UBND huyện Chiêm Hóa, Tuyên Quang tiếp nhận viên chức 6 tháng đầu năm 2021

10/09/2021

UBND huyện Chiêm Hóa, Tuyên Quang tiếp nhận viên chức 6 tháng đầu năm 2021 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 01 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Tiếp nhận

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 13/08/2021 đến hết ngày 14/09/2021

– Địa điểm: phòng Nội vụ huyện Chiêm Hóa.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

(Bấm vào để xem ảnh cỡ lớn) 

Nguồn tin: tuyenquang.gov.vn