UBND huyện Na Hang, Tuyên Quang thi tuyển chức danh Phó Hiệu trưởng năm 2022

07/10/2022

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2020, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019;
Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy
định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;
Căn cứ Quyết định số 229/QĐ-UBND ngày 14/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Đề án thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2022;
Căn cứ Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND ngày 20/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế, số lượng người làm việc, cán bộ, công chức, viên chức và người quản lý doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang;
Căn cứ Kế hoạch số 208a/KH-UBND ngày 15/9/2022 của Ủy ban nhân dân huyện về tổ chức thi tuyển chức danh Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học Yên Hoa, huyện Na Hang năm 2022;
Ủy ban nhân dân huyện Na Hang thông báo Kế hoạch tổ chức thi tuyển chức danh Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học Yên Hoa, huyện Na Hang năm 2022, như sau:

1. Chỉ tiêu, chức danh thi tuyển
– Chỉ tiêu: 01 chỉ tiêu.
– Chức danh: Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Yên Hoa.
2. Đối tượng tham gia dự tuyển
2.1. Nhân sự tại chỗ
a) Viên chức có đủ điều kiện, tiêu chuẩn và trong quy hoạch chức danh Phó
Hiệu trưởng, đang công tác tại Trường Tiểu học Yên Hoa.
b) Viên chức được quyền không tham gia dự tuyển khi thuộc một trong các
trường hợp sau:
– Không đủ sức khỏe dự tuyển (đang mắc bệnh hiểm nghèo; đang mất khả năng nhận thức; bị ốm đau đang điều trị nội trú tại bệnh viện được cơ quan y tế có thẩm quyền từ cấp huyện trở lên xác nhận).
– Đang trong thời gian được cử đi học tập, đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài.
– Viên chức nữ đang trong thời gian nghỉ chế độ thai sản. Viên chức không thuộc đối tượng được quyền không đăng ký tham gia dự tuyển nêu trên, nếu không đăng ký dự tuyển thì hằng năm khi rà soát lại danh sách quy hoạch, Ủy ban nhân dân huyện sẽ đưa ra khỏi danh sách quy hoạch.
2.2. Nhân sự từ nơi khác
a) Đối tượng thuộc thẩm quyền quản lý của huyện: Cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện có đủ điều kiện, tiêu chuẩn và có trong quy hoạch chức danh Phó Hiệu trưởng và tương đương.
b) Đối tượng khác: Cán bộ, công chức, viên chức đang công tác trong các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Tuyên Quang có đủ điều kiện, tiêu chuẩn và trong quy hoạch của các chức danh tương đương với chức danh tuyển chọn, được quyền đăng ký dự tuyển.

