UBND huyện Duyên Hải, Trà Vinh tuyển dụng viên chức ngành GD&ĐT lần 2 năm 2022

08/11/2022

UBND huyện Duyên Hải, Trà Vinh tuyển dụng viên chức ngành GD&ĐT lần 2 năm 2022, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 56 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 02/11/2022 đến hết ngày 02/12/2022

– Địa điểm: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Duyên Hải

*****Chi tiết cụ thể như sau:

*****Tài liệu đính kèm:

phụ lục chi tiết

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: www.travinh.gov.vn