UBND huyện Lang Chánh, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức ngành GD&ĐT năm 2022

28/11/2022

Thực hiện Công văn số 17335/UBND-THKH ngày 21/11/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc chấp thuận Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Lang Chánh. Ngày 25/11/2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lang Chánh đã có thông báo Số:101 /TB-UBND, về việc tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Lang Chánh năm 2022, cụ thể như sau:

I. CHỈ TIÊU, ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN VỊ TRÍ CẦN TUYỂN

1. Số lượng, vị trí việc làm cần tuyển: 56 người, trong đó:

– Giáo viên Mầm non hạng III (mã số V.07.02.26): 12 người.

– Giáo viên Tiểu học hạng III (mã số V.07.03.29): 44 người, trong đó:

+ Giáo viên Văn hóa: 28 người;

+ Giáo viên Tin học: 08 người;

+ Giáo viên Tiếng Anh: 08 người.

2. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển

a) Điều kiện tiêu chuẩn chung: Đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 5 của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

Yêu cầu cụ thể của từng vị trí việc làm
– Vị trí Giáo viên Mầm non hạng III (mã số V.07.02.26): Đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo của chức danh giáo viên mầm non hạng III theo quy định tại Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường mầm non công lập. Trong đó, yêu cầu có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm giáo dục mầm non trở lên.

– Vị trí Giáo viên Tiểu học hạng III (mã số V.07.03.29): Đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo của chức danh Giáo viên tiểu học hạng III theo quy định tại Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường tiểu học công lập. Trong đó, yêu cầu về trình độ chuyên môn của từng vị trí như sau:

+ Giáo viên Văn hóa Tiểu học: Yêu cầu có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên tiểu học.

+ Giáo viên Tin học: Yêu cầu có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên Tin học hoặc có bằng Cử nhân chuyên ngành Tin học và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sự phạm dành cho giáo viên Tiểu học theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Thông tư số 11/2021/TT-BGDĐT ngày 05/4/2021.

+ Giáo viên Tiếng Anh: Yêu cầu có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên Tiếng Anh hoặc có bằng Cử nhân chuyên ngành Tiếng Anh và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sự phạm dành cho giáo viên Tiểu học theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Thông tư số 11/2021/TT-BGDĐT ngày 05/4/2021.

3. Về hình thức tuyển dụng

Thực hiện việc xét tuyển viên chức theo quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và các quy định hiện hành của pháp luật, của UBND tỉnh.

Trong đó, ưu tiên xét trúng tuyển trước các đối tượng đang làm hợp đồng lao động theo vị trí việc làm giảng dạy tại cơ sở giáo dục công lập, đã được Chủ tịch UBND huyện Lang Chánh ký hợp đồng lao động có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội làm chuyên môn, nghiệp vụ tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn huyện trước ngày 31/12/2015, trong chỉ tiêu biên chế; người đang hợp đồng lao động theo Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Nghị định số 06/2018/NĐ-CP của Chính phủ; có năng lực, trình độ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

Sau khi thực hiện việc xét trúng tuyển trước đối với các đối tượng nêu trên, nếu vẫn còn chỉ tiêu tuyển dụng thì thực hiện việc xét tuyển đến các đối tượng khác theo kết quả điểm từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu tuyển dụng của vị trí việc làm.

II. HỒ SƠ, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM THU HỒ SƠ (PHIẾU) DỰ TUYỂN, PHÍ TUYỂN DỤNG

1. Hồ sơ dự tuyển:

Mẫu hồ sơ đăng ký dự tuyển được niêm yết công khai tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND huyện (Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ).

2. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ:

– Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 25/11/2022 đến hết ngày 24/12/2022.

– Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Người đăng ký dự tuyển viên chức, nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND huyện Lang Chánh, số 144, Đường 15/2, Khu phố Lê Lợi, Thị trấn Lang Chánh, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa.

3. Lệ phí xét tuyển: 500.000đ/thí sinh (Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức).

III. HÌNH THỨC, NỘI DUNG TUYỂN DỤNG

Thực hiện việc tuyển dụng thông qua hình thức xét tuyển theo quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và các quy định hiện hành của pháp luật, của UBND tỉnh.

IV. ĐIỂM ƯU TIÊN TRONG XÉT TUYỂN

Thực hiện theo Điều 6, Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ.

Trên đây là Thông báo xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Lang Chánh năm 2022.

Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện niêm yết công khai tại trụ sở UBND huyện; Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch thông báo công khai trên sóng phát thanh của huyện, Ban biên tập website huyện Lang Chánh đăng tải đầy đủ, kịp thời trên trang thông tin điện tử của huyện; Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thông báo để nhân dân được biết, thực hiện và giám sát việc thực hiện.

Nguồn tin: langchanh.thanhhoa.gov.vn