UBND huyện Hạ Hòa, Phú Thọ tuyển dụng viên chức năm 2023

14/02/2023

Ủy ban nhân dân huyện Hạ Hòa thông báo chủ trương tuyển dụng viên chức sự nghiệp trực thuộc UBND huyện Hạ Hòa năm 2023 như sau:

I. CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG
Tổng số 03 chỉ tiêu. Trong đó:
– 02 vị trí việc làm bố trí tại Văn phòng Đăng ký đất đai và Phát triển quỹ đất.
– 01 vị trí việc làm bố trí tại Ban quản lý Dự án và Môi trường – Đô thị.
II. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
1. Đối tượng
– Đối với vị trí tuyển dụng bố trí tại Văn phòng Đăng ký đất đai và Phát triển quỹ đất: Là những người tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành: Quản lý đất đai, Kế toán; đủ điều kiện tham gia dự tuyển theo quy định của Luật Viên chức và các văn bản hướng dẫn thi hành, đảm bảo tiêu chuẩn chức danh của vị trí việc làm cần tuyển dụng.
– Đối với vị trí tuyển dụng bố trí tại Ban quản lý Dự án và Môi trường – Đô thị: Là những người tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật Giao thông; đủ điều kiện tham gia dự tuyển theo quy định của Luật Viên chức và các văn bản hướng dẫn thi hành, đảm bảo tiêu chuẩn chức danh của vị trí việc làm cần tuyển dụng.
2. Điều kiện tham gia tuyển dụng
Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển:
– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
– Có phiếu đăng ký dự tuyển;
– Có lý lịch rõ ràng, phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;
– Đủ sức khỏe để đảm nhận công việc được giao;
– Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với yêu cầu của ngạch viên chức và vị trí việc làm cần tuyển;
– Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm theo quy định hiện hành;
– Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án hoặc đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng; không bị mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.
III. THỜI HẠN VÀ ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN HỒ SƠ
1. Thời gian:
Phát hành và tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Từ ngày 13/02/2023 đến 16 giờ 30 phút ngày 14/3/2023 (trong giờ làm việc hành chính).
2. Địa điểm: Phát hành và tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển tại Phòng Nội vụ huyện Hạ Hoà.
3. Số điện thoại của bộ phận được phân công tiếp nhận hồ sơ: 02103676375.
IV. HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG TUYỂN DỤNG
1. Hình thức tuyển dụng:
Tuyển dụng bằng hình thức xét tuyển theo quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức ban hành kèm theo Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/20 của Bộ Nội vụ.
2. Nội dung:
Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:
– Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.
– Vòng 2: Phỏng vấn để kiểm tra về kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp của người dự tuyển.
3. Thời gian, địa điểm xét tuyển
a) Thời gian:
– Thực hiện xét tuyển vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm: Xong trước ngày 17/3/2023.
– Lập danh sách người đủ điều kiện dự tuyển, niêm yết danh sách thí sinh dự tuyển và thông báo triệu tập thí sinh dự tuyển được tham dự vòng 2: Trước ngày 18/3/2023.
– Tổ chức vòng 2: Xong trước ngày 25/3/2023.
b. Địa điểm tổ chức Vòng 2:
Căn cứ vào điều kiện thực tế, Hội đồng tuyển dụng sẽ quyết định địa điểm chính thức và thông báo cho thí sinh sau khi thu hồ sơ.

Mọi thông tin chi tiết được đăng tải trên cổng thông tin điện tử huyện Hạ Hoà (Website: http://hahoa.phutho.gov.vn).

