UBND huyện Cư Jút, Đắk Nông tuyển dụng công chức cấp xã năm 2024

17/04/2024

Căn cứ Quyết định số: 925/QĐ-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Cư Jút phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã năm 2024. Ủy ban nhân dân huyện Cư Jút thông báo tuyển dụng công chức cấp xã năm 2024 như sau:

I. CHỈ TIÊU, VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG
Chỉ tiêu tuyển dụng 05 chức danh công chức, với số lượng công chức cần tuyển dụng là 19 chỉ tiêu. Cụ thể:
– Công chức Tư pháp – Hộ tịch: 02 chỉ tiêu;
– Công chức Văn hóa – xã hội: 06 chỉ tiêu;
– Công chức Địa chính – nông nghiệp – xây dựng và môi trường: 03 chỉ tiêu; – Công chức Tài chính – kế toán: 01 chỉ tiêu;
– Công chức Văn phòng – thống kê: 07 chỉ tiêu.
Thực hiện theo Kế hoạch số 254/KH-UBND ngày 11 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh và Công văn số 1134/SNV-CCVC ngày 10 tháng 8 năm 2022 của Sở Nội vụ tỉnh thì 05 chỉ tiêu (Ủy ban nhân dân xã Cư K’nia 01 chỉ tiêu Văn hóa – xã hội, Ủy ban nhân dân xã Đắk D’rông 01 chỉ tiêu Văn phòng – thống kê và 01 chỉ tiêu Văn hóa – xã hội, Ủy ban nhân dân xã Đắk Wil 01 chỉ tiêu Văn phòng – thống kê và 01 chỉ tiêu Văn hóa – xã hội) ưu tiên tuyển dụng người dân tộc thiểu số để đảm bảo tỷ lệ Cán bộ, công chức tại các xã, thị trấn là người dân tộc thiểu số theo quy định.
Trường hợp không có thí sinh người dân tộc thiểu số dự tuyển vào các vị trí này hoặc thí sinh người dân tộc thiểu số không đủ điều kiện xét trúng tuyển thì sẽ xem xét đến điều kiện trúng tuyển của các thí sinh còn lại.
(Có Phụ lục chi tiết kèm theo)
II. ĐIỀU KIỆN TUYỂN DỤNG
1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức – Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam.
– Đủ 18 tuổi trở lên.
– Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng.
– Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt.
– Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ.
– Có văn bằng chứng chỉ phù hợp.
– Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển (nếu có).
2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển
– Không cư trú tại Việt Nam.
– Bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự.
– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc.
– Những người thuộc trường hợp quy định tại Điều 52, Luật Kế toán ngày 20/11/2015 và Điều 19, Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ (đối với vị trí tuyển dụng chức danh công chức Tài chính – kế toán).
3. Điều kiện văn bằng chứng chỉ phù hợp theo từng vị trí đăng ký dự tuyển
– Không phân biệt hình thức đào tạo, loại hình đào tạo.
– Trình độ văn hóa: Tốt nghiệp Trung học phổ thông.
– Trình độ chuyên môn nghiệp vụ:
+ Đối với chức danh Tư pháp – Hộ tịch: Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Luật và chậm nhất sau 12 tháng kể từ ngày được tuyển dụng phải có chứng chỉ nghiệp vụ Hộ tịch.
+ Đối với chức danh Văn hóa – xã hội: Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành: Hành chính, Văn hóa, Văn hóa – thông tin, Thể thao, Du lịch, Báo chí, Truyền thông, Lịch sử, Bảo tàng, Triết học, Việt Nam học, Đông phương học, Lao động, Xã hội học, Tiền lương, Bảo hiểm, Công tác xã hội, Chính sách xã hội, Thanh niên, Bảo trợ xã hội, Luật, Ngữ văn và Y tế (có liên quan đến nhiệm vụ quản lý Văn hóa – xã hội).
+ Đối với chức danh Địa chính – nông nghiệp – xây dựng và môi trường: Tốt nghiệp Đại học trở lên các nhóm ngành: Quản lý đất đai, Địa chính, Xây dựng, Đô thị, Kiến trúc, Tài nguyên, Môi trường, Nông nghiệp và Thủy lợi.
+ Đối với chức danh Tài chính – Kế toán: Tốt nghiệp Đại học trở lên các nhóm ngành Tài chính, Kế toán, Kiểm toán, Tài chính – ngân hàng. + Đối với chức danh Văn phòng – Thống kê: Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành: Văn thư, Lưu trữ, Hành chính, Quản lý nhà nước, Văn phòng, Luật, Công nghệ thông tin (tin học), Quản trị nhân sự, Quản trị nguồn nhân lực, Quản trị văn phòng.

III. ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỂM ƯU TIÊN TRONG TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC CẤP XÃ
1. Đối với các chức danh ưu tiên người Dân tộc thiểu số
Đối với các chức danh ưu tiên người Dân tộc thiểu số nếu có thí sinh đăng ký dự tuyển là người dân tộc thiểu số thì sẽ được ưu tiên xét trúng tuyển trước.

