UBND huyện Hoài Nhơn, Bình Định tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2021

21/07/2021

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Căn cứ Quyết định số 06/2009/QĐ-UBND ngày 17/03/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp tỉnh Bình Định;

Căn cứ Quyết định số 5279/QĐ-UBND ngày 25/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc giao chỉ tiêu biên chế công chức, biên chế sự nghiệp; chỉ tiêu lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP năm 2021;

Căn cứ Công văn số 2101/SNV-TCBC ngày 29/12/2020 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bình Định về việc thông báo và hướng dẫn thực hiện biên chế năm 2021;

Căn cứ Công văn số 1102/SNV-CCVC ngày 29/6/2021 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bình Định về việc thỏa thuận kế hoạch, nhu cầu tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Uỷ ban nhân dân thị xã Hoài Nhơn năm 2021.

Ủy ban nhân dân thị xã ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo tại các trường thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Hoài Nhơn năm 2021 (sau đây gọi tắt là Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục) như sau:

I.  MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tuyển dụng viên chức thị xã Hoài Nhơn năm 2021 là nhằm lựa chọn, tuyển dụng những người có đủ phẩm chất và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để bố trí công tác tại các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thị xã; qua đó đảm bảo ổn định tổ chức bộ máy, biên chế, nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức nhằm phục vụ công tác trong thời gian đến.

2.  Yêu cầu

Tuyển dụng viên chức phải căn cứ vào chỉ tiêu biên chế được giao và yêu cầu, nhiệm vụ, vị trí việc làm cần tuyển dụng. Thực hiện đúng quy định về tuyển dụng viên chức. Việc tổ chức tuyển dụng viên chức phải đảm bảo công khai, công bằng, khách quan, dân chủ, cạnh tranh và đúng quy định của pháp luật, lựa chọn được những người có đủ trình độ chuyên môn theo yêu cầu, tiêu chuẩn của từng vị trí việc làm cần tuyển.

II. SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC ĐƯỢC GIAO, SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC CHƯA SỬ DỤNG VÀ SỐ LƯỢNG VIÊN CHỨC CẦN TUYỂN

1. Phạm vi tuyển dụng: Tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các cơ sở giáo dục trung học cơ sở, tiểu học, mầm non, mẫu giáo thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã.

2. Số lượng người làm việc được giao, số lượng người làm việc chưa sử dụng

Số lượng người làm việc năm 2021 giao cho ngành giáo dục và đào tạo thị xã là 2.199 biên chế; trong đó có 14 biên chế sự nghiệp làm việc tại Phòng Giáo dục và Đào tạo, còn lại:

+ Các trường mẫu giáo, mầm non: 404 biên chế;

+ Các trường tiểu học: 983 biên chế;

+ Các trường trung học cơ sở: 798 biên chế;

Số người làm việc năm 2021 của ngành giáo dục và Đào tạo thị xã chưa tuyển dụng là 365 biên chế, trong đó:

+ Phòng Giáo dục và Đào tạo: 02 biên chế;

+ Các trường mẫu giáo, mầm non: 99 biên chế;

+ Các trường tiểu học: 150 biên chế;

+ Các trường trung học cơ sở: 114 biên chế;

3. Số lượng viên chức cần tuyển: 296 biên chế (số biên chế còn lại chưa thực hiện tuyển dụng để thực hiện việc bố trí, sắp xếp giáo viên theo quy định của Luật Giáo dục năm 2019), cụ thể:

4. Các trường trung học cơ sở: 105 chỉ tiêu, trong đó:

– Giáo viên Địa lý: 08 chỉ tiêu.

– Giáo viên Giáo dục công dân: 04 chỉ tiêu.

– Giáo viên Hóa học: 04 chỉ tiêu.

– Giáo viên Lịch sử: 07 chỉ tiêu.

– Giáo viên Sinh học: 05 chỉ tiêu.

– Giáo viên Tiếng anh: 10 chỉ tiêu.

– Giáo viên Tin học: 06 chỉ tiêu.

– Giáo viên Toán học: 10 chỉ tiêu.

– Giáo viên Tổng phụ trách đội: 03 chỉ tiêu.

– Giáo viên Văn: 17 chỉ tiêu.

– Giáo viên Vật lý: 05 chỉ tiêu.

– Nhân viên Thư viện: 05 chỉ tiêu.