KẾ HOẠCH
Tuyển dụng viên chức sự nghiệp trực thuộc UBND huyện Hạ Hòa năm 2023

Căn cứ Luật viên chức số 58/2010/QH12ngày 15/11/2010;Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019;
Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;
Căn cứ Quyết định số 25/2016/QĐ-UBND ngày 17/8/2016 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Phú Thọ;
Căn cứ Quyết định số 3263/QĐ-UBND ngày 12/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc giao chỉ tiêu biên chế hành chính và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2023 cho Ủy ban nhân dân huyện Hạ Hòa;
Căn cứ Thông báo số 495-TB/HU ngày 18/01/2023 của Thường trực Huyện ủy Hạ Hòa về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp huyện Hạ Hòa, năm 2023;
Căn cứ Công văn số 338/UBND-KGVX ngày 10/02/2023 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc xét tuyển viên chức sự nghiệp.
Uỷ ban nhân dân huyện Hạ Hoà xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp trực thuộc UBND huyện Hạ Hòa năm 2023 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
– Tuyển chọn, bổ sung viên chức cho sự nghiệp trực thuộc UBND huyện theo chỉ tiêu biên chế hành chính, sự nghiệp được UBND tỉnh Phú Thọ giao năm 2023.
– Thông qua việc tuyển dụng nhằm tuyển chọn được những viên chức có đầy đủ các tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức, trình độ năng lực chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chức danh nghề nghiệp của vị trí việc làm cần tuyển dụng.
2. Yêu cầu
– Việc tổ chức tuyển dụng phải đảm bảo dân chủ, công khai, công bằng, thực hiện đúng các chế độ, chính sách theo quy định hiện hành.
– Tuyển dụng viên chức phải theo đúng chỉ tiêu, cơ cấu được quy định tại các Quyết định: Quyết định số 3263/QĐ-UBND ngày 12/12/2022của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc giao chỉ tiêu biên chế hành chính và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2023 cho Ủy ban nhân dân huyện Hạ Hòa; Công văn số 338/UBND-KGVX ngày 10/02/2023 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc xét tuyển viên chức sự nghiệp;
– Người có nhu cầu dự tuyển phải đủ điều kiện dự tuyển, khi trúng tuyển được ký hợp đồng làm việc và chấp hành nghiêm túc sự điều động, phân công công tác của UBND huyện.
– Những cán bộ công chức, viên chức có người thân (vợ, chồng, con, anh, chị em ruột) tham gia tuyển dụng không được bố trí vào Hội đồng tuyển dụng, làm đề thi, coi chấm thi, phục vụ kỳ thi.
II. NỘI DUNG
1. Vị trí việc làm, chỉ tiêu, cơ cấu và đối tượng tuyển dụng
1.1. Vị trí việc làm tuyển dụng:
– Viên chức Văn phòng Đăng ký đất đai và Phát triển quỹ đất.
– Viên chức Ban quản lý Dự án và Môi trường – Đô thị.
1.2. Chỉ tiêu và cơ cấu tuyển dụng:
Tổng số 03 chỉ tiêu.Trong đó:
– 02 vị trí việc làm bố trí tại Văn phòng Đăng ký đất đai và Phát triển quỹ đất.
– 01 vị trí việc làm bố trí tại Ban quản lý Dự án và Môi trường – Đô thị.
2. Đối tượng, điều kiện và tiêu chuẩn dự tuyển
2.1. Đối tượng:
– Đối với vị trí tuyển dụng bố trí tại Văn phòng Đăng ký đất đai và Phát triển quỹ đất: Là những người tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành: Quản lý đất đai, Kế toán; đủ điều kiện tham gia dự tuyển theo quy định của Luật Viên chức và các văn bản hướng dẫn thi hành, đảm bảo tiêu chuẩn chức danh của vị trí việc làm cần tuyển dụng.
– Đối với vị trí tuyển dụng bố trí tại Ban quản lý Dự án và Môi trường – Đô thị: Là những người tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật Giao thông; đủ điều kiện tham gia dự tuyển theo quy định của Luật Viên chức và các văn bản hướng dẫn thi hành, đảm bảo tiêu chuẩn chức danh của vị trí việc làm cần tuyển dụng.
2.2. Điều kiện tham gia tuyển dụng
Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển:
– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
– Có phiếu đăng ký dự tuyển;
– Có lý lịch rõ ràng, phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;
– Đủ sức khỏe để đảm nhận công việc được giao;
– Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với yêu cầu của ngạch viên chức và vị trí việc làm cần tuyển;
– Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm theo quy định hiện hành;
– Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa ánhoặc đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng; không bị mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

