UBND huyện Nậm Pồ, Điện Biên tuyển dụng công chức năm 2022 (lần 2)

11/01/2023

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019;
Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ, quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;
Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ, ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;
Căn cứ Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND ngày 31/5/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên, về việc ban hành quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy biên chế cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên;
Căn cứ Quyết định số 6088/QĐ-SNV ngày 26/12/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên, về việc phê duyệt phương án tuyển dụng công chức cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Nậm Pồ năm 2022;
Căn cứ Thông báo số 408-TB/HU ngày 30/11/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc công tác cán bộ; Thông báo số 426-TB/HU ngày 22/12/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy, về việc tuyển dụng công chức;
Căn cứ số lượng biên chế hiện có, biên chế được giao và nhu cầu bố trí biên chế của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện. Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Nậm Pồ xây dựng Kế hoạch tuyển dụng công chức một số cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện năm 2022 (lần 2), cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Tuyển dụng được đội ng công chức đảm bảo các yêu cầu về chất lượng, số lượng, cơ cấu chức danh công chức, đáp ứng được yêu cầu của vị trí việc làm.

2. Tuyển dụng công chức bảo đảm nguyên tắc cạnh tranh, công khai, khách quan, công bằng, dân chủ và đúng quy định pháp luật.
II. SỐ LƯỢNG, ĐƠN VỊ CÓ NHU CẦU TUYỂN DỤNG, NGẠCH CÔNG CHỨC CẦN TUYỂN
1. Số biên chế được giao; số lượng, chuyên ngành cần tuyển dụng:
– Số biên chế công chức hành chính được giao năm 2022: 86 biên chế, số biên chế đang bố trí 81, biên chế chưa thực hiện 05 biên chế.
– Số lượng, đơn vị, ngành, chuyên ngành cần tuyển dụng năm 2022: 04 chỉ tiêu.
(Có biểu chi tiết kèm theo)
2. Ngạch công chức tuyển dụng: Chuyên viên và tương đương.
III. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
1. Người đăng ký dự tuyển phải có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển:
– Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;
– Đủ 18 tuổi trở lên;
– Có đơn dự tuyển (nay gọi là Phiếu đăng ký dự tuyển); có lý lịch rõ ràng;
– Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp nhu cầu tuyển dụng;
– Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;
– Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ;
– Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.
2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:
– Không cư trú tại Việt Nam;
– Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.
IV. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển:
Người đăng ký dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển Phiếu đăng ký dự tuyển theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 138/2020/NĐ-CP của Chính phủ tại địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển, hoặc gửi theo đường bưu chính.
2. Hồ sơ được hoàn thiện sau khi có kết quả trúng tuyển:

a) Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng. Hồ sơ tuyển dụng bao gồm:
– Bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển, chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có).
– Trường hợp người trúng tuyển có bằng tốt nghiệp chuyên môn đã chuẩn đầu ra về ngoại ngữ, hoặc tin học theo quy định, mà tương ứng với yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển, thì không phải nộp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.
– Trường hợp người trúng tuyển được miễn phần thi ngoại ngữ, hoặc tin học quy định, thì không phải nộp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.
– Phiếu lý lịch Tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp.
b) Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy định, hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển, hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển, thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức ra quyết định hủy bỏ kết quả trúng tuyển.
Trường hợp người đăng ký dự tuyển có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển, hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển, thì cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức thông báo công khai trên Trang Thông tin điện tử, hoặc Cổng thông tin điện tử của cơ quan và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.

V. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG
1. Hình thức, nội dung tuyển dụng: Tuyển dụng theo hình thức xét tuyển, thực hiện theo 2 vòng như sau:
1.1. Vòng 1
Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.
1.2. Vòng 2
a) Phỏng vấn để kiểm tra về kiến thức, kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển;
b) Thời gian phỏng vấn 30 phút (thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị trước khi phỏng vấn);
c) Thang điểm: 100 điểm.
2. Xác định người trúng tuyển
a) Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển công chức phải có đủ các điều kiện sau:
– Có kết quả điểm vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên;

