UBND huyện Nghĩa Hành, Quảng Ngãi tuyển dụng giáo viên các cấp năm 2021

13/05/2021

Thực hiện Công văn số 1636/UBND-NC ngày 20/4/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc kế hoạch tuyển dụng giáo viên năm 2021 và Công văn số 1813/UBND-NC ngày 28/4/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc đính chính văn bản, UBND huyện Nghĩa Hành ban hành Kế hoạch xét tuyển giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc UBND huyện Nghĩa Hành năm 2021 như sau:

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập;

Căn cứ Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường tiểu học công lập;

Căn cứ Thông tư số 03/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học cơ sở công lập.

II.  MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Xét tuyển viên chức giáo viên nhằm lựa chọn, tuyển dụng giáo viên có đủ phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; am hiểu nghề nghiệp và chính sách pháp luật của Nhà nước, đáp ứng yêu cầu, công tác giảng dạy của ngành giáo dục.

2.  Yêu cầu

Tổ chức xét tuyển viên chức giáo viên huyện Nghĩa Hành năm 2021 phải thực hiện theo đúng các quy định hiện hành.

Căn cứ vào vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, chỉ tiêu biên chế và nhu cầu của cơ quan sử dụng viên chức để tuyển dụng viên chức giáo viên; bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan, đúng pháp luật và cạnh tranh theo vị trí việc làm.

III.  TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Đối tượng, điều kiện và tiêu chuẩn được đăng ký dự tuyển

Những người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, giới tính, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự xét tuyển giáo viên:

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Tuổi đời từ đủ 18 tuổi trở lên;

– Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

– Có Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu quy định; đ) Có lý lịch rõ ràng;

– Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

– Có đủ văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của hạng, chức danh nghề nghiệp viên chức cần tuyển, cụ thể như sau:

+ Giáo viên mầm non (giáo viên mầm non hạng III, mã số 07.02.26): Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm giáo dục mầm non trở lên.

+ Giáo viên Tiểu học (giáo viên tiểu học hạng III, mã số V.07.03.29): Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên tiểu học hoặc có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

+ Giáo viên Trung học cơ sở (giáo viên trung học cơ sở hạng III, mã số 07.04.32): Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên trung học cơ sở hoặc có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

2.  Đối tượng không được đăng ký dự tuyển

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính “đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng”.

IV.    CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG, HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN, CHẾ ĐỘ ƯU TIÊN

1. Chỉ tiêu tuyển dụng

Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng giáo viên mầm non, tiểu học, THCS của UBND huyện Nghĩa Hành năm 2021 là: 14 giáo viên, trong đó:

Giáo viên mầm non hạng III (mã số V.07.02.26): 02 giáo viên;

Giáo viên tiểu học hạng III (mã số 07.03.29): 09 giáo viên;

Giáo viên trung học cơ sở hạng III (mã số V.07.04.32): 03 giáo viên.

(chi tiết theo các phụ lục kèm theo)

2.  Hồ sơ đăng ký xét tuyển

Mỗi thí sinh đăng ký dự tuyển giáo viên phải nộp trực tiếp 01 (một) bộ hồ sơ, gồm các thành phần sau:

Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu (Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020);

Bản photo bằng tốt nghiệp chuyên môn, chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo yêu cầu của từng vị trí tuyển dụng;

Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

Hồ sơ được đựng trong túi bìa cứng cỡ 24cm x 32cm và sắp xếp theo thứ tự như trên, ngoài bìa ghi rõ Hồ sơ đăng ký dự tuyển giáo viên huyện Nghĩa Hành năm 2021.

* Lưu ý

Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký ở 01 vị trí dự tuyển tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh, trực thuộc các sở, ban, ngành tỉnh, trực thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Quảng Ngãi năm 2021 có chỉ tiêu tuyển dụng được ban hành kèm theo Công văn số 1636/UBND-NC ngày 20/4/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi và tự chịu trách nhiệm về tính trung thực của Phiếu đăng ký dự tuyển. Trường hợp thí sinh đăng ký từ 02 vị trí dự tuyển trở lên hoặc Phiếu đăng ký dự tuyển khai không trung thực thì bị xoá tên trong danh sách dự tuyển hoặc huỷ bỏ kết quả tuyển dụng.

Sau khi có thông báo công nhận kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến UBND huyện để xuất trình bản chính các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập, đối tượng ưu tiên (nếu có)… theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng theo quy định.

Không nhận Phiếu đăng ký dự tuyển đối với những người chưa có bằng tốt nghiệp chuyên môn.

Người đăng ký dự tuyển không được bổ sung các giấy tờ xác nhận chế độ ưu tiên sau khi đã công bố kết quả tuyển dụng.

3.  Chế độ ưu tiên

Đối tượng và điểm ưu tiên trong xét tuyển giáo viên, thực hiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP, cụ thể như sau:

Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng

Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng

Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng

Trường hợp người dự thi thuộc nhiều đối tượng ưu tiên thì chỉ được cộng một điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả thi tại vòng 2.

