UBND huyện Kim Bôi, Hòa Bình tuyển dụng viên chức sự nghiệp GD&ĐT năm 2022

22/09/2022

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 22/11/2019 của chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021; Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021; Thông tư số 03/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn, chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập; Thông tư số 29/2022/TT-BTC ngày 03/6/2022 của Bộ Tài chính quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành Kế toán, Thuế, Hải quan, dự trữ;

Căn cứ Quyết định số 19/2022/QĐ-UBND ngày 10/6/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hoà Bình ban hành quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình;

Căn cứ các Văn bản của Sở Nội vụ tỉnh Hòa Bình: Công văn số 931/HD-SNV ngày 09/4/2021 về việc hướng dẫn tuyển dụng, tiếp nhận, điều động, thuyên chuyển công chức, viên chức; Công văn số 1843/SNV-TCBC ngày 21/6/2022 về việc cơ cấu chuyên môn thực hiện kế hoạch biên chế sự nghiệp giáo dục và đào tạo của Ủy ban nhân dân huyện Kim Bôi; Công văn số 2632/SNV-TCBC ngày 16/8/2022 về việc bổ sung cơ cấu thực hiện kế hoạch biên chế sự nghiệp giáo dục và đào tạo của UBND huyện Kim Bôi.

Thực hiện các Văn bản của Sở Nội vụ tỉnh Hòa Bình: Công văn số 3006/SNV-TCBC ngày 12/9/2022 về việc thẩm định Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục & đào tạo thuộc UBND huyện Kim Bôi năm 2022; Công văn số 3101/SNV-CCVC ngày 19/9/2022 về việc điều chỉnh chỉ tiêu tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục & đào tạo huyện Kim Bôi năm 2022.

Uỷ ban nhân dân huyện Kim Bôi ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục & đào tạo thuộc UBND huyện Kim Bôi năm 2022 (điều chỉnh giảm 02 chỉ tiêu tuyển dụng), cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU, NGUYÊN TẮC TUYỂN DỤNG

1.  Mục đích

Tuyển dụng viên chức nhằm tuyển chọn những người có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực chuyên môn, nghiệp vụ và được đào tạo đúng chuyên ngành, đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển để bổ sung, đảm bảo về số lượng, đúng cơ cấu; góp phần xây dựng đội ngũ viên chức ngành giáo dục, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ giáo dục và đào tạo của huyện Kim Bôi.

2.  Yêu cầu

Tuyển dụng theo số biên chế được Ủy ban nhân dân tỉnh giao và cơ cấu biên chế từng chuyên ngành, vị trí việc làm đã được Sở Nội vụ thẩm định.

3.  Nguyên tắc tuyển dụng

– Bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng, khách quan và đúng theo quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP.

– Tuyển chọn đúng người đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm.

– Người đăng ký dự tuyển chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí việc làm.

– Không thực hiện việc bảo lưu kết quả cho kỳ tuyển dụng lần

– Không tiếp nhận các giấy tờ xác nhận chế độ ưu tiên sau khi đã công bố kết quả tuyển dụng.

II. CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG VÀ ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1.     Chỉ tiêu tuyển dụng: 49 chỉ tiêu, gồm:

 

STT

 

Vị trí việc làm

 

Số

lượng

 

Trình độ

 

Chuyên ngành

 

Ghi chú

 

1

 

Giáo viên Tiểu học

 

27

 

Đại học trở lên

Sư phạm Tiểu học; Giáo dục tiểu học
 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Giáo viên Trung học cơ sở

04 Đại học trở lên Sư phạm Toán; Toán – Lý; Toán – Tin
06 Đại học trở lên Sư phạm Hóa; Sinh; Địa; Hóa

– Địa; Hóa – Sinh; Sinh – Địa

 

04

 

Đại học trở lên

Sư phạm Ngữ văn; Lịch sử;

Văn – Sử; Văn – Giáo dục

công dân; Sử – Giáo dục công dân; Giáo dục chính trị

06 Đại học trở lên Sư phạm Tiếng Anh
01 Đại học trở lên Sư phạm Mỹ thuật
 

3

Kế toán (Khối Trung học cơ sở,

Tiểu học và Trung học cơ sở)

