UBND huyện Krông Pa, Gia Lai tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022

14/11/2022

Căn cứ Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn; Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; Thông tư liên tịch số 01/2013/TTLT-BNV-BQP ngày 10/4/2013 của Liên Bộ: Bộ Nội vụ, Bộ Quốc phòng về hướng dẫn quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm và bố trí sử dụng Chỉ huy trưởng, Chỉ huy phó Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn; Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; Quyết định số 18/2021/QĐ-UBND ngày 05/8/2021 của UBND tỉnh quy định về bố trí số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Gia Lai; Quyết định số 19/2021/QĐ-UBND ngày 05/8/2021 của UBND tỉnh ban hành quy định chi tiết một số điều, khoản, điểm và biện pháp thi hành Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ;
Thực hiện Kế hoạch số 193/KH-UBND ngày 08/11/2022 của UBND huyện về việc tuyển dụng công chức (chức danh Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự) cấp xã năm 2022. Phòng Nội vụ huyện Thông báo tổ chức xét tuyển dụng công chức (chức danh Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự) cấp xã năm 2022, trên địa bàn huyện, cụ thể như sau:

1. Đối tượng xét tuyển dụng:
Những người có nguyện vọng vào làm việc tại chức danh công chức Chỉ huy Trưởng Ban chỉ huy quân sự tại UBND xã Ia Rsai và UBND xã Uar trên địa bàn huyện phải có đủ điều kiện và tiêu chuẩn xét tuyển theo quy định tại Khoản 2 Mục III Kế hoạch số 193/KH-UBND ngày 08/11/2022 của UBND huyện về việc tuyển dụng công chức (chức danh Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự) cấp xã năm 2022.
2. Chỉ tiêu xét tuyển dụng:
Tổng số nhu cầu xét tuyển dụng công chức (chức danh Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự) cấp xã năm 2022, tại UBND xã Ia Rsai và UBND xã Uar trên địa bàn huyện Krông Pa là 02 chỉ tiêu được đăng tải tại Kế hoạch số 193/KH-UBND ngày 08/11/2022 của UBND huyện Krông Pa, trên Cổng thông tin điện tử huyện Krông Pa (http://krongpa.gialai.gov.vn), trụ sở làm việc UBND các xã, thị trấn và đăng trên cổng thông tin điện tử của cấp xã. Cụ thể:
2.1. UBND xã Ia Rsai: 01 chỉ tiêu.
Chức danh Chỉ huy Trưởng Ban chỉ huy quân sự xã: 01 chỉ tiêu.
2.2. UBND xã Uar: 01 chỉ tiêu.
Chức danh Chỉ huy Trưởng Ban chỉ huy quân sự xã: 01 chỉ tiêu.
3. Điều kiện và tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển:
Chi tiết tại khoản 2 mục III, Kế hoạch số 193/KH-UBND ngày 08/11/2022 của UBND huyện Krông Pa.
4. Phiếu đăng ký dự tuyển, thời hạn, địa điểm tiếp nhận phiếu:
– Người dự tuyển kê khai đúng, đầy đủ thông tin trong Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu quy định tại Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ) kèm bản phô tô các loại giấy tờ như văn bằng, chứng chỉ có liên quan đến vị trí việc dự tuyển và 02 ảnh 3×4, 02 phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ, số điện thoại của người dự tuyển (không nhờ người khác nộp thay), phiếu đăng ký dự tuyển nộp trực tiếp tại phòng Nội vụ huyện Krông Pa (số 45 Trần Hưng Đạo, Phú Túc, Krông Pa, Gia Lai). Khi đi nộp Phiếu, người dự tuyển phải xuất trình bản chính các loại giấy tờ, văn bằng, chứng chỉ có liên quan theo yêu cầu vị trí dự tuyển và đối tượng ưu tiên (nếu có) để người tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển kiểm tra, đối chiếu và phải ký xác nhận các thông tin cá nhân trong danh sách đăng ký dự tuyển cùng với người tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển;
Người nhận Phiếu đăng ký dự tuyển phải có Giấy biên nhận trao cho người dự tuyển (biên nhận có đóng dấu treo của cơ quan tiếp nhận).
– Thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký: Người dự tuyển nộp phiếu đăng ký dự tuyển trong giờ hành chính vào các ngày làm việc từ ngày 12/11/2022 đến 17 giờ 00 phút ngày 12/12/2022.
5. Nội dung, hình thức xét tuyển:
Việc xét tuyển công chức (chức danh Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự) cấp xã: Thực hiện theo mục 4, Chương IV Quyết định số 19/2021/QĐ-UBND ngày 05/8/2021 của UBND tỉnh ban hành quy định chi tiết một số điều, khoản, điểm và biện pháp thi hành Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.
6. Lệ phí dự tuyển: 500.000 đồng/người do Phòng Nội vụ huyện trực tiếp thu và báo báo UBND huyện để phục vụ cho công tác xét.
Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, phản ánh về Phòng Nội vụ tại địa chỉ: Số 45 Trần Hưng Đạo, thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai (điện thoại 0269 3853308) để được hướng dẫn.

Nguồn tin: krongpa.gialai.gov.vn