UBND huyện Chợ Đồn, Bắc Kạn thông báo tiếp nhận công chức năm 2022

24/01/2022

Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hành quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Căn cứ Quyết định số 2020/QĐ-BNV ngày 31/12/2015 của Bộ Nội vụ về  việc phê duyệt danh mục vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh Bắc Kạn;

Căn cứ Quyết định số 2519/QĐ-UBND ngày 23/12/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2022;

Căn cứ Công văn số 496/SNV-TCCB&CCVC ngày 22/3/2021 của Sở Nội vụ về việc tiếp nhận vào làm công chức.

Căn cứ biên chế được giao và nhu cầu sử dụng biên chế năm 2022, Ủy ban nhân dân huyện Chợ Đồn thông báo nhu cầu tiếp nhận vào làm công chức như sau:

I.  Chỉ tiêu, vị trí tiếp nhận vào làm công chức

1. Chỉ tiêu tiếp nhận: 03 chỉ tiêu công chức thuộc các phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Chợ Đồn. Cụ thể:

– Phòng Tài nguyên và Môi trường: 01 chỉ tiêu

– Thanh tra huyện: 01 chỉ tiêu

– Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 01 chỉ tiêu

2. Vị trí việc làm:

– Phòng Tài nguyên và Môi trường: Quản lý đất đai hoặc Quản lý tài nguyên nước, khoáng sản hoặc Quản lý môi trường.

– Thanh tra huyện: Thanh

– Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Theo dõi xây dựng nông thôn mới.

II.  Đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn tiếp nhận vào làm công chức

1. Điều kiện, tiêu chuẩn chung:

Viên chức công tác tại các đơn vị sự nghiệp công lập; cán bộ, công chức cấp xã; người hưởng lương trong lực lượng vũ trang nhân dân, người làm việc trong các tổ chức cơ yếu nhưng không phải là công chức có ít nhất 05 năm công tác ở vị trí việc làm yêu cầu trình độ đào tạo đại học trở lên phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm và có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc (không kể thời gian tập sự, thử việc, nếu có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không liên tục mà chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần thì được cộng dồn) hoặc người đã từng là cán bộ, công chức từ cấp huyện trở lên sau đó được cấp có thẩm quyền điều động, luân chuyển giữ các vị trí công tác không phải là cán bộ, công chức tại các cơ quan, tổ chức khác.

– Có trình độ chuyên môn phù hợp; có năng lực kinh nghiệm công tác phù hợp với lĩnh vực tiếp nhận, đáp ứng ngay vị trí việc làm.

– Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; hoàn thành tốt nhiệm vụ.

– Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ.

– Đảm bảo các điều kiện khác của vị trí tiếp nhận.

– Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

2.  Đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể của vị trí tiếp nhận:

2.1. Đối tượng:

– Viên chức công tác tại các đơn vị sự nghiệp công lập;

– Cán bộ, công chức cấp xã thuộc Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

– Người hưởng lương trong lực lượng vũ trang nhân dân, người làm việc trong các tổ chức cơ yếu nhưng không phải là công chức;

– Người đã từng là cán bộ, công chức từ cấp huyện trở lên sau đó được cấp có thẩm quyền điều động, luân chuyển giữ các vị trí công tác không phải là cán bộ, công chức tại các cơ quan, tổ chức khác trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

2.2.  Điều kiện, tiêu chuẩn:

– Trình độ, chuyên ngành đào tạo đối với từng vị trí tiếp nhận cụ thể như sau:

+ Phòng Tài nguyên và Môi trường (Vị trí Quản lý đất đai hoặc Quản lý tài nguyên nước, khoáng sản hoặc Quản lý môi trường): có trình độ từ Đại học trở lên, các chuyên ngành về Quản lý đất đai; Khoáng sản; Môi trường.

+ Thanh tra huyện (Vị trí Thanh tra): có trình độ từ Đại học trở lên, chuyên ngành Tài chính – Kế toán.

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Vị trí Theo dõi xây dựng nông thôn mới): có trình độ từ Đại học trở lên, chuyên ngành Phát triển nông thôn và Khuyến nông.

– Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên hoặc tốt nghiệp Đại học ngành hành chính học, thạc sỹ quản lý hành chính công, tiến sỹ quản lý hành chính công hoặc tương đương.

– Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bổ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc có chứng chỉ đào tạo tiếng dân tộc thiểu số do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp đối với người đang làm việc ở vùng dân tộc thiểu số.

– Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc chứng chỉ tin học ứng dụng tương đương.

III. Về thành phần hồ sơ, thời gian, địa điểm nhận hồ sơ

1. Thành phần hồ sơ:

– Sơ yếu lý lịch công chức theo quy định hiện hành được lập chậm nhất là 30 ngày trước ngày nộp hồ sơ tiếp nhận, có xác nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công tác;

– Bản sao các văn bằng (bằng tốt nghiệp chuyên môn; bằng thạc sĩ, tiến sĩ nếu có); chứng chỉ bồi dưỡng (ngoại ngữ; tin học; quản lý nhà nước chương trình chuyên viên;…) theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. Trường hợp người được đề nghị tiếp nhận có bằng tốt nghiệp chuyên môn đã chuẩn đầu ra về ngoại ngữ hoặc tin học theo quy định mà tương ứng với yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển thì không phải nộp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.

– Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp chậm nhất là 30 ngày trước ngày nộp hồ sơ tiếp nhận;

– Bản tự nhận xét, đánh giá của người được đề nghị tiếp nhận về phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, quá trình công tác có xác nhận của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công tác.

– Bản sao các quyết định:

+ Đối với nhân sự có nguồn tuyển dụng là công chức sau đó được điều động sang đơn vị sự nghiệp công lập: Quyết định tuyển dụng công chức của cơ quan có thẩm quyền; quyết định bổ nhiệm ngạch và xếp lương của công chức hoàn thành chế độ tập sự; quyết định điều động về đơn vị sự nghiệp công lập của cơ quan có thẩm quyền; quyết định nâng bậc lương gần nhất.

+ Đối với nguồn nhân sự có nguồn tuyển dụng là viên chức: Quyết định tuyển dụng viên chức; quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đối với viên chức hoàn thành chế độ thử việc; quyết định nâng bậc lương gần nhất; quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm ngạch công chức (nếu có), sau đó được cấp có thẩm quyền điều sang đơn vị sự nghiệp công lập thì photo quyết định điều động về đơn vị sự nghiệp công lập của cơ quan có thẩm quyền.

+ Đối với nguồn nhân sự là cán bộ, công chức cấp xã: Quyết định tuyển dụng công chức cấp xã (đối với công chức); quyết định công nhận hết thời gian tập sự và xếp lương cho công chức cấp xã (đối với công chức); quyết định bổ nhiệm ngạch công chức đối với cán bộ (nếu có); nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu cử (đối với cán bộ), quyết định nâng lương gần nhất.

2. Thời gian nhận hồ sơ:

– Từ ngày ban hành thông báo đến 16 giờ 30 phút, ngày 28/01/2022 (trong giờ hành chính).

– Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

3. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ:

Phòng Nội vụ huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn (địa chỉ: Tổ 2B, thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn, số điện thoại 02093.882.688 hoặc 0988.137.200).

Trên đây là Thông báo về nhu cầu tiếp nhận vào làm công chức năm 2022 của huyện Chợ Đồn. Đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn niêm yết công khai thông báo này tại đơn vị./.

Nguồn tin: backan.gov.vn