3. Quyền và nghĩa vụ của người tham gia dự tuyển
3.1. Quyền của người tham gia dự tuyển
– Được cơ quan có thẩm quyền sử dụng tạo điều kiện tham gia dự tuyển.
– Được cơ quan có thẩm quyền tổ chức thi tuyển thông báo về danh sách những người đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia dự tuyển, thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển, nội dung thi tuyển.
– Được quyền tiếp cận các tài liệu và thông tin liên quan đến vị trí dự tuyển (trừ tài liệu mật) để có tư liệu cho việc tham gia thi tuyển.
– Được lãnh đạo cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm theo quy định sau khi đạt kết quả tuyển chọn vào vị trí chức danh dự tuyển.
3.2. Nghĩa vụ của người tham gia dự tuyển
– Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy định của hội đồng thi tuyển trong
quá trình tham gia dự tuyển.
– Chịu trách nhiệm về tính trung thực đối với các nội dung trong hồ sơ đăng ký dự tuyển. Kê khai thông tin thiếu trung thực liên quan đến nội dung hồ sơ dự tuyển sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
4. Tiêu chuẩn, điều kiện dự tuyển
– Đáp ứng các điều kiện theo quy định của Luật Giáo dục số 43/2019/QH 14 ngày 14/6/2019; Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường Tiểu học và đảm bảo các tiêu chuẩn theo Quy định số 111-QĐi/HU ngày 28/01/2021 của Huyện ủy Na Hang về tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý và các điều kiện, tiêu chuẩn theo yêu cầu của vị trí việc làm chức danh lãnh đạo, quản lý đăng ký dự thi tuyển.
– Có hồ sơ, lý lịch cá nhân rõ ràng, đầy đủ, được cơ quan chức năng có
thẩm quyền thẩm định, xác nhận.
– Không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 17, Điều 1; khoản 8, Điều 2 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019 và các trường hợp bị cấm đảm nhiệm chức vụ theo quy định của pháp luật.
– Đáp ứng điều kiện tiêu chuẩn khác theo quy định của tỉnh về điều kiện,
tiêu chuẩn riêng của chức danh Phó Hiệu trưởng.
5. Hồ sơ đăng ký dự tuyển
Người đăng ký dự tuyển nộp 02 bộ hồ sơ gồm:
(1) Đơn đăng ký dự tuyển.
(2) Bản sơ yếu lý lịch theo mẫu 2C-BNV/2008 ban hành kèm theo Quyết định số 02/QĐ-BNV ngày 06/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, có dán ảnh màu khổ 4 x 6, chụp trong thời gian không quá 06 tháng được cơ quan quản lý xác nhận.
(3) Bản sao Giấy khai sinh.
(4) Bản tự kiểm điểm của cán bộ, công chức, viên chức trong 03 năm công tác gần nhất.
(5) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ có chứng thực theo yêu cầu của chức danh thi tuyển. Trường hợp nhân sự có bằng tốt nghiệp do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp thì phải được công nhận tại Việt Nam theo quy định.
(6) Bản kê khai tài sản, thu nhập theo mẫu quy định.
(7) Bản nhận xét của cấp uỷ nơi cư trú đối với người tham gia dự tuyển và
gia đình người tham gia dự tuyển.
(8) Bản báo cáo hoặc kết luận về tiêu chuẩn chính trị của cơ quan có thẩm quyền đối với cán bộ, công chức, viên chức.
(9) Nhận xét, đánh giá của cấp ủy cơ sở nơi người dự tuyển đang công tác.
(10) Nhận xét, đánh giá của tập thể cơ quan, đơn vị nơi người dự tuyển đang công tác về phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn kết nội bộ, về năng lực công tác, kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ trong 03 năm gần nhất.
(11) Giấy chứng nhận sức khỏe của cơ sở y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 06 tháng.
(12) Trường hợp người tham gia dự tuyển là nhân sự từ nơi khác thì phải có ý kiến bằng văn bản của cơ quan trực tiếp quản lý nơi người tham gia dự tuyển đang công tác đồng ý cho phép dự tuyển.
(13) Bản sao quyết định tuyển dụng công chức, viên chức của cấp có thẩm quyền.
(14) Văn bản phê duyệt quy hoạch của cấp có thẩm quyền.
(15) 05 phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ nơi nhận, số điện thoại của người dự tuyển.
6. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ
6.1. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 03/10/202 đến hết ngày 02/11/2022
(vào giờ hành chính các ngày làm việc).
6.2. Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Nội vụ huyện Na Hang (Phòng 303, Nhà làm việc Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân huyện Na Hang).
6.3. Người tiếp nhận hồ sơ: Nguyễn Xuân Duy, chuyên viên Phòng Nội vụ huyện Na Hang, số điện thoại liên hệ: 02073.865.749.
7. Tổ chức thực hiện
7.1. Phòng Nội vụ
– Tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện tổ chức thực hiện Kế hoạch thi tuyển chức danh Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học Yên Hoa đảm bảo theo đúng quy định.
– Tiếp nhận hồ sơ đăng ký, tổng hợp hồ sơ đăng ký dự tuyển. Tham mưu thành lập Hội đồng thi tuyển và các văn bản triển khai thực hiện đảm bảo theo đúng quy định.
– Bố trí địa điểm và các điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị và xây dựng dự toán
kinh phí để triển khai kế hoạch tổ chức thi tuyển theo đúng quy định.
7.2. Phòng Giáo dục và Đào tạo: Triển khai nội dung Thông báo này đến các đơn vị trường học thuộc Ủy ban nhân dân huyện quản lý. Phối hợp với Phòng Nội vụ thẩm định hồ sơ dự thi tuyển; tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân huyện để việc thi tuyển đảm bảo đúng quy định về chuyên môn.
7.3. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện: Thông báo công khai ít nhất 01 lần trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang; Cổng thông tin điện tử huyện và niêm yết công khai thông báo này tại trụ sở làm việc của Ủy ban nhân dân huyện.
7.4. Trường Tiểu học Yên Hoa:
Chuẩn bị thông tin về tình hình hoạt động của cơ quan, đơn vị trong 03 năm gần đây để cung cấp cho người dự thi, tạo điều kiện thuận lợi để người dự thi tiếp cận, nghiên cứu tài liệu, tìm hiểu tình hình hoạt động, những vấn đề có liên quan phục vụ công tác thi tuyển.
Cử viên chức tham gia dự phần thi trình bày đề án của người dự tuyển theo quy định tại kế hoạch và chuẩn bị câu hỏi chất vấn người dự tuyển (nếu có).
7.5. Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao huyện: Thông báo trên sóng phát thanh huyện và đăng tải thông báo này lên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân huyện.
7.6. Các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân huyện:
– Thông báo đến cán bộ, viên chức đang công tác tại đơn vị có đủ điều kiện, tiêu chuẩn và được quy hoạch chức danh tương đương với chức danh tuyển chọn có nguyện vọng đăng ký dự tuyển nộp hồ sơ dự tuyển đảm bảo theo quy định.
– Tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, viên chức đủ điều kiện tham gia kỳ thi tuyển.
– Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tham gia phối hợp tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch đảm bảo theo quy định.
Trên đây là Thông báo kế hoạch tổ chức thi tuyển chức danh Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học Yên Hoa, huyện Na Hang năm 2022. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề vướng mắc phát sinh đề nghị phản ánh về Ủy ban nhân dân huyện (qua Phòng Nội vụ tổng hợp) giải quyết theo thẩm quyền

***** Tệp đính kèm:

đơn_đăng_ký_dự_tuyển

Nguồn tin: tuyenquang.gov.vn