UBND huyện Hải Hậu, Nam Định tuyển dụng giáo viên tiểu học năm 2021

01/09/2021

Căn cứ Luật Viên chức năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 01/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Thông tư số 02/2021/TT- BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường tiểu học công lập;

Căn cứ Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức;

Căn cứ Quyết định số 26/2019/QĐ-UBND ngày 20/8/2019 của UBND tỉnh Nam Định về việc Ban hành Quy định quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên mầm non hợp đồng, lao động hợp đồng trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; người giữ chức danh, chức vụ trong doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước thuộc tỉnh Nam Định;

Căn cứ Văn bản số 698/UBND-VP8 ngày 06/8/2021 của UBND tỉnh Nam Định về việc tuyển dụng viên chức vào làm giáo viên dạy tiểu học của huyện Hải Hậu.

UBND huyện Hải Hậu thông báo về việc tuyển dụng giáo viên tiểu học huyện Hải Hậu năm 2021, cụ thể như sau:

I. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1.  Điều kiện đăng ký dự tuyển:

Những người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển giáo viên tiểu học:

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Từ đủ 18 tuổi trở lên;

– Có Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu đính kèm Thông báo này);

– Có lý lịch rõ ràng;

– Có văn bằng và các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm tuyển dụng;

– Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.

2.  Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Toà án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng.

II. VỊ TRÍ VIỆC LÀM, CHỈ TIÊU VÀ YÊU CẦU TUYỂN DỤNG

Vị trí việc làm tuyển dụng: Giáo viên tiểu học hạng III – Mã số 07.03.29.

Chỉ tiêu tuyển dụng: 93 chỉ tiêu, trong đó:

Giáo viên dạy Văn hóa: 90 chỉ tiêu, yêu cầu có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, ngành/chuyên ngành: Sư phạm Tiểu học, Giáo dục Tiểu học hoặc ngành ghép (trong đó có ngành Sư phạm Tiểu học hoặc Giáo dục Tiểu học);

Giáo viên dạy môn Tiếng Anh: 03 chỉ tiêu, yêu cầu có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, ngành/chuyên ngành Sư phạm tiếng Anh hoặc ngành/chuyên ngành tiếng Anh và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

III. KÊ KHAI PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN; HÌNH THỨC, THỜI HẠN NỘP, TIẾP NHẬN VÀ ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1.  Kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển, hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng

Người đăng ký dự tuyển kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu đính kèm Thông báo này.

Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, bảng điểm, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì Chủ tịch UBND huyện Hải Hậu ra quyết định hủy kết quả trúng tuyển.

Trường hợp người đăng ký dự tuyển có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc sử dụng văn bằng, bảng điểm, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì UBND huyện Hải Hậu sẽ thông báo công khai trên cổng thông tin điện tử của UBND huyện Hải Hậu và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.

2. Hình thức, thời hạn nộp, tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển và địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

Hình thức nộp Phiếu đăng ký dự tuyển: Người đăng ký dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển theo hình thức nộp trực tiếp tại địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc gửi theo đường bưu chính hoặc qua cổng thông tin điện tử của UBND huyện Hải Hậu.

Thời hạn nộp, gửi Phiếu đăng ký dự tuyển:

Thời hạn người đăng ký dự tuyển nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển: từ ngày 01/9/2021 đến 17 giờ ngày 14/10/2021 (trong giờ hành chính của các ngày làm việc).

Thời hạn người đăng ký dự tuyển gửi Phiếu đăng ký dự tuyển theo đường bưu chính: từ ngày 01/9/2021 đến ngày 04/10/2021 (dấu bưu điện đóng trên phong bì đựng Phiếu đăng ký dự tuyển gửi đi chậm nhất là ngày 04/10/2021).

Thời hạn người đăng ký dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển qua cổng thông tin điện   tử             của         UBND           huyện  Hải      Hậu (tại     địa           chỉ http://haihau.namdinh.gov.vn/huyenhaihau/1207/26916/49416/Nop-ho-so-truc-tuyen/): từ ngày 01/9/2021 đến ngày 12/10/2021 (phải gửi kèm phiếu đăng ký dự tuyển vào mục file đính kèm).