V.  NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN VÀ CÁCH TÍNH ĐIỂM:

Xét tuyển giáo viên năm 2021 được thực hiện theo 2 vòng như sau:

1.  Vòng 1:

Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2 (Xác định đạt hoặc không đạt theo yêu cầu của vị trí việc làm).

2.  Vòng 2:

Các thí sinh có kết quả đạt yêu cầu vòng 1 thì tiếp tục tham gia thi môn nghiệp vụ chuyên ngành, cụ thể như sau:

Hình thức thi: Thi viết.

Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

Thang điểm: 100 điểm.

Thời gian thi: 180 phút (không kể thời gian chép đề).

VI.   XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN VÀ XẾP HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP

1. Xác định người trúng tuyển

Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

– Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.

– Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại Điều 6 Nghị định này (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

– Trường hợp có từ 02 người trở lên có số điểm chuyên môn, nghiệp vụ vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm chuyên môn, nghiệp vụ vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng giáo viên quyết định người trúng tuyển.

– Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ tuyển dụng viên chức lần sau.

2.  Bổ nhiệm và xếp hạng chức danh nghề nghiệp

– Bổ nhiệm và xếp hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giáo viên thực hiện theo quy định tại Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT, Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT, Thông tư số 03/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Sau khi thực hiện xong công tác tuyển dụng và phân công đơn vị công tác, các đơn vị sự nghiệp công lập xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng giáo viên; tạo điều kiện để giáo viên được đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo quy định của pháp luật (giáo viên mới được tuyển dụng vào giáo viên mầm non hạng III, giáo viên tiểu học hạng III, giáo viên trung học cơ sở hạng III thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trong thời gian 36 tháng kể từ ngày được tuyển dụng).

VII.   THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ VÀ TỔ CHỨC XÉT TUYỂN

1. Thời gian, địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:

Thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: 30 ngày, kể từ ngày 02/5/2021 đến hết ngày 31/5/2021 (việc tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển được thực hiện trong giờ hành chính, trừ ngày lễ, thứ bảy và chủ nhật).

Địa điểm: Phòng Nội vụ huyện Nghĩa Hành, địa chỉ: số 497 Phạm Văn Đồng, thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi.

2.  Thời gian, địa điểm tổ chức thi vòng 2

Thời gian, địa điểm, danh sách thí sinh đủ điều kiện thi vòng 2 và lịch cụ thể sẽ được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử UBND huyện Nghĩa Hành và niêm yết công khai tại Phòng Nội vụ. Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển lưu ý và truy cập vào Cổng thông tin điện tử UBND huyện Nghĩa Hành để biết các thông tin về kỳ xét tuyển.

VIII.  KINH PHÍ TỔ CHỨC XÉT TUYỂN

1. Lệ phí xét tuyển

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức. Mức thu 400.000 đồng/01 thí sinh. Lệ phí thi nộp cùng lúc và tại địa điểm nộp phiếu đăng ký dự tuyển.

2.  Ngân sách nhà nước hỗ trợ

Giao Phòng Nội vụ chủ trì phối hợp Phòng Tài chính – Kế hoạch lập dự trù, báo cáo UBND huyện xem xét, quyết định hỗ trợ kinh phí phục vụ kỳ xét tuyển giáo viên nếu lệ phí thi không đủ hoạt động.

IX.  TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Để thực hiện tốt việc xét tuyển giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc UBND huyện Nghĩa Hành năm 2021 đảm bảo khách quan, dân chủ, công khai, công bằng, UBND huyện yêu cầu:

1.  Hội đồng xét tuyển giáo viên năm 2021

Chủ tịch UBND huyện Quyết định thành lập Hội đồng xét tuyển giáo viên; thành lập Ban Giám sát kỳ xét tuyển giáo viên năm

Hội đồng xét tuyển giáo viên năm 2021 có trách nhiệm giúp UBND huyện tổ chức thực hiện công tác xét tuyển giáo viên theo kế hoạch và đúng quy định của pháp luật.

Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo khoản 3 Điều 8 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dựng và quản lý viên chức.

2.  Phòng Nội vụ huyện

Là cơ quan Thường trực của Hội đồng xét tuyển giáo viên, có trách nhiệm tham mưu UBND huyện và Hội đồng xét tuyển giáo viên tổ chức, thực hiện Kế hoạch xét tuyển giáo viên năm

Tham mưu Chủ tịch UBND huyện thành lập Hội đồng xét tuyển giáo viên chức năm 2021; thành lập Ban Giám sát kỳ xét tuyển giáo viên năm

Thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng, niêm yết và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử UBND huyện Nghĩa Hành kế hoạch xét tuyển giáo viên năm 2021 gồm: Số lượng người làm việc cần tuyển ứng với từng vị trí việc làm; số lượng vị trí việc làm thực hiện việc xét tuyển; tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển; thời hạn, địa chỉ và địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển; hình thức, nội dung xét tuyển; thời gian và địa điểm xét tuyển.

