UBND huyện Định Hóa, Thái Nguyên tuyển dụng viên chức năm 2022

05/04/2022

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ, quy định tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Căn cứ Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 02/3/2022 của UBND huyện Định Hóa và Công văn số 441/SNV-CCVC ngày 15/3/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên về việc về tuyển dụng viên chức năm 2022 tại UBND huyện Định Hóa, UBND huyện thông báo số lượng tuyển dụng và các điều kiện tuyển dụng cụ thể như sau:

1.  Chỉ tiêu tuyển dụng:

Ủy ban nhân dân huyện tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Văn hóa thể thao và Truyền thông: 03 chỉ tiêu

2.  Vị trí việc làm cần tuyển: 03 chỉ tiêu

Vị trí phóng viên: 01 chỉ tiêu;

Vị trí âm thanh: 01 chỉ tiêu;

Vị trí huấn luyện viên: 01 chỉ tiêu.

3.  Điều kiện, tiêu chuẩn, ưu tiên và hồ sơ dự tuyển:

3.1.  Điều kiện và tiêu chuẩn dự tuyển viên chức:

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Từ đủ 18 tuổi trở lên. Đối với một số lĩnh vực hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, tuổi dự tuyển có thể thấp hơn theo quy định của pháp luật; đồng thời, phải có sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật;

– Có đơn đăng ký dự tuyển;

– Có lý lịch rõ ràng;

– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

– Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

– Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

3.2.  Tiêu chuẩn dự tuyển

* Trình độ chuyên môn:

Viên chức tốt nghiệp đại học trở lên với chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm.

-Vị trí phóng viên: Yêu cầu trình độ chuyên môn: Đại học, chuyên ngành báo chí.

-Vị trí âm thanh viên: Yêu cầu về trình độ chuyên môn: Đại học, Chuyên ngành kỹ sư Điện tử Viễn thông

Vị trí huấn luyện viên: Yêu cầu về trình độ chuyên môn: Đại học, cử nhân chuyên ngành thể dục thể thao hoặc cử nhân sư phạm thể dục thể thao

*Trình độ ngoại ngữ: Bậc 2 (A2) trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lước ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Trình độ tin học: Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc trình độ tương đương theo quy định.

3.3.  Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức:

Thí sinh đăng ký dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu theo mẫu 01 quy định tại Nghị định 115/2020/NĐ-CP tại địa điểm tiếp nhận phiếu dự tuyển và kèm theo 3 ảnh 4x6cm; 05 phong bì dán tem, ghi rõ địa chỉ người nhận.

*  Lưu ý:

Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào một vị trí việc làm, nếu thí sinh nào đăng ký dự tuyển từ hai vị trí việc làm trở lên hoặc trong phiếu khai không trung thực thì bị xóa tên trong danh sách dự tuyển dụng hoặc hủy bỏ kết quả tuyển dụng.

Phiếu đăng ký dự tuyển phải sạch sẽ, đầy đủ, không được tẩy xóa.

4.  Phương thức, nội dung tuyển dụng viên chức

4.1, Phương thức tuyển dụng: Việc tuyển dụng viên chức được thực hiện thông qua xét tuyển.

4.2.  Nội dung và hình thức xét tuyển:

Việc xét tuyển viên chức theo quy định tại Điều 11 Nghị định 115/2020/NĐ-CP được thực hiện theo 2 vòng như sau:

Vòng 1

Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng

Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành, được thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Nghị định 115/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Hình thức thi: Phỏng vấn.

Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

Thời gian thi: Thời gian phỏng vấn tối đa là 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị);

Thang điểm thi: 100 điểm.

5.  Thời gian, địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển

Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Trong vòng 30 ngày, kể từ ngày đăng Thông báo. ( Nhận hồ sơ trong giờ hành chính).

Địa điểm nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Tại phòng Nội vụ huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên.

*  Một số lưu ý khi nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:

Người dự tuyển phải trực tiếp nộp Phiếu đăng ký dự tuyển tại địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển (không nhờ người khác nộp thay).

Không nhận Phiếu đăng ký dự tuyển bị tẩy xóa và không đúng theo quy định. Trên đây là Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2022 của UBND huyện Định Hóa.

Thông báo này được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của huyện và niêm yết công khai tại Phòng Nội vụ huyện.

Nguồn tin: dinhhoa.thainguyen.gov.vn