UBND huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức năm 2022

28/07/2022

Ủy ban nhân dân huyện Lộc Hà tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2022, cụ thể như sau:

Tổng chỉ tiêu tuyển dụng 16 chỉ tiêu, cụ thể như sau:

1. Trung tâm y tế: 4 chỉ tiêu, cụ thể:

– 2 chỉ tiêu tại vị trí việc làm bác sĩ;

– 1 chỉ tiêu tại vị trí việc làm y tế công cộng;

– 1 chỉ tiêu tại vị trí việc làm dân số viên.

2. Trạm y tế cấp xã: 2 chỉ tiêu, cụ thể:

– 1 chỉ tiêu tại vị trí việc làm bác sĩ;

– 1 chỉ tiêu tại vị trí việc làm hộ sinh.

3. Trung tâm Văn hóa – Truyền thông: 4 chỉ tiêu, cụ thể:

– 1 chỉ tiêu tại vị trí việc làm thư viện;

– 1 chỉ tiêu tại vị trí việc làm biên tập viên;

– 1 chỉ tiêu tại vị trí việc làm hành chính tổng hợp;

– 1 chỉ tiêu tại vị trí việc làm kế toán.

4. Trung tâm Ứng dụng Khoa học kỹ thuật và Bảo vệ cây trồng, vật nuôi: 2 chỉ tiêu, cụ thể:

– 1 chỉ tiêu tại vị trí việc làm khuyến nông;

– 1 chỉ tiêu tại vị trí việc làm thú y.

5. Ban quản lý các dự án và đầu tư xây dựng: 4 chỉ tiêu, cụ thể:

– 1 chỉ tiêu tại vị trí việc làm công tác kế hoạch, đánh giá đầu tư;

– 1 chỉ tiêu tại vị trí việc làm công tác chuẩn bị đầu tư;

– 1 chỉ tiêu tại vị trí việc làm công tác tổ chức lựa chọn nhà thầu;

– 1 chỉ tiêu tại vị trí việc làm kế toán.

Thời hạn nhận phiếu đăng ký dự tuyển: Từ ngày 1/8/2022 đến ngày 30/8/2022 (thời gian trong giờ hành chính).

Địa điểm nhận phiếu đăng ký dự tuyển: Phòng Nội vụ UBND huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Quy định về đối tượng, điều kiện, hồ sơ đăng ký dự tuyển được niêm yết tại trụ sở UBND huyện Lộc Hà và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử huyện Lộc Hà.

Những người có nhu cầu đăng ký tuyển dụng muốn biết chi tiết xin liên hệ theo số điện thoại 0967577687.

Nguồn tin: baohatinh.vn