UBND huyện Can Lộc, Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2021-2022

30/08/2021

Thực hiện Kế hoạch số 2771/KH-UBND ngày 11/8/2021 của UBND huyện Can Lộc về việc tuyển dụng viên chức giáo dục huyện Can Lộc năm học 2021 – 2022; Ủy ban nhân dân huyện Can Lộc thông báo một số nội dung sau:

I. SỐ LƯỢNG, CƠ CẤU VỊ TRÍ VIỆC LÀM

Tổng số chi tiêu cần tuyển: 52 chỉ tiêu, cụ thể:

Vị trí việc làm, hạng chức danh nghề nghiệp tuyển dụng:

Giáo viên mầm non hạng III (Mã số: 07.02.26): 05 chỉ tiêu

Giáo viên Tiểu học hạng III (Mã số: V.07.03.29): 47 chỉ tiêu Trong đó:

+ Giáo viên Văn hóa: 37 chỉ tiêu

+ Giáo viên Tiếng Anh: 03 chỉ tiêu

+ Giáo viên Thể dục: 07 chỉ tiêu

II.  ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Điều kiện dự tuyển

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, giới tính, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển:

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Từ đủ 18 tuổi trở lên và trong độ tuổi lao động theo quy định của pháp luật lao động;

– Có phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu tại Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ);

– Có lý lịch rõ ràng;

– Có văn bằng, kết quả học tập của chuyên ngành theo yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển dụng và các chứng chỉ theo quy định, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

– Trường hợp người học tập được đào tạo theo hệ thống tín chỉ bảng điểm học tập theo thang điểm 4 phải có bản quy đổi về thang điểm 10 của cơ sở đào tạo, cấp bằng. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt và được Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng Giáo dục của Bộ Giáo dục & Đào tạo công nhận.

– Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển (có giấy xác nhận của cơ quan y tế cấp huyện trở lên, trong thời gian không quá 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển).

Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng.

2.  Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo

a) Đối với vị trí việc làm giáo viên mầm non hạng III

Người đăng ký dự tuyển giáo viên mầm non hạng III (mã số V.07.02.26) phải đảm bảo các tiêu chuẩn về trình độ đào tạo bồi dưỡng, năng lực chuyên môn nghiệp vụ theo quy định tại Điều 72 Luật giáo dục năm 2019 về trình độ; Điều 3, Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ Giáo dục & Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập. Cụ thể:

Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm mầm non trở lên;

b) Đối với vị trí việc làm giáo viên tiểu học hạng

Người đăng ký dự tuyển giáo viên tiểu học hạng III (mã số V.07.03.29) phải đảm bảo các tiêu chuẩn về trình độ đào tạo bồi dưỡng, năng lực chuyên môn nghiệp vụ theo quy định tại Điều 72 Luật giáo dục năm 2019 về trình độ; Điều 3, Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ Giáo dục & Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường tiểu học công lập. Cụ thể:

Có bằng tốt nghiệp cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên và có chuyên ngành đào tạo phù hợp theo yêu cầu vị trí việc làm, cụ thể:

+ Đối với giáo viên văn hóa: Tốt nghiệp cử nhân sư phạm trở lên chuyên ngành giáo dục tiểu học;

+ Đối với giáo viên thể dục: Tốt nghiệp cử nhân sư phạm trở lên chuyên ngành giáo dục thể chất; chuyên ngành thể dục – thể thao; trường hợp thí sinh có bằng cử nhân chuyên ngành thể dục thể thao, thể chất không thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm;

+ Đối với giáo viên tiếng Anh: Tốt nghiệp cử nhân sư phạm trở lên chuyên ngành tiếng Anh; trường hChỉ tiêu tuyển dụng: 52 chỉ tiêu thí sinh có bằng cử nhân tiếng Anh không thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

III. HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG: Xét tuyển.

1. Hình thức tuyển dụng: t tuyển theo quy định tại Điều 11, Nghị định số 115/2020/NĐ-CP của Chính phủ về quy định tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức).

2. Nội dung xét tuyển

Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 02 vòng như sau:

Vòng 1:

Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

Vòng 2: Được thực hiện theo quy định tại khoản 2, Điều 9, Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về quy định tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. Cụ thể:

Hình thức thi: Thi viết.

Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức nghiệp vụ chuyên ngành theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

Thời gian thi: 100 phút

Thang điểm: 100 điểm

IV.  HỒ SƠ, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, LỆ PHÍ TUYỂN DỤNG

1. Hồ sơ: Người đăng ký dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định 115/2020/NĐ-CP).

2. Thời gian: Người dự tuyển trực tiếp nộp phiếu đăng ký dự tuyển bắt đầu từ ngày 27/8/2021 đến hết ngày 24/9/2021 (trong giờ hành chính);

3. Địa điểm: Tại Phòng Nội vụ, UBND huyện Can Lộc; Địa chỉ: Thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

4. Lệ phí đăng ký dự tuyển: Thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 228/2016/TTLT-BNV-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính và chỉ thu lệ phí tuyển dụng đối với thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng

Thông báo này được đăng trên Cổng thông tin điện tử huyện Can Lộc, địa chỉ: www.canloc.hatinh.gov.vn và niêm yết công khai tại Trung tâm Hành chính công huyện; trụ sở UBND các xã, thị trấn; website ngành giáo dục Can Lộc http://canloc.edu.vn

Phòng Nội vụ là đơn vị thường trực có nhiệm vụ tiếp nhận, giải đáp các thắc mắc của công dân, tổ chức.

Ủy ban nhân dân huyện Can Lộc thông báo để các cá nhân đủ điều kiện tham gia nộp Phiếu đăng ký dự tuyển. Mọi thông tin chi tiết liên hệ về Ủy ban nhân dân huyện Can Lộc (qua phòng Nội vụ số điện thoại: 0912.516.228) để được hướng dẫn.

Nguồn tin: canloc.hatinh.gov.vn