UBND huyện Kiến Thụy, Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2023

22/03/2023

Căn cứ Luật Viên chức năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019; Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;
Căn cứ Thông báo số 12/TB-SNV ngày 16/01/2023 của Sở Nội vụ thông báo số biên chế công chức, số người làm việc, hợp đồng lao động trong các cơ quan, đơn vị thuộc huyện Kiến Thụy năm 2023; Công văn số 548/SNV-CCVC ngày 16/03/2023 của Sở Nội vụ về việc tuyển dụng viên chức của Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao huyện Kiến Thụy năm 2023; Kế hoạch số 88/KH- UBND ngày 17/3/2023 của UBND huyện về tuyển dụng viên chức Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao huyện Kiến Thụy năm 2023.
Ủy ban nhân dân huyện Kiến Thụy thông báo nhu cầu tuyển dụng viên chức Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao huyện Kiến Thụy năm 2023, như sau:

1. Nhu cầu tuyển dụng: Tổng nhu cầu tuyển dụng là 01 người, vị trí Quản lý vận hành kỹ thuật hệ thống: có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành kỹ thuật phù hợp.
2. Điều kiện đăng ký dự tuyển:
2.1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển:
a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
b) Từ đủ 18 tuổi trở lên;
c) Có Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu quy định);
d) Có lý lịch rõ ràng;
e) Có văn bằng tốt nghiệp phù hợp với vị trí cần tuyển dụng;
g) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;
h) Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ;
i) Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.
2.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:
a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.
3. Hình thức tuyển dụng:
Tuyển dụng thông qua hình thức xét tuyển
4. Nội dung xét tuyển, cách tính điểm: Thực hiện theo 02 vòng
4.1 Vòng 1
Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.
4.2. Vòng 2
a) Thi Phỏng vấn về năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của người dự tuyển.

b) Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.
c) Thời gian thi phỏng vấn 30 phút
d) Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả điểm thi phỏng vấn.
5. Xác định người trúng tuyển:
5.1. Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:
a) Có kết quả điểm thi phỏng vấn tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên;
b) Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại Điều 6 Nghị định 115/2020/NĐ-CP (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.
5.2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.
5.3. Trường hợp người dự xét tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm tại vòng 2
5.4. Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.
5.5. Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng viên chức:
a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;
b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;
c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

6. Thời gian, địa điểm, hình thức, lệ phí xét tuyển.
6.1 Thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:
Từ ngày 22/03/2023 đến 17h 00’ ngày 20/04/2023 (30 ngày) vào giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần.
6.2 Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển
– Phòng Nội vụ huyện Kiến Thụy (Số 08, Mạc Thái Tổ, Thị trấn Núi Đối, huyện Kiến Thụy, Thành phố Hải Phòng).
Mẫu Phiếu đăng ký dự tuyển theo quy định tại Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ và được đăng tải trên Công thông tin điện tử huyện.
Trường hợp người đăng ký dự tuyển có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng thông báo công khai trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.
– Người phụ trách tiếp nhận Phiếu: Lương Thị Nga, Chuyên viên phòng Nội vụ, ĐT: 0972888655
6.3. Hình thức tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển
– Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp Phiếu đăng ký dự tuyển trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu chính về địa điểm tiếp nhận Phiếu (Thời gian nhận tính theo dấu bưu điện đến trên phong bì và dấu Công văn đến của cơ quan nhận được) hoặc Cổng thông tin điện tử huyện Kiến Thụy, trang http://haiphong.gov.vn/huyenKienthuy
– Khi gửi Phiếu đăng ký dự tuyển kèm theo:
+ Hai ảnh màu cỡ 4×6 cm ghi rõ họ tên, ngày sinh phía sau;
+ Ba phong bì có dán tem thư và ghi rõ địa chỉ liên lạc.
6.4. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển
Thời gian xét tuyển: dự kiến trong đầu tháng 5/2023 (có thông báo cụ thể sau)

Địa điểm xét tuyển: tại Trung tâm Văn hóa -Thông tin và Thể thao huyện huyện (số 09, Thọ Xuân, thị trấn Núi Đối, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng)
6.5. Lệ phí xét tuyển
Sau khi nhận được Thông báo triệu tập thí sinh tham dự Vòng 2, thí sinh nộp phí dự tuyển theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.
Những thí sinh không nộp phí dự tuyển sẽ không được tham gia tuyển dụng viên chức theo quy định.
Ủy ban nhân dân huyện thông báo để các đơn vị, cá nhân biết.

***** Tệp đính kèm:

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: kienthuy.haiphong.gov.vn