– Nhân viên Thiết bị: 06 chỉ tiêu.

– Nhân viên Văn thư: 06 chỉ tiêu.

– Nhân viên kế toán: 02 chỉ tiêu.

– Nhân viên y tế học đường: 07 chỉ tiêu

5. Trường Tiểu học và Trung học cơ cở Hoài Phú: 07 chỉ tiêu, trong đó:

– Giáo viên Toán học: 01 chỉ tiêu.

– Giáo viên Tiểu học: 03 chỉ tiêu.

– Giáo viên Âm nhạc: 01 chỉ tiêu.

– Giáo viên Tin học: 01 chỉ tiêu.

– Giáo viên Tiếng anh: 01 chỉ tiêu.

6. Các trường tiểu học: 98 chỉ tiêu, trong đó:

– Giáo viên Tiếng anh: 12 chỉ tiêu.

– Giáo viên Tiểu học: 45 chỉ tiêu.

– Giáo viên Tin học: 05chỉ tiêu.

– Giáo viên Tổng phụ trách đội: 03 chỉ tiêu.

– Giáo viên Thể dục: 04 chỉ tiêu.

– Nhân viên Thư viện: 08 chỉ tiêu.

– Nhân viên Văn thư: 05 chỉ tiêu.

– Nhân viên kế toán: 02 chỉ tiêu.

– Nhân viên y tế học đường: 14 chỉ tiêu.

7. Các trường mầm non: 86 chỉ tiêu, trong đó:

– Giáo viên mầm non: 65 chỉ tiêu.

– Nhân viên kế toán 07 chỉ tiêu.

– Nhân viên y tế học đường: 14 chỉ tiêu

III.   ĐIỀU KIỆN VÀ TIÊU CHUẨN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Điều kiện

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Từ đủ 18 tuổi trở lên;

– Có phiếu đăng ký dự tuyển;

– Có lý lịch rõ ràng;

– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm;

– Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

– Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm.

Những trường hợp sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

2.  Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng

a) Vị trí Giáo viên mầm non (Giáo viên mầm non hạng III, mã số 07.02.26)

Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm mầm non trở lên.

b) Vị trí Giáo viên tiểu học (Giáo viên tiểu học hạng III, mã số V.07.03.29)

Có bằng tốt nghiệp cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên tiểu học.

Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;

c) Vị trí Giáo viên trung học cơ sở (Giáo viên trung học cơ sở hạng III, mã số: V.07.04.32)

Có bằng tốt nghiệp cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên trung học cơ sở.

Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

d)  Vị trí Giáo viên tổng phụ trách đội:

Các trường bậc tiểu học (Mã số: V.07.03.29): Áp dụng theo tiêu chuẩn của giáo viên tiểu học và đã được đào tạo nghiệp vụ công tác đội cùng chuyên ngành giảng dạy hoặc có chứng chỉ bồi dưỡng về nghiệp vụ công tác đội.

Các trường bậc trung học cơ sở (Mã số: V.07.04.32): Áp dụng theo tiêu chuẩn của giáo viên trung học cơ sở và đã được đào tạo nghiệp vụ công tác đội cùng chuyên ngành giảng dạy hoặc có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đội.

e)  Vị trí Quản lý thư viện (Thư viện viên hạng IV, mã số V.10.02.07)

Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành thư viện hoặc chuyên ngành khác có liên quan. Nếu tốt nghiệp chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành thư viện do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp;

Trình độ ngoại ngữ: Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Trình độ tin học: Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông

g) Vị trí Nhân viên thiết bị, thí nghiệm (Nhân viên thiết bị, thí nghiệm, mã số: V.07.07.20)

Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành Công nghệ thiết bị trường học hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng các chuyên ngành khác phù hợp với vị trí việc làm thiết bị, thí nghiệm ở trường trung học.

Trình độ ngoại ngữ: Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Trình độ tin học: Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông

h)  Vị trí Nhân viên văn thư (Văn thư trung cấp, mã số 02.008)

Tốt nghiệp trung cấp trở lên các ngành hoặc chuyên ngành văn thư hành chính, văn thư – lưu trữ, lưu trữ và quản lý thông tin; nếu tốt nghiệp chuyên ngành khác thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp.