 

01

 

Cao đẳng trở lên

 

Kế toán

2. Điều kiện đăng ký tuyển dụng

2.1. Điều kiện chung

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Từ đủ 18 tuổi trở lên;
– Có phiếu đăng ký dự tuyển;
– Có lý lịch rõ ràng;
– Có đủ văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu vị trí việc làm;
– Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ.
2.2. Điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể về trình độ chuyên môn đối với thí sinh dự tuyển theo từng vị trí việc làm
a) Người đăng ký dự tuyển giáo viên mầm non phải có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm giáo dục mầm non trở lên;
b) Người đăng ký dự tuyển giáo viên tiểu học phải có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên tiểu học hoặc có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;
c) Người đăng ký dự tuyển giáo viên trung học cơ sở phải có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên trung học cơ sở hoặc có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cở sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Ðào tạo ban hành.
d) Đối với thí sinh dự tuyển tốt nghiệp ngoài ngành sư phạm nhưng được đào tạo chuyên ngành đúng vị trí việc làm, cơ cấu tuyển dụng phải có chứng chỉ nghiệp vụ sự phạm theo quy định.
đ) Người đăng ký dự tuyển vị trí nhân viên Kế toán phải tốt nghiệp Cao đẳng, trở lên, chuyên ngành Kế toán.
3. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển
– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng.

III. QUY ĐỊNH ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỂM ƯU TIÊN TRONG TUYỂN DỤNG
1. Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;
2. Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;
3. Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.
4. Trường hợp người dự thi tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2.
IV. HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG TỔ CHỨC TUYỂN DỤNG
1. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển
Việc tuyển dụng thực hiện bằng hình thức thông qua Xét tuyển, gồm 02 vòng thi, cụ thể như sau:
a) Vòng 1: Kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển
Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ điều kiện thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.
b) Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành
+ Hình thức thi: Phỏng vấn.
+ Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.
Nội dung thi môn nghiệp vụ chuyên ngành phải căn cứ vào nhiệm vụ, tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của chức danh nghề nghiệp viên chức và phải phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. Trong cùng một kỳ thi tuyển, nếu có các vị trí việc làm yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ khác nhau thì cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức phải tổ chức xây dựng các đề thi môn nghiệp vụ chuyên ngành khác nhau tương ứng với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.
_+ Thời gian thi: Thi phỏng vấn 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị);
+ Thang điểm (thi phỏng vấn): 100 điểm.
+ Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn tại vòng 2, kết quả xét tuyển là tổng số điểm phỏng vấn và điểm ưu tiên (nếu có).
(Có danh mục tài liệu ôn thi cho từng vị trí việc làm kèm theo)
2. Xác định người trúng tuyển
2.1. Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:
a) Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.
b) Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.
2.2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.
2.3. Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.
3. Kinh phí tuyển dụng
Thực hiện theo Thông tư số 91/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức và ngân sách huyện cấp.
V. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN, HỒ SƠ SAU KHI TRÚNG TUYỂN
1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển
Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp trực tiếp 01 Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu Phụ lục ban hành theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ) vào một vị trí việc làm tại một trường có chỉ tiêu tuyển dụng (nếu đăng ký dự tuyển từ 2 vị trí trở lên sẽ bị loại khỏi danh sách dự thi), người đăng ký dự tuyển viên chức phải khai đầy đủ các nội dung yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển tính đến thời điểm nộp Phiếu và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung kê khai trong Phiếu.
Ngoài Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức theo quy định (nêu trên), người đăng ký dự tuyển phải bổ sung một số giấy tờ sau:
– Bản cam kết công tác tại trường học trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Kim Bôi từ 5 năm trở lên (không kể thời gian tập sự);
– Bản sao có chứng thực Bằng tốt nghiệp chuyên ngành; bảng điểm kết quả học tập theo đúng vị trí đăng ký dự tuyển;
– Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên được cơ quan có thẩm quyền cấp (nếu thí sinh đăng ký dự tuyển thuộc đối tượng ưu tiên);
– Bản sao có chứng thực Giấy khai sinh bản chính nếu thí sinh là người dân tộc thiểu số;
– Hai ảnh 4×6, kiểu ảnh chứng minh nhân dân, thời gian chụp không quá 6 tháng, ghi đủ họ tên và ngày, tháng, năm sinh phía sau ảnh;
– 03 phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ của người nhận.
2. Hồ sơ sau khi trúng tuyển
Sau khi có thông báo kết quả thi tuyển, người trúng tuyển phải đến Hội đồng tuyển dụng viên chức để xuất trình bản chính các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập, đối tượng ưu tiên (nếu có) theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng; hoàn thiện hồ sơ và nộp hồ sơ tuyển dụng theo quy định. Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng không đúng quy định thì sẽ bị hủy kết quả trúng tuyển.
Hồ sơ gồm có:
– Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển (theo mẫu quy định);
– Bản sao giấy khai sinh;
– Bằng tốt nghiệp cao đẳng, đại học, kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang Tiếng Việt (bản sao có chứng thực và bản chính để đối chiếu);
– Giấy tờ có chứng nhận ưu tiên (bản sao có chứng thực);
– Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế có thẩm quyền từ cấp huyện, thành phố trở lên cấp và có giá trị trong vòng 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ đề nghị ra quyết định tuyển dụng (bản chính);
– Phiếu lý lịch tư pháp bản chính.
3. Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển và nhận hồ sơ:

