UBND huyện Ninh Hải, Ninh Thuận tuyển dụng công chức cấp xã năm 2024

09/07/2024

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 và Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức số 52/2019/QH14;
Căn cứ Nghi ̣điṇ h số 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ Quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố;
Căn cứ Quyết định số 17/2020/QĐ-UBND ngày 02/6/2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh và Quyết định số 52/2021/QĐ-UBND ngày 16/8/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế bầu cử, tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Ninh Thuận;
Căn cứ Kế hoạch số 242/KH-UBND ngày 04/7/2024 của UBND huyện về việc tổ chức xét tuyển công chức cấp xã năm 2024 đối với chức danh Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự.
Ủy ban nhân dân huyện thông báo nhu cầu xét tuyển công chức cấp xã đối với chức danh Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự. Cụ thể như sau:

I. Đối tượng, tiêu chuẩn và số lượng cần tuyển
1. Đối tượng, điều kiện dự tuyển:
a) Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;
b) Đủ 18 tuổi trở lên;
c) Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;
d) Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp;
đ) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;
e) Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;
g) Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.
h) Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục;
i) Xét tuyển chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự xã phải có đề nghị của Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự huyện, trên cơ sở xác nhận bằng văn bản.
2. Tiêu chuẩn chung:
a) Hiểu biết về lý luận chính trị, nắm vững quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước;
b) Có năng lực tổ chức vận động nhân dân ở địa phương thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước;
c) Có trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm, có đủ năng lực và sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao;
d) Am hiểu và tôn trọng phong tục, tập quán của cộng đồng dân cư trên địa bàn công tác.
e) Ngoài các tiêu chuẩn quy định trên còn phải có khả năng phối hợp với các đơn vị quân đội nhân dân, công an nhân dân và lực lượng khác trên địa bàn tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thực hiện nhiệm vụ phòng thủ dân sự; giữ gìn an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ Đảng, chính quyền, tài sản của Nhà nước và bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân.
3. Số lượng cần tuyển: 01 chỉ tiêu.
Tên cơ quan, đơn vị đăng ký tuyển dụng; chỉ tiêu theo trình độ, chuyên ngành đào tạo nêu cụ thể tại biểu tổng hợp kèm theo Thông báo này.
4. Hồ sơ dự tuyển bao gồm:
– Đơn đăng ký dự xét tuyển công chức cấp xã (theo mẫu);
– Các văn bằng: Tốt nghiệp PTTH, bằng chuyên môn ngành quân sự (bảng điểm kết quả học tập), chứng chỉ tin học (photo và công chứng);
– Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có);
– Lý lịch (theo mẫu);
– Giấy khám sức khỏe (có giá trị trong 06 tháng) tính từ ngày nhận hồ sơ.
– Văn bản xác nhận của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện.
II. Nội dung xét tuyển, xác định người trúng tuyển và lệ phí xét tuyển:
1. Nội dung xét tuyển:
Xét các điều kiện đăng ký dự tuyển theo quy định tại khoản 1, 2, phần I của Thông báo này.
2. Xác định người trúng tuyển:
Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển chức danh Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã là người đạt các điều kiện đăng ký dự tuyển quy định tại khoản 1, 2, Phần I của thông báo này và theo đề nghị của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện.
III. Thời gian, địa điểm phát hành hồ sơ và nhận hồ sơ:
1. Thời gian: Kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 06/8/2024.
2. Địa điểm: Phòng Nội vụ huyện Ninh Hải (điện thoại liên hệ: 0259.3873131).
Các đơn vị, cá nhân có liên quan nếu có vướng mắc hoặc chưa rõ về nội dung Thông báo này, đề nghị liên hệ trực tiếp với phòng Nội vụ huyện hoặc qua số điện thoại (0259 – 3873131) để được hướng dẫn, giải quyết./.