Trình độ ngoại ngữ: Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Trình độ tin học: Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

i)   Vị trí Nhân viên kế toán trường học (Kế toán viên trung cấp, mã số: 06.032)

Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành: kế toán, kiểm toán, tài chính;

Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT- BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông

k) Vị trí Nhân viên Y tế trường học (Y sĩ hạng IV, mã số V.08.03.07 )

Tốt nghiệp y sĩ trình độ trung cấp;

Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT- BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

– Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

* Lưu ý: Việc quy đổi giá trị tương đương của chứng chỉ ngoại ngữ và chứng chỉ tin học thực hiện theo Công văn số 4060/UBND-NC ngày 16/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định.

IV. PHƯƠNG THỰC TUYỂN DỤNG VÀ NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG

1. Phương thức tuyển dụng: Thi tuyển.

2.  Nội dung, hình thức thi tuyển.

Thi tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng thi như sau:

Vòng 1: Thi trắc nghiệm được thực hiện bằng hình thức thi trên giấy.

– Nội dung thi trắc nghiệm gồm 3 phần:

Phần I: Kiến thức chung 60 câu hỏi về pháp luật viên chức; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và những hiểu biết cơ bản về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; chức trách, nhiệm vụ của viên chức theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển. Thời gian thi 60 phút.

Phần II: Ngoại ngữ tiếng Anh 30 câu hỏi. Thời gian thi 30 phút. Đối với vị trí việc làm yêu cầu chuyên môn là ngoại ngữ và những vị trí việc làm giáo viên thì người dự tuyển không phải thi ngoại ngữ tại vòng này.

Phần III: Tin học 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm. Thời gian thi 30 phút. Đối với vị trí việc làm yêu cầu chuyên môn là tin học và những vị trí việc làm giáo viên tin học thì người dự tuyển không phải thi tin học tại vòng này.

– Miễn phần thi ngoại ngữ (vòng 1) đối với các trường hợp sau:

+ Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển;

+ Có bằng tốt nghiệp cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển học tập ở nước ngoài hoặc học bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam, được cơ quan có thẩm quyền công nhận;

+ Có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số hoặc là người dân tộc thiểu số dự tuyển vào viên chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số.

Miễn phần thi tin học (vòng 1) đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên các chuyên ngành liên quan đến tin học, công nghệ thông tin.

Điều kiện dự thi vòng 2: Thí sinh trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi ở vòng 1 được tiếp tục dự thi vòng

Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

Nội dung: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

Hình thức thi: Thi viết.

Thang điểm: 100 điểm.

Thời gian thi: 180 phút.

V.  CHẾ ĐỘ ƯU TIÊN

1. Đối tượng và điểm ưu tiên trong thi tuyển viên chức

– Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

– Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

– Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

Trường hợp người dự tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại các điểm a, b, c phần 1 mục này thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả vòng 2.

Tài liệu và đề thi viên chức giáo dục giáo viên

VI.  XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN

Xác định người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức thực hiện theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ, cụ thể người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển phải có đủ các điều kiện sau:

– Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.

– Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

– Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thị xã xem xét, quyết định người trúng tuyển.

Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.

VII.    PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VÀ THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Thông báo tuyển dụng:

Ủy ban nhân dân thị xã Hoài Nhơn thông báo công khai trên sóng phát thanh của thị xã và Ủy ban nhân dân các xã, phường; Niêm yết công khai tại Ủy ban nhân dân thị xã; đăng thông báo tuyển dụng công khai trên Báo Bình Định; đăng tải trên trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân thị xã trong suốt thời gian tổ chức tuyển dụng về:

– Số lượng người làm việc cần tuyển ứng với từng vị trí việc làm;

– Số lượng vị trí việc làm thực hiện việc thi tuyển;

– Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển;

– Thời hạn, địa chỉ và địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển, số điện thoại di động hoặc cố định của cá nhân, bộ phận được phân công tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển;

– Hình thức, nội dung, thời gian và địa điểm thi tuyển.

2.   Phiếu đăng ký dự tuyển và thời gian, địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển

– Phiếu đăng ký dự tuyển: Phiếu đăng ký dự tuyển theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/ND-CP ngày 25/9/2020 của Chính Phủ.

– Thời gian tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển viên chức: 30 ngày kể từ ngày có thông báo tiếp nhận.

– Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức: Phòng Nội vụ thị xã Hoài Nhơn, số 04 đường 28 tháng 3 phường Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định, điện thoại liên hệ: 02563.561.760.