Phòng Nội vụ huyện Kim Bôi; Địa chỉ: Khu Đoàn Kết, thị trấn Bo, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Kế hoạch tổ chức tuyển dụng
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Kim Bôi thông báo công khai kế hoạch tuyển dụng theo quy định trên phương tiện thông tin đại chúng, trên cổng thông tin điện tử và niêm yết công khai tại Ủy ban nhân dân huyện (Phòng Nội vụ) về tiêu chuẩn, điều kiện, số lượng cần tuyển, thời hạn và địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển của người đăng ký dự tuyển và tổ chức tuyển dụng.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Kim Bôi ra Quyết định thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện; Hội đồng tuyển dụng viên chức có nhiệm vụ:
– Tổ chức thu nhận phiếu đăng ký dự tuyển; xét duyệt, lập danh sách người đủ điều kiện dự tuyển để niêm yết công khai tại trụ sở và trên cổng thông tin điện tử;
– Tổ chức kiểm tra đối chiếu hồ sơ gốc đối với người trúng tuyển; phối hợp cơ quan chức năng xác minh những trường hợp có dấu hiệu sử dụng bằng cấp, giấy tờ giả; xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật; tổ chức thi tuyển;
– Đề nghị Sở Nội vụ ban hành quyết định tuyển dụng và bổ nhiệm vào hạng chức danh nghề nghiệp viên chức đối với người trúng tuyển;
– Giải quyết khiếu nại, tố cáo về tuyển dụng viên chức theo thẩm quyền;
– Tổng hợp, báo cáo kết quả xét tuyển về Sở Nội vụ.
2. Dự kiến thời gian tổ chức tuyển dụng
– Thông báo tuyển dụng và tiếp nhận phiếu dự tuyển viên chức: Từ ngày 21/9/2022 đến hết ngày 20/10/2022.
– Thông báo thí sinh đủ điều kiện dự tuyển và niêm yết công khai danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển: Ngày 21/10/2022.
– Tổ chức kiểm tra điều kiện dự tuyển tại phiếu đăng ký dự tuyển (vòng 1): Từ ngày 26/10/2022 đến 28/10/2022.
– Thông báo kết quả vòng 1 và triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2: Ngày 01/11/2022.
– Tổ chức thực hiện thi phỏng vấn (vòng 2): Từ ngày 04/11/2022 đến ngày 09/11/2022.
– Thông báo kết quả thi vòng 2: Ngày 11/11/2022.
– Đề nghị Sở Nội vụ thẩm định kết quả và ban hành Quyết định tuyển dụng: Từ ngày 15/11/2022.
(Kế hoạch này thay thế Kế hoạch số 177/KH-UBND ngày 13/9/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Kim Bôi).
Trên đây là Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục & đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện Kim Bôi năm 2022 (Điều chỉnh giảm 02 chỉ tiêu tuyển dụng)

***** Tài liệu đính kèm:

Danh mục tài liệu ôn tập

Nguồn tin: kimboi.hoabinh.gov.vn