UBND huyện Lạc Dương, Lâm Đồng tuyển dụng công chức chức danh Chỉ huy trưởng BCHQS cấp xã năm 2022

05/09/2022

Căn cứ Kế hoạch số 118/KH-UBND ngày 04/5/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Lạc Dương tuyển dụng công chức chức danh Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã năm 2022;
Căn cứ Văn bản số 904/SNV-XDCQ ngày 19/8/2022 của Sở Nội vụ về việc thẩm định Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã.
Ủy ban nhân dân huyện Lạc Dương tuyển dụng công chức, chức danh Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã năm 2022, cụ thể như sau:

I. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ THI
1. Tiêu chuẩn, điều kiện dự tuyển:
Người đăng ký dự tuyển chức danh công chức Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã phải có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 36 Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008; Điều 3 Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ; khoản 1 Điều 1 Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ; Điều 1 Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 của Bộ Nội vụ và Điều 17 Thông tư liên tịch số 01/2013/TTLT-BNV- BQP ngày 10/4/2013 của Liên Bộ Nội vụ, Bộ Quốc phòng, cụ thể như sau:
1.1. Người có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức:
– Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;
– Đủ 18 tuổi trở lên;
– Có phiếu dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;
– Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp;
– Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;
– Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;
– Trong diện quy hoạch chức danh Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự thị trấn;
– Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.
1.2. Ngoài các điều kiện đăng ký dự tuyển quy định như trên, chức danh Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn tuyển chọn theo quy định tại Nghị định số 112/2011/NĐ-CP, Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ, Thông tư số 13/2019/TT- BNV và Thông tư liên tịch số 01/2013/TTLT-BNV-BQP, cụ thể như sau:
– Trình độ văn hoá: Tốt nghiệp Trung học phổ thông;
– Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học ngành quân sự;
– Về tin học: Được cấp chứng chỉ sử dụng công nghệ thông tin theo chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản quy định tại Thông tư số 03/2014/TT BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông;
– Hiểu biết về lý luận chính trị, nắm vững quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước;
– Có năng lực tổ chức vận động Nhân dân ở địa phương thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước;
– Có trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm, có đủ năng lực và sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao;
– Am hiểu và tôn trọng phong tục, tập quán của cộng đồng dân cư trên địa bàn công tác;
– Có khả năng phối hợp với các đơn vị Quân đội nhân dân và lực lượng khác trên địa bàn tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thực hiện một số nhiệm vụ phòng thủ dân sự; giữ gìn an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, tài sản của Nhà nước;
– Đảm bảo năng lực thực hiện các nhiệm vụ quy định tại khoản 6, Điều 2 Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 của Bộ Nội vụ.
– Tiêu chuẩn cụ thể quy định tại Điều 17 Thông tư liên tịch số 01/2013/TTLT-BNV-BQP ngày 10/4/2013 của liên Bộ Nội vụ và Bộ Quốc phòng như sau:
+ Phải có bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở trở lên;
+ Có năng lực tham mưu cho cấp ủy, Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác quốc phòng, công tác dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng – an ninh và phòng thủ dân sự; xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn cấp xã;
+ Tham mưu có hiệu quả cho cấp ủy, chính quyền cấp xã trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ dự bị động viên, chính sách hậu phương quân đội;
+ Xây dựng và tổ chức thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự ở cấp xã.
2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:
– Không cư trú tại Việt Nam;
– Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.
II. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ THI, THỜI GIAN PHÁT HÀNH HỒ SƠ, TÀI LIỆU