Tham mưu Hội đồng xét tuyển giáo viên năm 2021 thành lập các Ban giúp việc: Ban kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển; Ban coi thi vòng 2, Ban phách, Ban chấm thi vòng 2, Ban phúc khảo, … theo đúng quy định.

Tổng hợp và lập danh sách thí sinh đủ kiền kiện dự tuyển.

Chuẩn bị các điều kiện phục vụ kỳ xét tuyển, tài liệu các môn thi vòng 2, tổ chức ôn thi (nếu có).

Giúp Hội đồng tuyển dụng viên chức thu lệ phí đối với thí sinh đủ điều kiện dự tuyển.

Xác minh bằng tốt nghiệp và phối hợp Công an huyện xử lý những trường hợp có dấu hiệu sử dụng bằng cấp, giấy tờ giả theo quy định của pháp luật. Tổ chức kiểm tra đối chiếu hồ sơ gốc đối với người trúng tuyển.

Quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đối với thí sinh trúng tuyển sau khi có Quyết định phê duyệt kết quả trúng tuyển.

Tham mưu cấp có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo (nếu có) sau khi Hội đồng xét tuyển giáo viên năm 2021 giải thể.

3.  Phòng Giáo dục và Đào tạo

Phối hợp với các cơ quan chức năng thông báo và niêm yết công khai kế hoạch xét tuyển giáo viên năm 2021, công khai mẫu hồ sơ, tài liệu ôn thi trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Chủ trì, phối hợp với Phòng Nội vụ, Tài chính – Kế hoạch dự trù kinh phí tổ chức thi tuyển báo cáo Chủ tịch UBND huyện phê duyệt quản lý, sử dụng nguồn kinh phí được cấp (nếu có) và thanh quyết toán đúng quy định của Nhà nước.

Triệu tập thí sinh để phổ biến kế hoạch thi, nội quy thi (vòng 2) và các hướng dẫn cần thiết khác.

Phát hành thông báo, thẻ dự thi cho thí sinh theo quy định.

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức coi thi, thông báo kết quả chấm

Kịp thời xin ý kiến UBND huyện báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ về những vấn đề phát sinh trong quá trình xét tuyển; tham mưu quy trình thực hiện xét tuyển.

Phối hợp với các cơ quan liên quan trong công tác xét tuyển giáo viên năm

Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ Hội đồng xét tuyển giáo viên.

4.  Phòng Tài chính – Kế hoạch

Trong trường hợp cần thiết, tham mưu UBND huyện cân đối, bố trí kinh phí cho Hội đồng xét tuyển giáo viên tổ chức, thực hiện Kế hoạch tổ chức xét tuyển giáo viên làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện Nghĩa Hành năm 2021.

5.  Công an huyện

Có trách nhiệm thực hiện bảo vệ an toàn cho kỳ xét tuyển; phối hợp, tham mưu và tạo điều kiện cho UBND huyện, Hội đồng xét tuyển giáo viên tổ chức kỳ tuyển dụng giáo viên bảo đảm theo đúng quy định.

Phối hợp với Phòng Nội vụ xử lý các trường hợp sử dụng văn bằng tốt nghiệp giả để tham gia kỳ tuyển dụng (nếu có).

6. Thanh tra huyện

Tham gia giám sát và phối hợp thực hiện các nội dung có liên quan trong công tác xét tuyển giáo viên trên địa bàn huyện theo chỉ đạo của cấp trên.

7.  Phòng Y tế

Giúp cho Hội đồng thi tuyển chuẩn bị các điều kiện về y tế để phòng, chống dịch bệnh Covid-19, chăm sóc sức khỏe phục vụ cho các ngày thi tuyển vòng 2.

8.  Các cơ quan, đơn vị liên quan

Có trách nhiệm phối hợp, tạo mọi điều kiện thuận lợi để Hội đồng xét tuyển hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Hội đồng xét tuyển giáo viên năm 2021 của huyện Nghĩa Hành đăng ký thi ghép Vòng 2 với Hội đồng thi tuyển giáo viên huyện khác trong tỉnh sau khi có kết quả tiếp nhận hồ sơ và báo cáo Sở Nội vụ tỉnh xem xét, quyết định.

Trên đây là Kế hoạch xét tuyển giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc UBND huyện Nghĩa Hành năm 2021. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các thí sinh phản ánh về UBND huyện (qua Phòng Nội vụ – số điện thoại 0255.3861245, 0255.3961425) để xem xét, giải quyết.

***** Tài liệu đính kèm:

– Phụ lục chi tiết: Chi_tieu

– Phiếu đăng ký dự tuyển: mau-phieu-dang-ky-du-tuyen-theo-nd-115-23

>>>>> Xem thêm: UBND tỉnh Quảng Ngãi tuyển dụng giáo viên năm 2021

Nguồn tin: nghiahanh.quangngai.gov.vn