UBND huyện Đăk Tô, Kon Tum tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021

23/11/2021

UBND huyện Đăk Tô thông báo tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021, cụ thể như sau:

1. Số lượng và chức danh công chức cần tuyển: 10 chỉ tiêu.

– Chỉ huy Trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã: 02 chỉ tiêu.

– Công chức Tài chính – Kế toán: 01 chỉ tiêu.

– Công chức Tư pháp – Hộ tịch: 02 chỉ tiêu;

– Công chức Văn phòng – Thống kê: 02 chỉ tiêu.

– Công chức Địa chính – Nông nghiệp – Xây dựng và Môi trường: 02 chỉ tiêu

– Công chức Văn hóa – Xã hội: 01 chỉ tiêu.

2.  Điều kiện đăng ký dự tuyển:

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức:

– Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

– Đủ 18 tuổi trở lên;

– Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

– Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp;

– Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

– Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

– Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức:

– Không cư trú tại Việt Nam;

– Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

3.  Tiêu chuẩn và ngành đào tạo:

3.1 Tiêu chuẩn

Đối với các chức danh công chức Văn phòng – Thống kê; Địa chính – Nông nghiệp – Xây dựng và Môi trường; Tài chính – Kế toán; Tư pháp – Hộ tịch, Văn hóa – Xã hội:

– Hiểu biết về lý luận chính trị, nắm vững quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước;

– Có năng lực tổ chức vận động nhân dân ở địa phương thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước;

– Có trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm, có đủ năng lực và sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao;

– Am hiểu và tôn trọng phong tục, tập quán của cộng đồng dân cư trên địa bàn công tác.

– Đối với công chức Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã ngoài những tiêu chuẩn quy định nêu trên còn phải có khả năng phối hợp với các đơn vị Quân đội nhân dân và lực lượng khác trên địa bàn tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thực hiện một số nhiệm vụ phòng thủ dân sự; giữ gìn an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, tài sản của Nhà nước.

3.2 Ngành đào tạo đối với từng chức danh công chức:

Chức danh công chức Tài chính – Kế toán:

Tốt nghiệp Đại học, chuyên ngành Kế toán;

Chức danh công chức Tư pháp – Hộ tịch:

Tốt nghiệp Đại học các nhóm ngành Luật kinh tế; Luật học và đã được bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch;

Chức danh công chức Văn phòng – Thống kê:

Tốt nghiệp Đại học các nhóm ngành Kế toán; Quản lý Nhà nước;

Chức danh công chức Địa chính – Nông nghiệp – Xây dựng và Môi trường:

Tốt nghiệp Đại học các nhóm ngành: Quản lý đất đai; Khoa học cây trồng; Địa lý môi trường

Là người dân tộc thiểu số được đào tạo theo Quyết định số 220-QĐ/HU ngày 08/9/2011 của Ban Chấp hành đảng bộ huyện ban hành Đề án quy hoạch, đào tạo và bố trí sử dụng cán bộ người dân tộc thiểu số huyện Đăk Tô giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020

Chức danh công chức Văn hóa – Xã hội: Tốt nghiệp Đại học các nhóm ngành Giáo dục thể chất – Giáo dục quốc phòng;

Chức danh công chức Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã:

Tốt nghiệp các nhóm ngành Quân sự cơ sở

Trong diện quy hoạch chức danh Chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự ở cấp xã có nhu cầu tuyển dụng.

(có Bảng tổng hợp nhu cầu tuyển dụng và ngành đào tạo kèm theo Kế hoạch này).

4.  Thời hạn, địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:

Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Trong giờ hành chính các ngày trong tuần từ ngày 12/11/2021 đến hết ngày 12/12/2021.

Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Tại Phòng Nội vụ huyện Đăk Tô (số 217, đường Lê Duẩn, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô) hoặc gửi theo đường bưu chính (ngày nộp được tính theo dấu bưu điện).

Số điện thoại của công chức tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: 0936399820.

* Khi tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển công chức được phân công phải có Giấy tiếp nhận hồ sơ; trường hợp không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển phải có văn bản nêu rõ lý do.

5.  Phiếu đăng ký dự tuyển

Người dự tuyển vào công chức nộp Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu quy định tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ.

Mỗi người dự tuyển chỉ được đăng ký dự tuyển 01 vị trí việc làm có chỉ tiêu tuyển dụng, nếu người dự tuyển tuyển nộp từ 02 Phiếu dự tuyển vào 02 vị trí tuyển dụng trở lên sẽ bị loại khỏi danh sách dự tuyển.

Người đăng ký dự tuyển phải khai đầy đủ các nội dung yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển tính đến thời điểm nộp phiếu và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trước pháp luật về các nội dung kê khai trong Phiếu đăng ký dự tuyển của mình (lưu ý không tẩy xóa, sửa chữa các thông tin); trường hợp kê khai không đúng thông tin, giả mạo văn bằng, chứng chỉ, giấy tờ đối tượng ưu tiên sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Cá nhân có nhu cầu thay đổi, điều chỉnh, bổ sung thông tin của Phiếu đăng ký dự tuyển kịp thời liên hệ với đơn vị hoặc người nhận Phiếu dự tuyển để được hướng dẫn thủ tục nộp lại Phiếu đăng ký dự tuyển theo quy định (trong thời hạn quy định).

6. Công khai thông báo tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021

UBND các xã có chỉ tiêu tuyển dụng: Niêm yết công khai Thông báo này tại trụ sở làm việc và Thông báo trên hệ thống loa truyền thanh không dây của địa phương.

Văn phòng HĐND và UBND huyện: Thông báo tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021 công khai trên Trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân huyện và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của Ủy ban nhân dân huyện.

Trung tâm Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Truyền thông huyện: Thông báo tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021 công khai trên hệ thống truyền thanh và các phương tiện thông tin đại chúng của huyện để những cá nhân có đủ điều kiện, tiêu chuẩn biết và tham gia đăng ký dự tuyển.

Lưu ý:

Danh sách thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự tuyển, thông báo về thời gian ôn tập, địa điểm phỏng vấn và các thông tin khác liên quan đến kỳ tuyển dụng công chức được niêm yết công khai tại trụ sở Phòng Nội vụ huyện Đăk Tô; Trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô.

Đề nghị các thí sinh đăng ký dự tuyển thường xuyên theo dõi trên Trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô để kịp thời cập nhật các thông tin liên quan đến kỳ tuyển dụng.

Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô thông báo đến các cơ quan, đơn vị, địa phương và người có nhu cầu dự tuyển công chức cấp xã năm 2021 được biết.

***** Tài liệu đính kèm:

Phiếu đăng ký dự tuyển

>>>>> Xem thêm: UBND huyện Đăk Tô, Kon Tum xây dựng Kế hoạch tuyển dụng công chức xã năm 2021

Nguồn tin: huyendakto.kontum.gov.vn