UBND huyện Hạ Hòa, Phú Thọ tuyển dụng công chức CHT quân sự cấp xã năm 2023

29/03/2023

Ủy ban nhân dân huyện Hạ Hòa thông báo chủ trương tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã huyện Hạ Hòa năm 2023 như sau:

I. CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG
Tổng số 03 chỉ tiêu, tại các xã: Văn Lang, Hà Lương, Bằng Giã.
II. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
1. Điều kiện đăng ký dự tuyển
Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển:
– Có Quốc tịch Việt Nam và đang cư trú tại Việt Nam;
– Đủ 18 tuổi trở lên;
– Trình độ giáo dục phổ thông: Tốt nghiệp trung học phổ thông;
– Có phiếu đăng ký dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;
– Có văn bằng, chứng chỉ được đào tạo phù hợp với chức danh công chức cần tuyển dụng;
– Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;
– Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ.
– Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.
2. Tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển
* Tiêu chuẩn chung:
– Hiểu biết về lý luận chính trị, nắm vững quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước;
– Có năng lực tổ chức vận động nhân dân ở địa phương thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước;
– Có trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm, có đủ năng lực và sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao;
– Am hiểu và tôn trọng phong tục, tập quán của cộng đồng dân cư trên địa bàn công tác;
– Có khả năng phối hợp với các đơn vị Quân đội nhân dân và lực lượng khác trên địa bàn tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thực hiện một số nhiệm vụ phòng thủ dân sự; giữ gìn an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, tài sản của Nhà nước.
* Tiêu chuẩn cụ thể:
Người được tuyển dụng phải có đủ các tiêu chuẩn chung nêu trên và các tiêu chuẩn cụ thể sau:
– Trình độ chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp trình độ Trung cấp trở lên, chuyên ngành Quân sự cơ sở;
– Trình độ tin học: Được cấp chứng chỉ sử dụng công nghệ thông tin theo quy định.
– Có năng lực tham mưu cho cấp ủy, UBND cấp xã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác quốc phòng, công tác dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng – an ninh và phòng thủ dân sự; xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn cấp xã; tham mưu có hiệu quả cho cấp ủy, chính quyền cấp xã trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, chính sách hậu phương quân đội; xây dựng và tổ chức thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự ở cấp xã.
3. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:
– Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.
III. THỜI HẠN VÀ ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN HỒ SƠ
1. Thời gian: Phát hành và tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Từ ngày 29/3/2023 đến 17 giờ 00 phút ngày 27/4/2023 (trong giờ làm việc hành chính).
2. Địa điểm: Phát hành và tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển tại Phòng Nội vụ
– UBND huyện Hạ Hoà (Khu 10, thị trấn Hạ Hòa, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ).
3. Số điện thoại của bộ phận được phân công tiếp nhận hồ sơ: 02103676375.
IV. HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG TUYỂN DỤNG
1. Hình thức tuyển dụng:
Tuyển dụng bằng hình thức xét tuyển theo quy định tại Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn; Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.
2. Nội dung:
Xét tuyển công chức Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã được thực hiện theo 2 vòng như sau:
– Vòng 1: Thực hiện xét các điều kiện đăng ký dự tuyển theo quy định tại khoản 2, Điều 6, Nghị định 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.
– Vòng 2: Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn của người dự tuyển.
3. Thời gian, địa điểm xét tuyển
a) Thời gian:
– Thực hiện xét tuyển Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của chức danh công chức: Trước ngày 05/5/2023.
– Lập danh sách người đủ điều kiện dự tuyển, niêm yết danh sách thí sinh dự tuyển và thông báo triệu tập thí sinh dự tuyển được tham dự vòng 2: Trước ngày 08/5/2023.
– Tổ chức vòng 2: Xong trước ngày 23/5/2023.
b. Địa điểm tổ chức Vòng 2:
Căn cứ vào điều kiện thực tế, Hội đồng tuyển dụng sẽ quyết định địa điểm chính thức và thông báo cho thí sinh sau khi thu hồ sơ.
Mọi thông tin chi tiết được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử huyện Hạ Hoà (Website: http://hahoa.phutho.gov.vn).

Nguồn tin: hahoa.phutho.gov.vn