– Hình thức nộp và tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức: Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu quy định tại địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển nêu trên hoặc gửi theo đường bưu chính (thời điểm nộp Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức được tính theo dấu bưu chính trên phong bì) hoặc qua Trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân thị xã Hoài Nhơn tại địa chỉ: https://hoainhon.binhdinh.gov.vn (thời điểm nộp Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức được tính theo thời gian trên Trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân thị xã Hoài Nhơn).

– Người đăng ký dự tuyển viên chức kê khai đầy đủ các nội dung theo yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức và chịu trách nhiệm tính chính xác của các thông tin kê khai và tính hợp pháp của các văn bằng, chứng chỉ. Trường hợp người đăng ký dự tuyển có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì Ủy ban nhân dân thị xã Hoài Nhơn sẽ thông báo công khai trên Trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân thị xã Hoài Nhơn và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.

VIII.   THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC TUYỂN DỤNG

1. Công bố danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển

Chậm nhất sau 05 ngày làm việc kể từ ngày thành lập Hội đồng tuyển dụng, Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng quyết định thành lập Ban kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển để kiểm tra điều kiện dự tuyển của các thí sinh.

Trường hợp người dự tuyển không đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển thì chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển, Hội đồng tuyển dụng có trách nhiệm gửi thông báo bằng văn bản tới người đăng ký dự tuyển được biết theo địa chỉ mà người dự tuyển đã đăng ký.

2.  Địa điểm tổ chức tuyển dụng

Tại Trường Trung học cơ sở số 2 Bồng Sơn thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Hoài Nhơn. Khu phố 2, phường Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.

3.  Tổ chức thi tuyển

Hội đồng tuyển dụng thông báo danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi vòng 1, đồng thời đăng tải trên trang thông tin điện tử và niêm yết công khai tại Ủy ban nhân dân thị xã. Trong đó thông báo cụ thể: thời gian, địa điểm làm thủ tục dự thi; thu lệ phí thi; thời gian, địa điểm tổ chức ôn tập (nếu có); thời gian, địa điểm tổ chức thi.

Tổ chức thi vòng 1

Chậm nhất 15 ngày kể từ ngày thông báo triệu tập thí sinh được tham dự vòng 1, Hội đồng tuyển dụng tiến hành tổ chức thi vòng

Chậm nhất 15 ngày kể từ ngày kết thúc thi vòng 1, Hội đồng tuyển dụng hoàn thành việc chấm thi vòng 1.

Chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc việc chấm thi vòng 1, Hội đồng tuyển dụng công bố kết quả thi để thí sinh dự thi biết và thông báo việc nhận đơn phúc khảo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thông báo kết quả thi trên trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân thị xã;

Trường hợp có đơn phúc khảo thì chậm nhất 15 ngày kể từ ngày hết thời hạn nhận đơn phúc khảo Hội đồng tuyển dụng hoàn thành việc chấm phúc khảo và công bố kết quả chấm phúc khảo để thí sinh dự thi được biết;

Tổ chức thi vòng 2

Chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc việc chấm thi vòng 1, Hội đồng tuyển dụng lập danh sách và thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2, đồng thời đăng tải trên trang thông tin điện tử và niêm yết công khai tại Ủy ban nhân dân thị xã.

Chậm nhất 15 ngày kể từ ngày thông báo triệu tập thí sinh được tham dự vòng 2, Hội đồng tuyển dụng tiến hành tổ chức thi vòng 2.

Việc chấm thi, phúc khảo thực hiện như thi vòng

4.  Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức

Sau khi hoàn thành việc chấm thi vòng 2, chậm nhất 05 ngày làm việc Hội đồng tuyển dụng báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã xem xét đề nghị Sở Nội vụ có ý kiến và công nhận kết quả tuyển dụng.

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có quyết định công nhận kết quả tuyển dụng, Hội đồng tuyển dụng thông báo công khai trên trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân thị xã và gửi thông báo công nhận kết quả trúng tuyển bằng văn bản tới người dự tuyển theo địa chỉ mà người dự tuyển đã đăng ký. Nội dung thông báo phải ghi rõ thời hạn người trúng tuyển phải đến cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng.

Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì hủy kết quả trúng tuyển.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã xem xét, quyết định công nhận kết quả trúng tuyển đối với người dự tuyển có kết quả tuyển dụng thấp hơp liền kề so với kết quả tuyển dụng của người trúng tuyển đã bị hủy kết quả trúng tuyển hoặc trong trường hợp cơ quan, đơn vị sử dụng viên chức phát sinh nhu cầu tuyển dụng mới trong cùng năm tuyển dụng đối với vị trí có yêu cầu về chuyên ngành đào tạo như vị trí việc làm mà người dự tuyển đã đăng ký (có ý kiến thẩm định bổ sung nhu cầu của Sở Nội vụ tỉnh Bình Định).

Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả tuyển dụng thấp hơn liền kề mà bằng nhau thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã quyết định người trúng tuyển theo quy định.

IX.  KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí tổ chức kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo sử dụng từ nguồn thu phí dự tuyển của thí sinh và ngân sách thị xã cấp bổ sung nếu thiếu.

Mức thu phí dự tuyển thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 228/2016/TTLT-BTC-BNV ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi tuyển và phí dự thi nâng ngạch công chức, viên chức.

X.  TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Nội vụ

Là cơ quan thường trực, tham mưu giúp Ủy ban nhân dân thị xã và Hội đồng tuyển dụng viên chức tổ chức kỳ tuyển dụng viên chức; phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch này, cụ thể:

Thông báo tuyển dụng viên chức trên các phương tiện thông tin đại chúng, niêm yết và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân thị xã với các nội dung: Chỉ tiêu tuyển dụng; điều kiện, tiêu chuẩn tuyển dụng; hồ sơ đăng ký dự tuyển; thời gian và địa điểm nhận phiếu đăng ký dự tuyển của người dự tuyển.

Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã quyết định thành lập Tổ Tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức và triển khai thực hiện.

Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã quyết định thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức thị xã; phối hợp với Thanh tra thị xã trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã thành lập Ban giám sát kỳ tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo thị xã.

Trình Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng viên chức thị xã quyết định thành lập các bộ phận giúp việc: Ban kiểm tra Phiếu đăng ký dư tuyển; Ban đề thi; Ban coi thi; Ban phách; Ban chấm thi; Ban chấm phúc khảo (nếu có); thành lập Tổ thư ký giúp việc (xét thấy cần thiết).

Chuẩn bị các điều kiện và cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ kỳ thi theo đúng quy định hiện hành của pháp luật.

Phối hợp với Phòng Tài chính – Kế hoạch xây dựng dự toán kinh phí tổ chức kỳ

Tham mưu Hội đồng tuyển dụng viên chức trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã phê duyệt kết quả tuyển dụng sau khi có ý kiến thống nhất của Sở Nội vụ và thông báo đến các thí sinh theo quy định.

2.  Các cơ quan, đơn vị có nhu cầu tuyển dụng viên chức

Phối hợp với Phòng Nội vụ chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất tại địa điểm tổ chức tuyển dụng, giới thiệu thành phần tham gia các Ban giúp việc cho Hội đồng tuyển dụng.

3.  Công an thị xã

Có kế hoạch đảm bảo trật tự, an toàn trong ngày tuyển dụng và giúp cho Hội đồng tuyển dụng đảm bảo bí mật đề thi tuyển theo đúng quy định.

4.  Phòng Tài chính – Kế hoạch

Phối hợp với Phòng Nội vụ giúp cho Hội đồng tuyển dụng dự trù, thanh, quyết toán kinh phí tuyển dụng theo đúng quy định.

5.  Phòng Y tế

Xây dựng và thực hiện kế hoạch đảm bảo công tác y tế, vệ sinh phòng dịch phục vụ kỳ tuyển dụng viên chức.

6.  Thanh tra thị xã

Giúp cho Hội đồng tuyển dụng trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác tuyển dụng viên chức theo đúng quy định.

Trên đây là Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo thị xã Hoài Nhơn năm 2021. Kế hoạch này thay thế Kế hoạch số 46/KH-UBND ngày 01/6/2021 của Ủy ban nhân dân thị xã. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc cần sửa đổi, bổ sung Phòng Nội vụ có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan tổng hợp và báo cáo Ủy ban nhân dân thị xã xem xét, quyết định.

Nguồn tin: baobinhdinh.vn