĐ-CP).
2. Thời gian: Người dự tuyển trực tiếp nộp phiếu đăng ký dự tuyển bắt đầu từ ngày 31/8/2022 đến hết ngày 30/9/2022 (trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần);
3. Địa điểm: Tại Phòng Nội vụ, UBND huyện Can Lộc; Địa chỉ: Thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.
4. Lệ phí đăng ký dự tuyển: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức; và chỉ thu lệ phí tuyển dụng đối với thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2.
Thông báo này được đăng trên Báo điện tử Hà Tĩnh, Cổng thông tin điện tử huyện Can Lộc, địa chỉ: www.canloc.hatinh.gov.vn và niêm yết công khai tại Trung tâm Hành chính công huyện; trụ sở UBND các xã, thị trấn.
Phòng Nội vụ là đơn vị thường trực có nhiệm vụ tiếp nhận, giải đáp các thắc mắc của công dân, tổ chức.
Ủy ban nhân dân huyện Can Lộc thông báo để các cá nhân đủ điều kiện tham gia nộp Phiếu đăng ký dự tuyển. Mọi thông tin chi tiết liên hệ về Ủy ban nhân dân huyện Can Lộc (qua phòng Nội vụ số điện thoại: 0912.516.228; 0936.006.388) để được hướng dẫn.

Nguồn tin: canloc.hatinh.gov.vn