UBND huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021

28/09/2021

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ninh Sơn thông báo tuyển dụng công chức cấp xã thuộc huyện Ninh Sơn năm 2021, cụ thể như sau:

I. NHU CẦU TUYỂN DỤNG: 04 chỉ tiêu, như sau:

– Chỉ huy trưởng Quân sự: 01.

– Tư pháp – Hộ tịch: 02.

– Địa chính – Nông nghiệp – Xây dựng và Môi trường: 01.

 (Có Bảng tổng hợp nhu cầu tuyển dụng kèm theo)

II. NƠI CÓ NHU CẦU TUYỂN DỤNG: Ủy ban nhân dân xã Nhơn Sơn, Ủy ban nhân dân xã Ma Nới, Ủy ban nhân dân thị trấn Tân Sơn.

III. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN, PHƯƠNG THỨC, HỒ SƠ ĐĂNG KÝ TUYỂN DỤNG:

1. Điều kiện đăng ký dự tuyển:

a)Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển:

– Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

– Đủ 18 tuổi trở lên;

– Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

– Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp;

– Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

– Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ;

– Các điều kiện khác theo yêu cầu của chức danh công chức cấp xã cần tuyển dụng thực hiện theo Quyết định 52/QĐ-UBND ngày 16/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận.

b) Ngoài các điều kiện đăng ký dự tuyển quy định tại điểm a khoản này, chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã còn phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn quy định tại khoản 3 Mục III của Thông báo này.

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:

a) Không cư trú tại Việt Nam;

b) Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

c) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục;

* Trường hợp nếu được tuyển dụng nhưng phát hiện người đăng ký dự tuyển vi phạm các điều kiện trên sẽ bị hủy bỏ quyết định tuyển dụng.

3. Tiêu chuẩn:

a) Tiêu chuẩn chung:

– Đối với các chức danh Tư pháp – Hộ tịch, Địa chính – Nông nghiệp – Xây dựng và Môi trường: Hiểu biết về lý luận chính trị, nắm vững quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; có năng lực tổ chức vận động nhân dân ở địa phương thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; có trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm, có đủ năng lực và sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao; am hiểu và tôn trọng phong tục, tập quán của cộng đồng dân cư trên địa bàn công tác.

– Đối với chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã: Ngoài những tiêu chuẩn quy định nêu trên còn phải có khả năng phối hợp với các đơn vị Quân đội nhân dân và lực lượng khác trên địa bàn tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thực hiện một số nhiệm vụ phòng thủ dân sự; giữ gìn an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân, tài sản của Nhà nước.

b) Tiêu chuẩn cụ thể:Người được tuyển dụngphải có đủ các tiêu chuẩn chung nêu trên và các tiêu chuẩn cụ thể sau:

– Độ tuổi: Đủ 18 tuổi trở lên.

– Trình độ giáo dục phổ thông: Tốt nghiệp trung học phổ thông.

– Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Tốt nghiệp đại học hoặc trung cấp trở lên và có ngành đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng chức danh công chức cấp xã theo Phụ biểu đính kèm tại Quyết định 52/2021/QĐ-UBND ngày 16/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận.

+ Riêng đối với các xã miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn: tốt nghiệp trung cấp trở lên và có ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng chức danh công chức cấp xã tương ứng theo Phụ biểu đính kèm tại Quyết định 52/2021/QĐ-UBND ngày 16/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận.

– Tiếng dân tộc thiểu số: Ở địa bàn công tác phải sử dụng tiếng dân tộc thiểu số trong hoạt động công vụ thì phải biết thành thạo tiếng dân tộc thiểu số phù hợp với địa bàn công tác đó; nếu khi tuyển dụng mà chưa biết tiếng dân tộc thiểu số thì sau khi tuyển dụng phải hoàn thành lớp học tiếng dân tộc thiểu số theo quy định.

4. Phương thức tuyển dụng: Tuyển dụng theo hình thức xét tuyển.

5. Hồ sơ đăng ký dự tuyển:

– Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu quy định tại Phụ lục của Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ).

– Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển đối với trường hợp tiếp nhận theo quy định (bản sơ yếu lý lịch theo mẫu số 2c ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành mẫu biểu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức có xác nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người đó công tác trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển).

– Bản sao giấy khai sinh;

– Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của chức danh công chức dự tuyển; trường hợp đã tốt nghiệp, nhưng cơ sở đào tạo chưa cấp bằng hoặc chứng chỉ tốt nghiệp thì nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp do cơ quan có thẩm quyền cấp;

– Phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp nơi thường trú cấp.

– Giấy chứng nhận sức khỏe do tổ chức y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

– Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức cấp xã (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

– Bản tự nhận xét, đánh giá của người được đề nghị tiếp nhận về phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, quá trình công tác và các hình thức khen thưởng đã đạt được, có nhận xét và xác nhận của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người đó công tác đối với trường hợp tiếp nhận không qua thi tuyển.

– Quyết định phê chuẩn, công nhận giữ các chức vụ, chức danh cán bộ cấp xã, hay tuyển dụng vào viên chức, lực lượng vũ trang…; quyết định được xếp lương hay bổ nhiệm vào ngạch, chức danh nghề nghiệp; xác nhận đóng bảo hiểm xã hội; quyết định nâng bậc lương gần nhất.

– Ba bì thư có dán tem ghi rõ địa chỉ người nhận, 02 ảnh cỡ 4×6 có ghi họ tên, ngày, tháng, năm sinh của người dự tuyển.

– Trường hợp đăng ký dự tuyển vào chức danh công chức Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã phải có ý kiến bằng văn bản của Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp huyện.

