UBND huyện Cát Hải, Hải Phòng điều chỉnh nhu cầu tuyển dụng công chức cấp xã năm 2023

20/02/2023

Ngày 02/02/2023, Ủy ban nhân dân huyện Cát Hải ban hành Kế hoạch số 27/KH-UBND tuyển dụng công chức cấp xã năm 2023;
Căn cứ Công văn số 222/SNV-XDCQ&CTTN, ngày 10/02/2023 của Sở Nội vụ về việc tuyển dụng công chức cấp xã.
Ủy ban nhân dân huyện Cát Hải điều chỉnh nhu cầu tuyển dụng công chức cấp xã năm 2023 theo Kế hoạch số 27/KH-UBND, ngày 02/02/2023 cụ thể như sau:

– Số lượng công chức Tuyển dụng: 15 chỉ tiêu. Trong đó:
+ Chỉ huy trưởng quân sự: 01 chỉ tiêu.
+ Công chức Văn phòng – Thống kê: 03 chỉ tiêu.
+ Công chức Địa chính – Xây dựng- Đô thị và Môi trường ( đối với thị trấn) và Công chức Địa chính – Nông nghiệp – Xây dựng và Môi trường ( đối với xã: 02 chỉ tiêu.
+ Công chức Tài chính – Kế toán: 02 chỉ tiêu.
+ Công chức Văn hóa – Xã hội: 04 chỉ tiêu.
+ Công chức Tư pháp – Hộ tịch: 03 chỉ tiêu.
(Có biểu chi tiết nhu cầu tuyển dụng kèm theo)

Ủy ban nhân dân huyện Cát Hải thông báo để các cơ quan đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thuộc huyện và các các nhân có liên quan được biết.

>>>>> Xem thêm: UBND huyện Cát Hải, Hải Phòng tuyển dụng công chức cấp xã năm 2023

Nguồn tin: www.haiphong.gov.vn