– Có kết quả điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.
b) Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm phỏng vấn cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển, thì người có kết quả điểm vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được, thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định người trúng tuyển.
c) Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển công chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.
VI. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC
1. Hội đồng tuyển dụng công chức có 05 hoặc 07 thành viên, bao gồm:
a) Chủ tịch Hội đồng là Chủ tịch hoặc phó Chủ tịch UBND huyện;
b) Phó Chủ tịch Hội đồng là lãnh đạo Phòng Nội vụ huyện;
c) Ủy viên kiêm thư ký Hội đồng là công chức Phòng Nội vụ;
d) Các ủy viên khác là đại diện một số phòng ban có liên quan có liên quan.
2. Hội đồng tuyển dụng làm việc theo nguyên tắc tập thể, quyết định theo đa số. Hội đồng tuyển dụng có nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại khoản 2 Điều 7 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP của Chính phủ.
3. Hội đồng thành lập các Ban giúp việc theo quy định.
VII. ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỂM ƯU TIÊN TRONG TUYỂN DỤNG
1. Đối tượng và điểm ưu tiên trong thi tuyển hoặc xét tuyển công chức:
a) Anh hùng Lực lượng v trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;
b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng v trang, con Anh hùng lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;
c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.
2. Trường hợp người dự thi tuyển hoặc xét tuyển công chức thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

VIII. THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG, LỆ PHÍ TUYỂN DỤNG, THỜI GIAN TỔ CHỨC XÉT TUYỂN
1. Thông báo tuyển dụng và tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển
a) UBND huyện thông báo công khai trên báo Điện Biên Phủ, trên Trang Thông tin điện tử huyện và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của UBND huyện, UBND các xã về tiêu chuẩn, điều kiện, số lượng người làm việc cần tuyển ứng với vị trí việc làm, số lượng vị trí việc làm thực hiện việc xét tuyển, thời hạn, địa chỉ và địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển, số điện thoại di động hoặc cố định của cá nhân, bộ phận được phân công tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển; hình thức, nội dung xét tuyển; thời gian và địa điểm xét tuyển.
b) Người đăng ký dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển Phiếu đăng ký dự tuyển theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 138/2020/NĐ-CP của Chính phủ tại địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc gửi theo đường bưu chính hoặc qua Trang Thông tin điện tử của UBND huyện.
c) Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển của người đăng ký dự tuyển là 30 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, trên Trang Thông tin điện tử huyện.
2. Lệ phí tham gia tuyển dụng: Thực hiện theo Thông tư số 92/2021/TTBTC ngày 28/10/2021 của Bộ tài chính. Người nộp phí thực hiện nộp phí theo thông báo triệu tập của Hội đồng tuyển dụng.
3. Thời gian xét tuyển: Dự kiến tháng 2, 3/2023 (thời gian cụ thể sẽ có thông báo cụ thể tới người dự tuyển sau). Địa điểm: tại Hội trường UBND huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên.
IX. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Nội vụ huyện:
– Tham mưu để UBND huyện thông báo công khai Trang Thông tin điện tử huyện, Báo Điện Biên Phủ về tiêu chuẩn, điều kiện, số lượng, vị trí, chức danh công chức cần tuyển, thời hạn, địa điểm tiếp nhận hồ sơ, Phiếu đăng ký dự tuyển của người dự tuyển.
– Tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển, hồ sơ dự tuyển theo quy định. Phòng Nội vụ phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND huyện cử công chức tiếp nhận phiếu dự tuyển tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND huyện.
– Tham mưu thành lập Hội đồng tuyển dụng, các ban giúp việc, tổ chức thực hiện nhiệm vụ thuộc thẩm quyền tuyển dụng công chức theo quy định hiện hành.
– Tham mưu cho hội đồng tuyển dụng tổng hợp kết quả tuyển dụng trình Chủ tịch UBND huyện quyết định công nhận kết quả tuyển dụng.
– Tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định hiện hành.

2. Công an huyện: Cử cán bộ tham gia các ban giúp việc khi có yêu cầu, bố trí lực lượng bảo vệ đảm bảo an ninh trật tự tại địa điểm tổ chức sát hạch.
3. Văn phòng HĐND và UBND huyện: Chuẩn bị cơ sở vật chất cho việc thực hiện tuyển dụng công chức năm 2022 (lần 2) như phòng họp, hội trường.
4. Trung tâm Văn hóa – Truyền Thanh – Truyền hình: Chịu trách nhiệm thông báo trên các bản tin địa phương về kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2022 (lần 2) của UBND huyện Nậm Pồ.
5. Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện: Cử công chức tham gia Hội đồng, Ban giúp việc của Hội đồng khi có yêu cầu; thực hiện các nhiệm vụ khác được UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện huyện giao.
Trên đây là Kế hoạch tuyển dụng công chức một số cơ quan chuyên môn năm 2022 (lần 2), căn cứ Kế hoạch này và các quy định về tuyển dụng công chức các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện, trong quá trình thực hiện có vấn đề vướng mắc báo cáo UBND huyện xem xét, điều chỉnh cho phù hợp, đảm bảo đúng quy định.

***** Tệp đính kèm:

Phụ lục

Nguồn tin: huyennampo.dienbien.gov.vn