Thời hạn và địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:

Thời hạn tiếp nhận trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển và tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển từ đường bưu chính gửi đến: từ ngày 01/9/2021 đến 17 giờ ngày 14/10/2021 (trong giờ hành chính của các ngày làm việc).

Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển (cả 2 hình thức nêu trên): tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện Hải Hậu, địa chỉ: Tổ dân phố số 5, thị trấn Yên Định, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, số điện thoại liên hệ: 773.570 (ông Nguyễn Quang Huy, chuyên viên Phòng Nội vụ).

IV. PHƯƠNG THỨC TUYỂN DỤNG: Xét tuyển.

V. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC XÉT TUYỂN

1. Nội dung và hình thức xét tuyển

Xét tuyển giáo viên tiểu học được thực hiện theo 02 vòng như sau:

Vòng 1:

Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

Vòng 2:

Hình thức, nội dung thi: Thực hành thông qua 01 tiết dạy (không có học sinh) với nội dung trong chương trình lớp 3 môn Tiếng Anh (đối với giáo viên dạy môn Tiếng Anh) và môn Toán hoặc môn Tiếng Việt (đối với giáo viên dạy Văn hóa).

Thời gian thi thực hành: 35 phút.

Thang điểm thi thực hành: 100 điểm.

Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả thi thực hành.

2.  Xác định người trúng tuyển

Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển phải có đủ các điều kiện sau:

Có kết quả điểm thi thực hành tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.

Có số điểm thi thực hành vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm cần tuyển.

Trường hợp có từ 02 người trở lên có số điểm thi thực hành vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của từng vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm thi thực hành vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Chủ tịch UBND huyện Hải Hậu quyết định người trúng tuyển.

Đối tượng và điểm ưu tiên

Người dân tộc thiểu số, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi thực hành vòng 2;

Các đối tượng ưu tiên còn lại thực hiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

Trường hợp người dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên quy định ở trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi thực hành vòng

Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển này không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

3.  Thời gian, địa điểm tổ chức xét tuyển

Từ ngày 15/10/2021 đến ngày 22/10/2021: Kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển và lập danh sách, thông báo triệu tập người đủ điều kiện dự xét tuyển ở vòng 2.

– Từ ngày 29/10/2021 đến ngày 31/10/2021:

Tổ chức thi vòng 2 tại Trường Trung học cơ sở Hải Phương, xóm 11, xã Hải Phương, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định.

(Lịch cụ thể sẽ có thông báo sau).

4. Chức danh nghề nghiệp được bổ nhiệm: Giáo viên tiểu học hạng III – Mã số V.07.03.29 (đối với người trúng tuyển viên chức đạt yêu cầu sau thời gian tập sự hoặc không phải thực hiện chế độ tập sự và đủ tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh nghề nghiệp quy định tại Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

VI. LỆ PHÍ DỰ TUYỂN

Phí dự tuyển: Mức thu và việc sử dụng phí tuyển dụng theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính của Bộ Tài chính và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan. Nếu phần chi còn thiếu, lấy từ nguồn kinh phí sự nghiệp giáo dục của UBND huyện Hải Hậu.

Trên đây là Thông báo của UBND huyện Hải Hậu về việc tuyển dụng giáo tiểu học huyện Hải Hậu năm 2021. Thông báo này: được niêm yết công khai tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện Hải Hậu, trụ sở Phòng Nội vụ, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện và đăng tải trên cổng thông tin điện tử của UBND huyện Hải Hậu tại địa chỉ http://haihau.namdinh.gov.vn; được đăng trên Báo Nam Định điện tử tại địa chỉ http://baonamdinh.com.vn.

Hội đồng xét tuyển giáo viên tiểu học huyện Hải Hậu năm 2021 còn có các Thông báo khác liên quan đến kỳ tuyển dụng và được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của UBND huyện Hải Hậu tại địa chỉ http://haihau.namdinh.gov.vn, niêm yết công khai tại các địa chỉ đã nêu ở trên.

***** Tài liệu đính kèm:

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: haihau.namdinh.gov.vn