* Lưu ý:

– Tất cả các thành phần hồ sơ nêu trên được đựng trong bì hồ sơ, ngoài bì ghi đầy đủ các thông tin theo quy định. Hồ sơ đăng ký dự tuyển không trả lại cho người đăng ký dự tuyn, kể cả các trường hợp không trúng tuyển.

– Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển tại 01 vị trí việc làm (một chức danh công chức) có chỉ tiêu tuyển dụng; có trình độ (căn cứ vào bằng tốt nghiệp) đúng với yêu cầu ngành đào tạo phù hợp với chức danh công chức cần tuyển dụng.

6. Ưu tiên trong tuyển dụng:

a) Đối tượng và điểm ưu tiên trong xét tuyển:

– Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

– Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyên ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

– Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

b) Trường hợp người dự xét tuyển công chức cấp xã thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại điểm a nêu trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

7. Trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng:

Thực hiện theo quy định tại Khoản 12 Điều 1 Nghị định 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 21 của Nghị định số 112/2011/NĐ-CP và Khoản 3 Điều 6 của Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 của Bộ Nội vụ.

IV. TỔ CHỨC XÉT TUYỂN.

1. Nội dung và hình thức xét tuyển:

a) Đối với các chức danh công chức Tư pháp – Hộ tịch, Địa chính – Nông nghiệp – Xây dựng và Môi trường:

– Vòng 1: Kiểm tra văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập, đối tượng ưu tiên của người dự tuyển theo yêu cầu của chức danh công chức đã đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

– Vòng 2: Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn của người dự tuyển. Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100. Thời gian phỏng vấn 30 phút. Không thực hiện phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

b) Đối với chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã: xét các điều kiện đăng ký dự tuyển theo quy định tại khoản 1 Mục III của Thông báo này.

2.  Xác định người trúng tuyển:

a) Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển công chức cấp xã phải có đủ các điều kiện sau:

– Có kết quả điểm phỏng vấn tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên;

– Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng chức danh công chức.

b) Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm phỏng vấn vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định người trúng tuyển và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

c) Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã là người đạt các điều kiện đăng ký dự tuyển quy định tại điểm b khoản 1 Mục III của Thông báo này và theo đề nghị của Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự huyện.

d) Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển công chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

V. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ VÀ LỆ PHÍ DỰ TUYỂN:     1. Thời gian tiếp nhận hồ sơ:

Trong thời hạn 30 ngày, sau ngày thông báo tuyển dụng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, trên trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp huyện và trụ sở làm việc của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi tuyển dụng.

2. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ:

Tại Phòng Nội vụ huyện Ninh Sơn – số 219 Lê Duẩn, Khu phố 3, Thị trấn Tân Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận.

Lưu ý: Người đăng ký dự tuyển công chức có thểnộp hồ sơ trực tiếp trong giờ hành chính hoặc gửi theo đường bưu chính theo địa điểm nêu trên (đối với hồ sơ gửi qua đường bưu chính sẽ được tính đến thời điểm Phòng Nội vụ nhận được hồ sơ – căn cứ theo dấu bưu điện).

3. Phí dự tuyển:

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

VI. THỜI GIAN TỔ CHỨC XÉT TUYỂN:

Dự kiến trong Quý IV/2021 (sẽ có thông báo cụ thể sau)

VII. MỘT SỐ LƯU Ý:

1. Người dự tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ và các giấy tờ khác có liên quan không hợp pháp; khai man sơ yếu lý lịch, phiếu đăng ký dự tuyển, diện đối tượng được ưu tiên sẽ không được dự tuyển. Hội đồng xét tuyển sẽ không hoàn trả các khoản lệ phí theo quy định.

2. Sau khi có quyết định trúng tuyển, người dự tuyển phải hoàn thiện hồ sơ trúng tuyển theo quy định. Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc Hội đồng tuyển dụng phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định (theo văn bản trả lời xác minh bằng cấp của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền cấp văn bằng chứng chỉ liên quan) thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết định hủy kết quả trúng tuyển và thông báo cho người dự tuyển, đồng thời thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc trên trang thông tin điện tử của cơ quan và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định công nhận kết quả trúng tuyển đối với người dự tuyển có kết quả tuyển dụng thấp hơn liền kề so với kết quả tuyển dụng của người trúng tuyển đã bị hủy bỏ kết quả trúng tuyển theo quy định nêu trên.

Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả tuyển dụng thấp hơn liền kề bằng nhau thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định người trúng tuyển theo quy định tại điểm b khoản 2 Mục IV Thông báo này.

3. Thông báo này được thông báo trên Báo Ninh Thuận, Trang thông tin điện tử của huyện và được thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng của huyện; đồng thời được gửi đến Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn để phối hợp phổ biến, thông báo tuyển dụng trên các phương tiện truyền thông của xã, thôn và niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn có nhu cầu tuyển dụng công chức.

4. Thí sinh dự thi cần thường xuyên theo dõi Thông báo của Hội đồng tuyển dụng, Phòng Nội vụ huyện tại cơ quan hoặc Trang thông tin điện tử của huyện Ninh Sơn để cập nhật thông tin có liên quan đến việc tổ chức kỳ thi.

Trên đây là Thông báo tuyển dụng công chức cấp xã thuộc huyện Ninh Sơn năm 2021. Các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan nếu có vướng mắc hoặc chưa rõ nội dung Thông báo này, đề nghị liên hệ trực tiếp về Ủy ban nhân dân huyện (qua Phòng Nội vụ) hoặc qua số điện thoại 0259.3855.850 để được hướng dẫn, giải quyết./.