1. Hồ sơ đăng ký dự thi:
Hồ sơ đăng ký dự tuyển (đựng trong túi đựng hồ sơ) ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, điện thoại liên hệ và danh mục thành phần tài liệu gồm:
a) Người đăng ký dự tuyển công chức nộp 01 Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu được đăng tải trên Trang thông tin điện tử huyện Lạc Dương (địa chỉ: https://lacduong.lamdong.gov.vn).
b) Sơ yếu lý lịch theo mẫu có xác nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người đó công tác hoặc cư trú;
– Phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp nơi thường trú cấp;
– Bản sao giấy khai sinh;
– Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của chức danh công chức dự tuyển;
– Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế đủ điều kiện cấp và trong thời hạn sử dụng theo quy định.
c) Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.
d) 03 phong bì dán tem, ghi rõ họ tên, địa chỉ và số điện thoại liên lạc của người dự tuyển; 02 ảnh cỡ 4 x 6cm.
* Lưu ý:
– Người đăng ký dự tuyển phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của những giấy tờ trong hồ sơ dự tuyển.
– Người đăng ký dự tuyển sẽ không được sửa đổi, bổ sung các giấy tờ trong hồ sơ đã nộp khi hết thời hạn nộp hồ sơ.
– Mỗi người dự tuyển chỉ nộp Phiếu đăng ký dự tuyển công chức vào một vị trí tuyển dụng tại một cơ quan có nhu cầu tuyển dụng.
– Hồ sơ dự tuyển không trả lại cho người đăng ký dự tuyển và không sử dụng để thi tuyển, xét tuyển công chức cấp xã lần sau.
2. Thời hạn, địa chỉ và địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:
2.1. Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển, hồ sơ: 30 ngày, kể từ ngày có thông báo nhận Phiếu đăng ký dự tuyển dụng công chức trên phương tiện thông tin đại chúng.
2.2. Địa chỉ và địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:
– Người đăng ký dự tuyển nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển và nộp lệ phí dự thi (500.000 đồng/thí sinh) khi nộp hồ sơ tại Phòng Nội vụ – Ủy ban nhân dân huyện Lạc Dương và nộ(số 36, đường Bidoup, thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng).
– Gửi hồ sơ gửi theo đường bưu chính về Phòng Nội vụ huyện Lạc Dương. Địa chỉ: số 36 Đường Bidoup, thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng: nộp lệ phí dự thi (500.000 đồng/thí sinh) qua số tài khoản của Phòng Nội vụ: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Lạc Dương (Agribank), số tài khoản 5401201002610 nội dung chuyển khoản ghi đủ thông tin sau: Họ và tên, số điện thoại di động, số chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân (đúng với thông tin ghi trên Phiếu đăng ký dự tuyển).
3. Lệ phí dự tuyển:
Thực hiện áp dụng Điều 4, quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.
* Lưu ý:
– Thí sinh phải đọc kỹ thông báo này và bảng nhu cầu tuyển dụng kèm theo để đăng ký dự tuyển và ghi các thông tin phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển; trình độ, chuyên ngành, và các yêu cầu khác.
– Chỉ nhận hồ sơ trong giờ hành chính vào các ngày làm việc.
III. SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC, SỐ VỊ TRÍ VIỆC LÀM CẦN TUYỂN DỤNG
1. Tổng số lượng người làm việc cần tuyển: 01 chỉ tiêu.
2. Vị trí việc làm cần tuyển: Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thị trấn Lạc Dương: 01.
IV. HÌNH THỨC, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM XÉT TUYỂN
1. Hình thức tuyển dụng: Việc tuyển dụng được thực hiện thông qua hình thức xét tuyển.
2. Nội dung: Xét các điều kiện đăng ký dự tuyển theo Kế hoạch số 118/KH- UBND ngày 04/5/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Lạc Dương.
3. Xác định người trúng tuyển:
– Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển chức danh Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã là người đạt các điều kiện đăng ký dự tuyển tại Phần IV Kế hoạch số 118/KH-UBND ngày 04/5/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Lạc Dương và theo đề nghị của Trưởng Phòng Nội vụ huyện Lạc Dương.
– Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển chức danh công chức Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã năm 2022 không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.
4. Thời gian tổ chức:
– Thời gian dự kiến xét tuyển: Tháng 9 năm 2022.
– Địa điểm: Ủy ban nhân dân huyện Lạc Dương do Hội đồng tuyển dụng chọn. Hội đồng xét tuyển công chức sẽ thông báo cụ thể đến từng người dự tuyển; đảm bảo đúng thời gian quy định.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Thông báo này được thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng: Báo Lâm Đồng; hệ thống Phát thanh – Truyền hình của Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện, các Trạm truyền thanh cơ sở của các xã, thị trấn Lạc Dương; đăng tải trên Trang thông tin điện tử huyện Lạc Dương tại địa chỉ: https://lacduong.lamdong.gov.vn; niêm yết công khai tại Phòng Nội vụ, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn Lạc Dương.
2. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn Lạc Dương: Niêm yết công khai Thông báo tuyển dụng, Kế hoạch tuyển dụng công chức chức danh Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã năm 2022 tại trụ sở Ủy ban nhân dân. Chỉ đạo các Trạm truyền thanh cơ sở thông báo rộng rãi để người dân kịp thời nắm bắt.
3. Phòng Văn hóa và Thông tin: Xây dựng chuyên trang thi tuyển công chức để công khai Thông báo tuyển dụng công chức chức danh Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã năm 2022 trên Trang thông tin điện tử của huyện.
4. Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao: Thực hiện phát thanh nội dung Thông báo tuyển dụng và các văn bản liên quan ít nhất là 03 lần trong thời gian thực hiện thông báo xét tuyển.
5. Phòng Nội vụ: Có trách nhiệm phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan để triển khai thực hiện các nội dung nêu trên.
Trên đây là thông báo tuyển dụng công chức chức danh Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện Lạc Dương.

Nguồn tin: lamdong.gov.vn