2. Đối với chức danh không ưu tiên người Dân tộc thiểu số
a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;
b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;
c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong; đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã từ đủ 24 tháng trở lên đã được đánh giá xếp loại hoàn thành nhiệm vụ trở lên: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.
3. Trường hợp người dự tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên tại khoản 2, mục này thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

IV. HÌNH THỨC, NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC CẤP XÃ
Việc tuyển dụng công chức cấp xã được tổ chức bằng hình thức thi tuyển, thực hiện theo 2 vòng thi như sau:
1. Vòng 1: Thi kiểm tra kiến thức, năng lực chung
a) Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trên giấy.
b) Nội dung thi gồm 3 phần, thời gian thi như sau:
– Phần I: Kiến thức chung, 60 câu hỏi hiểu biết chung về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ và các kiến thức khác để đánh giá năng lực. Thời gian thi 60 phút;
– Phần II: Ngoại ngữ, 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm về một trong năm thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc hoặc ngoại ngữ khác do người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định. Thời gian thi 30 phút;
– Phần III: Tin học, 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm. Thời gian thi 30 phút.
c) Miễn phần thi ngoại ngữ đối với các trường hợp sau:
Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển;
Có bằng tốt nghiệp cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp và được công nhận tại Việt Nam theo quy định;
Có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số hoặc là người dân tộc thiểu số, trong trường hợp dự tuyển vào công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số.

d) Miễn phần thi tin học đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên các chuyên ngành liên quan đến tin học, công nghệ thông tin; đ) Miễn thi vòng 1 đối với trường hợp người đạt kết quả kiểm định chất lượng đầu vào theo quy định của Chính phủ về kiểm định chất lượng đầu vào công chức.
e) Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi quy định tại điểm b mục này, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.
2. Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành
a) Hình thức thi: Phỏng vấn.
b) Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.
c) Thời gian thi: 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị).
d) Thang điểm: 100 điểm.
đ) Trường hợp Ủy ban nhân dân huyện có yêu cầu đặc thù cao hơn về nội dung, hình thức, thời gian thi tại vòng 2 thì thống nhất ý kiến với Sở Nội vụ trước khi thực hiện
V. XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN TRONG KỲ THI TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC CẤP XÃ
1. Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển dụng công chức cấp xã phải có đủ các điều kiện sau:
a) Có kết quả điểm phỏng vấn tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên. b) Đối với chỉ tiêu tuyển dụng ưu tiên người dân tộc thiểu số thì các thí sinh là người dân tộc thiểu số đạt từ 50 điểm trở lên tại vòng 2, được ưu tiên lấy trước từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng chức danh công chức. Nếu chỉ tiêu ưu tiên người dân tộc thiểu số nhưng không có thí sinh là người dân tộc thiểu số và các chỉ tiêu không ưu tiên người dân tộc thiểu số thì thí sinh đạt từ 50 điểm trở lên tại vòng 2 thì thí sinh có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng chức danh công chức.
2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn cộng với điểm ưu tiên theo quy định bằng nhau thì người có kết quả điểm phỏng vấn vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện quyết định người trúng tuyển.
3. Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển dụng công chức cấp xã không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.

VI. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
1. Thời gian nhận phiếu đăng ký dự tuyển: 30 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng này công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân huyện Cư Jút tại địa chỉ: http://cujut.daknong.gov.vn, trụ sở làm việc của Phòng Nội vụ huyện, trụ sở làm việc của Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn Ea T’ling.
2. Địa điểm nhận phiếu đăng ký dự tuyển: Người đăng ký dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển (theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức) trực tiếp trong giờ hành chính, các ngày làm việc hoặc gửi theo đường bưu chính đến Ủy ban nhân dân huyện (qua Phòng Nội vụ huyện, địa chỉ: 353 Nguyễn Tất Thành, Tổ dân phố 6, thị trấn Ea T’Ling, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông) hoặc qua cổng thông tin điện tử huyện (http://cujut.daknong.gov.vn). Số điện thoại (Zalo) liên hệ: 0367.800.002 (Đồng chí Trần Quang Thạch)
3. Thời gian, địa điểm tổ chức ôn tập, tuyển dụng: Ủy ban nhân dân huyện sẽ thông báo cụ thể sau khi công bố danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển (dự kiến trong tháng 5).
4. Lệ phí dự tuyển: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính.

STT  Nội dung  Đơn vị tính  Mức thu
Phí tuyển dụng công chức cấp xã
– Dưới 100 thí sinh  Đồng/thí sinh/lần  500.000
– Từ 100 đến dưới 500 thí sinh  Đồng/thí sinh/lần  400.000
– Từ 500 thí sinh trở lên  Đồng/thí sinh/lần  300.000
II  Phí phúc khảo thi tuyển công chức cấp xã  Đồng/bài thi  150.000

Đề nghị các thí sinh đăng ký dự tuyển thường xuyên theo dõi để kịp thời cập nhật các thông tin liên quan đến kỳ thi tuyển dụng trên cổng thông tin điện tử huyện Cư Jút (http://cujut.daknong.gov.vn).
Yêu cầu Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn Ea T’ling niêm yết công khai Thông báo này tại trụ sở làm việc và thường xuyên phát thanh trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương.
Ủy ban nhân dân huyện Cư Jút thông báo đến các cơ quan, đơn vị, địa phương và người có nhu cầu dự tuyển công chức cấp xã năm 2024 biết, theo dõi./.

Nguồn tin: trungtamtruyenthongcujut.daknong.gov.vn