3. Hồ sơ dự tuyển, phí tuyển dụng
3.1. Hồ sơ dự tuyển:
– Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu);
– 04 phong bì thư dán tem ghi rõ địa chỉ, số điện thoại của người nhận (trường hợp địa chỉ người nhận không phải là người dự tuyển thì phải ghi chú thêm họ, tên của người dự tuyển, vị trí, đơn vị dự tuyển);
– Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.
– Hồ sơ đăng ký dự tuyển đựng trong bì hồ sơ tuyển dụng. Ngoài bì ghi rõ họ tên và đầy đủ các thông tin quy định, gồm: Địa chỉ liên lạc, điện thoại, e-mail (nếu có), …
* Lưu ý:
– Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu phát hành tại Phòng Nội vụ huyện.
– Thí sinh đăng ký dự tuyển phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính trung thực của Phiếu đăng ký dự tuyển.
– Phiếu đăng ký dự tuyển không được tẩy xóa, sửa chữa và người đăng ký dự tuyển phải ký tên vào từng trang của Phiếu đăng ký dự tuyển.
– Người đăng ký dự tuyển không được bổ sung các giấy tờ xác nhận chế độ ưu tiên sau khi đã công bố kết quả tuyển dụng.
3.2. Phí tuyển dụng:
Thực hiện theo quy định của Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính.
4. Hình thức, nội dung tuyển dụng
4.1. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.
4.2. Nội dung xét tuyển:
Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:
– Vòng 1:
Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.
– Vòng 2:
a) Phỏng vấn để kiểm tra về kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp của người dự tuyển.
b) Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.
c) Thời gian phỏng vấn 30 phút.
d) Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.
4.3. Ưu tiên trong tuyển dụng:
a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;
b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;
c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phomg: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.
Lưu ý: Trường hợp người dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.
5. Quy trình thực hiện
5.1. Công tác chuẩn bị:
– Phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu, trình Chủ tịch UBND huyện quyết định thành lập Hội đồng tuyển dụng. Chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất cần thiết để phục vụ kỳ tuyển dụng đảm bảo khách quan, an toàn, hiệu quả và đúng quy định của pháp luật.
5.2. Tổ chức tuyển dụng
a. Thông báo tuyển dụng:
Thông báo công khai trên Báo Phú Thọ,Cổng thông tin điện tử huyện Hạ Hòa; đồng thời niêm yếttại UBND huyện về tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển; chỉ tiêu biên chế cần tuyển dụng theo từng vị trí việc làm và các nội dung có liên quan đến kỳ tuyển dụng.
b. Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ, lập danh sách thí sinh dự tuyển:
– UBND huyện giao Phòng Nội vụ có trách nhiệm tiếp nhận, thẩm định Phiếu đăng ký dự tuyểntrong vòng 30 ngày làm việc kể từ khi có thông báo tuyển dụng trên các phương tiện thông tin đại chúng; tổng hợp kết quả thu Phiếu đăng ký dự tuyển, trình Chủ tịch UBND huyện phê duyệt những người đủ điều kiện dự tuyển để niêm yết theo quy định;
– Địa điểm tiếp nhận, thẩm định hồ sơ tại phòng Nội vụ huyện.
– Thí sinh căn cứ điều kiện dự tuyển, tiêu chuẩn của ngạch viên chức cần tuyển, số lượng cần tuyển theo từng vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp để làm hồ sơ đăng ký dự tuyển dụng và nộp trực tiếp tại UBND huyện Hạ Hòa (qua Phòng Nội vụ) vào giờ hành chính của ngày quy định nộp hồ sơ.
c. Trình tự tuyển dụng:
– Chủ tịch UBND huyện Hạ Hòa ra quyết định thành lập Hội đồng tuyển dụng;
– Hội đồng tuyển dụng thực hiện quy trình xét tuyển theo quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức ban hành kèm theo Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/20 của Bộ Nội vụ
5.3. Thời gian, địa điểm tuyển dụng:
a.Thời gian, dự kiến như sau:
– Thông báo việc tuyển dụng: Từ ngày 13/02/2023.
– Phát hành và tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Từ ngày 13/02/2023 đến 16 giờ 30 phút ngày 14/3/2023 (trong giờ làm việc hành chính).
– Thực hiện xét tuyển Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm: Trước ngày 17/3/2023.
– Lập danh sách người đủ điều kiện dự tuyển, niêm yết danh sách thí sinh dự tuyển và thông báo triệu tập thí sinh dự tuyển được tham dự vòng 2: Trước ngày 18/3/2023.
– Tổ chức vòng 2: Xong trước ngày 25/3/2023.
– Báo cáo kết quả xét tuyển với Chủ tịch UBND huyện: Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ khi kết thúc vòng 2.
– Thông báo kết quả xét tuyển: Trong thời hạn 10 ngày kể từ khi báo cáo kết quả xét tuyển với Chủ tịch UBND huyện.
b. Địa điểm tuyển dụng:
Căn cứ vào điều kiện thực tế Hội đồng tuyển dụng sẽ quyết định địa điểm chính thức và thông báo cho thí sinh sau khi thu hồ sơ.
5.4. Thông báo kết quả tuyển dụng:
Kết quả tuyển dụng được niêm yết công khai tại UBND huyện và trên cổng thông tin điện tử của huyện. Hội đồng tuyển dụng có trách nhiệm thông báo kết quả trúng tuyển cho thí sinh theo địa chỉ thí sinh ghi sẵn trên phong bì trong hồ sơ dự tuyển.
5.5. Xác định người trúng tuyển và tuyển dụng:
a. Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

– Có kết quả điểm phỏng vấn tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên;
– Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.
b. Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm tính theo quy định bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Chủ tịch UBND huyện quyết định người trúng tuyển.
c. Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan căn cứ quy định của pháp luật về tuyển dụng viên chức và nội dung của Kế hoạch này theo dõi, đôn đốc và tổ chức thực hiện các nội dung đảm bảo theo mục đích, yêu cầu và nội dung đã đề ra.
2. Hội đồng tuyển dụng sau khi được thành lập thực hiện quy trình và các nội dung xét tuyển đảm bảo khách quan, an toàn, đúng quy định của pháp luật.
3. Phòng Tài chính – Kế hoạch, Công an huyện, Điện lực Hạ Hòa và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ phối hợp với Hội đồng tuyển dụng để tuyển dụng viên chức sự nghiệp trực thuộc UBND huyện năm 2023 đảm bảo an toàn, hiệu quả.

Trên đây là Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp trực thuộc UBND huyện Hạ Hoà năm 2023, UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc.

Nguồn tin: hahoa.phutho.gov.vn