KẾ HOẠCH
Tổ chức kỳ xét tuyển công chức cấp xã năm 2024
đối với chức danh Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 và Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức số 52/2019/QH14;
Căn cứ Luật Dân quân tự vệ số 48/2020/QH14 ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Nghi điṇ h số 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chinh́ phủ Quy định
về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố;
Căn cứ Quyết định số 17/2020/QĐ-UBND ngày 02/6/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh và Quyết định số 52/2021/QĐ-UBND ngày 16/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế bầu cử, tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Ninh Thuận;
Ủy ban nhân dân huyện xây dựng Kế hoạch tổ chức kỳ xét tuyển công chức cấp xã năm 2024 đối với chức danh Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự, như sau:
I. SỐ LƯỢNG, ĐƠN VỊ CÓ NHU CẦU TUYỂN DỤNG:
1. Số lượng công chức cấp xã cần tuyển dụng:
Công chức Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Vĩnh Hải: 01 chỉ tiêu.
2. Chuyên ngành tuyển dụng:
(Theo biểu chi tiết nhu cầu tuyển dụng đính kèm Kế hoạch này).
II. NGUYÊN TẮC TỔ CHỨC VÀ ĐỐI TƯỢNG THAM GIA DỰ TUYỂN:
1. Nguyên tắc tổ chức:
Thực hiện nguyên tắc theo quy định của pháp luật hiện hành trên chỉ tiêu đăng ký nhu cầu tuyển dụng, trình độ, chuyên ngành của các đơn vị.
2. Điều kiện, tiêu chuẩn của đối tượng dự tuyển:
2.1. Thực hiện theo khoản 7 Điều 13 Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ, có quy định: “Riêng chức danh công chức Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã thực hiện việc xét tuyển đối với người có đủ tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 7 và khoản 1 Điều 10 Nghị định này và thực hiện việc bổ nhiệm chức danh theo quy định của pháp luật về dân quân tự vệ”, cụ thể:
a) Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

b) Đủ 18 tuổi trở lên;
c) Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;
d) Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp;
đ) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;
e) Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;
g) Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.
2.2. Điều kiện về văn bằng, chứng chỉ:
– Trình độ chuyên môn: Trung cấp ngành Quân sự trở lên (theo biểu chi tiết ở phần I, II Kế hoạch này).
– Trình độ tin học: Được cấp chứng chỉ sử dụng công nghệ thông tin theo chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản quy định tại Thông tư số 03/2014/TT- BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và truyền thông.
2.3. Ngoài các điều kiện đăng ký dự tuyển quy định tại phần 2.1 và 2.2, chức danh Chỉ huy trưởng quân sự phải đáp ứng theo:
a) Hiểu biết về lý luận chính trị, nắm vững quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước;
b) Có năng lực tổ chức vận động nhân dân ở địa phương thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước;
c) Có trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm, có đủ năng lực và sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao;
d) Am hiểu và tôn trọng phong tục, tập quán của cộng đồng dân cư trên địa bàn công tác;
h) Có khả năng phối hợp với các đơn vị quân đội nhân dân, công an nhân dân và lực lượng khác trên địa bàn tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thực hiện nhiệm vụ phòng thủ dân sự; giữ gìn an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ Đảng, chính quyền, tài sản của Nhà nước và bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân.
2.4. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức:
a) Không cư trú tại Việt Nam;
b) Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
c) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

III. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Thời gian:
Tổ chức và hoàn tất kỳ xét tuyển công chức cấp xã đối với chức danh Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự trong Quý III, năm 2024.
2. Chế độ thu phí, mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi:
Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

3. Tổ chức thực hiện:
3.1. Phòng Nội vụ: có trách nhiệm tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện thực hiện việc tổ chức kỳ xét tuyển công chức cấp xã đối với chức danh Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự theo các quy định hiện hành.
Tham mưu thông báo xét tuyển công chức cấp xã năm 2024 đối với chức danh Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự; công khai trên Đài Truyền thanh huyện; trang Thông tin điện tử huyện về tiêu chuẩn, điều kiện, số lượng, vị trí, chức danh công chức cần tuyển, thời hạn, địa điểm tiếp nhận hồ sơ của người đăng ký dự tuyển.
– Tiếp nhận hồ sơ dự tuyển theo quy định.
– Tham mưu thành lập Ban kiểm tra phiếu dự tuyển; Ban kiểm tra sát hạch theo quy định.
– Tổ chức thu phí dự tuyển và sử dụng kinh phí theo quy định.
– Tổng hợp kết quả xét tuyển trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện quyết định công nhận kết quả trúng tuyển.
– Tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo trong quá trình tổ chức xét tuyển.
3.2. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện: Thông báo công khai Kế hoạch tổ chức kỳ xét tuyển công chức cấp xã đối với chức danh Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự trên trang Thông tin điện tử huyện và chuẩn bị cơ sở vật chất cho việc thực hiện xét tuyển như phòng họp, hội trường.
3.3. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện: Thông báo trên các bản tin địa phương về Kế hoạch kỳ xét tuyển công chức cấp xã đối với chức danh Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự.
3.4. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn có trách nhiệm niêm yết công khai Kế hoạch kỳ xét tuyển công chức cấp xã năm 2024 đối với chức danh Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự tại trụ sở Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn để những cá nhân có đủ điều kiện, tiêu chuẩn biết và tham gia đăng ký kỳ xét tuyển.
Trên đây là Kế hoạch của Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hải về việc tổ chức kỳ xét tuyển công chức cấp xã năm 2024 đối với chức danh Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự./.

***** Đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Nguồn tin: ninhhai.ninhthuan.gov.vn