UBND huyện Nậm Nhùn, Lai Châu xét tuyển công chức năm 2020

27/06/2020

UBND huyện Nậm Nhùn ban hành Kế hoạch xét tuyển công chức Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã năm 2020, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

– Thông qua xét tuyển công chức nhằm tuyển chọn những người có đủ điều kiện, tiêu chuẩn, năng lực chuyên môn, phẩm chất đạo đức để bố trí đảm nhiệm chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã; bảo đảm cho lực lượng quân sự có đủ về số lượng, chất lượng thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao; góp phần đảm bảo công tác quốc phòng, an ninh chính trị ở địa phương.

– Việc xét tuyển công chức phải đảm bảo công khai, dân chủ, khách quan, công bằng và đúng quy định của pháp luật.

II. NGUYÊN TẮC XÉT TUYỂN

– Việc xét tuyển công chức Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã phải căn cứ vào số lượng biên chế được giao, nhu cầu, vị trí việc làm còn thiếu của các xã, thị trấn.

– Đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật.

– Đảm bảo tính cạnh tranh.

– Tuyển chọn đúng người đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ, chức danh công chức.

– Ưu tiên tuyển chọn người có tài năng, người có trình độ chuyên môn cao, người có công với nước.

III. CHỈ TIÊU VÀ ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN

1. Chỉ tiêu xét tuyển

Tổng chỉ tiêu cần tuyển là 01 chỉ tiêu.

– Đơn vị: UBND xã Nậm Hàng.

2. Điều kiện đối với người đăng ký xét tuyển

2.1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, giới tính, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký xét tuyển

– Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam.

– Đủ 18 tuổi trở lên.

– Có đơn đăng ký dự tuyển; có lý lịch rõ ràng.

– Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với chức danh cần tuyển, cụ thể:

+ Trình độ văn hóa: Tốt nghiệp THPT;

+ Trình độ chuyên môn: Trung cấp quân sự cơ sở (hoặc trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở) trở lên;

+ Trình độ tin học: Được cấp chứng chỉ sử dụng công nghệ thông tin theo chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và truyền thông.

– Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt.

– Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ.

– Có khả năng phối hợp với các đơn vị Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và lực lượng khác trên địa bàn tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thực hiện một số nhiệm vụ phòng thủ dân sự; giữ gìn an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, tài sản của Nhà nước.

– Là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam;

– Trong diện quy hoạch chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã.

– Được Chủ tịch UBND cấp xã và Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện đề nghị tuyển dụng và bổ nhiệm.

2.2. Những trường hợp không được đăng ký xét tuyển

– Không cư trú tại Việt Nam.

– Người mất hoặc bị hạn chế hành vi dân sự.

– Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

IV. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ, NỘI DUNG VÀ XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN

1. Hồ sơ đăng ký xét tuyển

– Đơn đăng ký dự tuyển (có mẫu kèm theo).

– Sơ yếu lý lịch theo mẫu có xác nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người đó công tác hoặc cư trú.

– Bản sao giấy khai sinh, sổ hộ khẩu.

– Bản sao có chứng thực các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí xét tuyển.

– Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế đủ điều kiện cấp và trong thời hạn sử dụng theo quy định.

– Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.

– Bản sao có chứng thực Quyết định công nhận Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

– Bản sao có chứng thực văn bản của cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã.

– 02 phong bì có dán tem, ghi rõ họ tên, địa chỉ của người nhận, nơi nhận.

Lưu ý: Các giấy tờ trên được đựng trong 01 túi hồ sơ bằng bìa cứng kích thước 25cm x 34cm có ghi danh mục các giấy tờ nộp, thông tin cá nhân và số điện thoại liên hệ.

2. Nội dung xét tuyển

Xét các điều kiện đăng ký dự tuyển theo quy định tại Điều 5, Quyết định số 18/2013/QĐ-UBND ngày 28/8/2013 của UBND tỉnh Lai Châu về việc ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Lai Châu.

3. Xác định người trúng tuyển

Thực hiện theo Khoản 3, Điều 11, Quyết định số 18/2013/QĐ-UBND ngày 28/8/2013 của UBND tỉnh Lai Châu về việc ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Lai Châu.

V. LỆ PHÍ XÉT TUYỂN

Việc thu, quản lý, sử dụng lệ phí xét tuyển theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Nội vụ

– Chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu UBND huyện:

– Thông báo công khai Kế hoạch xét tuyển trên các phương tiện thông tin đại chúng, niêm yết tại trụ sở UBND huyện, UBND các xã, thị trấn.

– Thông báo công khai về tiêu chuẩn, điều kiện, số lượng và chức danh công chức cần tuyển, thời hạn và địa điểm tiếp nhận hồ sơ của người đăng ký xét tuyển trên các phương tiện thông tin đại chúng và niêm yết tại trụ sở UBND huyện, UBND các xã, thị trấn.

– Tổ chức xét tuyển theo Kế hoạch và theo quy định của pháp luật.

– Tổng hợp, phê duyệt kết quả trúng tuyển.

– Quyết định tuyển dụng thí sinh trúng tuyển.

2. Ban Chỉ huy Quân sự huyện

Phối hợp với Phòng Nội vụ huyện trong công tác xét tuyển; có trách nhiệm thẩm tra lý lịch, hồ sơ của người dự tuyển theo quy định của pháp luật.

3. Phòng Tài chính – Kế hoạch

Tham mưu UBND huyện đảm bảo kinh phí phục vụ công tác xét tuyển công chức theo quy định.

4. UBND các xã, thị trấn

Chủ tịch UBND các xã, thị trấn căn cứ vào Kế hoạch xét tuyển công chức Chỉ huy Trưởng Quân sự cấp xã năm 2020 của UBND huyện. Thông báo công khai cơ cấu, chỉ tiêu xét tuyển để công dân biết đăng ký dự xét tuyển.

5. Thời gian thực hiện

Tiếp nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển và tổ chức xét tuyển thực hiện trong quý III năm 2020.

Trên đây là nội dung Kế hoạch xét tuyển công chức Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã năm 2020 của UBND huyện Nậm Nhùn./.

*****Tài liệu đính kèm:

– Quyết định phê duyệt kế hoạch

– Đơn đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: namnhun.laichau.gov.vn