UBND huyện Phù Cát, Bình Định tuyển dụng giáo viên năm 2020

30/12/2020

Căn cứ Công văn số 1716/SNV-CCVC ngày 02/10/2020 của Sở N i vụ về việc thỏa thuận nhu cầu và kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo huyện năm 2020; Kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục trung học cơ sở, tiểu học, mầm non năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 4561/QĐ-UBND ngày 14/12/2020 của UBND huyện Phù Cát, H i đồng tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Phù Cát thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục trung học cơ sở, tiểu học, mầm non năm 2020 với các n i dung như sau:

1.  Điều kiện đăng ký dự tuyển

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Đủ 18 tuổi trở lên và trong độ tuổi lao động theo quy định;

– Có Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu đính kèm);

– Có lý lịch rõ ràng;

– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm đăng ký dự tuyển;

– Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

– Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

2.  Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo bồi dưỡng

Giáo viên mầm non hạng IV (Mã số: 07.02.06)

Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm mầm non trở lên;

Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT- BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương;

Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của B Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc tương đương.

Giáo viên Tiểu học hạng IV (Mã số: 07.03.09)

Có bằng tốt nghiệp cử nhân sư phạm tiểu học hoặc cử nhân sư phạm các chuyên ngành phù hợp với b môn giảng dạy trở lên;

Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT- BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của B Giáo dục và Đào tạo ban hành  khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương;

Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của B Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc tương đương.

Giáo viên Trung học cơ sở hạng III (Mã số: 07.04.12)

Có bằng tốt nghiệp cử nhân sư phạm trở lên hoặc cử nhân các chuyên ngành phù hợp với b môn giảng dạy trở lên và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp  vụ sư phạm đối với giáo viên trung học cơ sở;

Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT- BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của B Giáo dục và Đào tạo ban hành  khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

Đối với giáo viên dạy ngoại ngữ thì trình đ  ngoại ngữ thứ hai phải đạt bậc 1 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của B Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương;

Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của B Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc tương đương.

Tổng phụ trách đội (Mã số: V.07.03.09; 07.04.12)

Đáp ứng đủ tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học (đối với Tổng phụ trách đ i bậc tiểu học); tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở (đối với Tổng phụ trách đ i bậc THCS) nêu trên.

đ) Kế toán viên trung cấp (Mã số: 06.032)

Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên thu c chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính;

Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình đ tương đương bậc 1 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của B Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6  bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương;

Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học ứng dụng tương đương.

* Lưu ý: Quy đổi giá trị tương đương của chứng chỉ ngoại ngữ và chứng chỉ tin học thực hiện theo Công văn số 4060/UBND-NC ngày 16 tháng 9 năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định.

3.Nhu cầu tuyển dụng: (Có phụ lục kèm theo)

4.  Thời hạn và địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức trong giờ làm việc hành chính (không nhận Thứ 7, Chủ nhật): Từ ngày 30/12/2020 đến ngày 29/01/2021.

Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức: Phòng Nội vụ huyện – số 141 Quang Trung, thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định.

Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu điện Phiếu đăng ký dự tuyển theo Mẫu phiếu đính kèm.

Người đăng ký dự tuyển viên chức gửi phiếu đăng ký dự tuyển theo đường bưu điện thì thời điểm người đăng ký dự tuyển viên chức nộp phiếu đăng ký dự tuyển được xác định là thời điểm theo dấu bưu điện.

5.  Hình thức, nội dung, thời gian các phần thi

Thi tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng thi như sau:

*  Vòng 1: Thi kiểm tra kiến thức chung

Hình thức: Thi trắc nghiệm trên giấy.

Nội dung thi gồm 3 phần, thời gian thi như sau:

Phần I: Kiến thức chung, 60 câu hỏi hiểu biết về pháp luật viên chức, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực tuyển dụng. Thời gian thi 60 phút;

Phần II: Ngoại ngữ tiếng Anh, 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm về tiếng Anh. Thời gian thi 30 phút;

Phần III: Tin học, 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm. Thời gian thi 30 phút.

Miễn phần thi ngoại ngữ đối với các trường hợp sau:

Thí sinh dự tuyển vị trí giáo viên Ngoại ngữ;

Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển;

Có bằng tốt nghiệp cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự

tuyển học tập ở nước ngoài hoặc học bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam, được cơ quan có thẩm quyền công nhận.

Miễn phần thi tin học đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên các chuyên ngành liên quan đến tin học, công nghệ thông

Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi quy định tại điểm b khoản này, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi (trừ trường hợp miễn phần thi ngoại ngữ, tin học) thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.

*  Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

Hình thức thi: Thi viết trên giấy.

Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt đ ng nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

Thời gian thi: 180 phút (không kể thời gian phát đề).

Thang điểm: 100 điểm.

6.  Thông tin chi tiết

Thông tin chi tiết liên quan đến kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục trung học cơ sở, tiểu học, mầm non năm 2020 huyện Phù Cát, H i đồng tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo đăng tải trên Trang thông tin điện tử UBND huyện: www.phucat.binhdinh.gov.vn và niêm yết công khai tại trụ sở UBND huyện

Trên đây là thông báo về kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục trung học cơ sở, tiểu học, mầm non năm 2020 huyện Phù Cát, nếu có vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan liên hệ H i đồng tuyển dụng (qua Phòng Nội vụ): số 141 Quang Trung, thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát để được giải đáp.

***** Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: phucat.binhdinh.gov.vn