UBND huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi tuyển dụng giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở năm 2021

07/05/2021

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Căn cứ Công văn số 1636/UBND-NC ngày 20/4/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc kế hoạch tuyển dụng giáo viên năm 2021;

Căn cứ Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 28/4/2021 của Chủ tịch UBND huyện Sơn Tây về việc tổ chức xét tuyển dụng giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trực thuộc UBND huyện Sơn Tây năm 2021;

UBND huyện Sơn Tây thông báo một số nội dung liên quan đến chỉ tiêu, việc thu nhận phiếu đăng ký xét tuyển giáo viên năm học 2021, trên địa bàn huyện như sau:

I. Chỉ tiêu tuyển dụng:

Tuyển dụng giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trực thuộc UBND huyện Sơn Tây năm 2021, là 119 giáo viên, trong đó:

– Giáo viên Mầm non hạng III, mã số 07.02.26 là 29 giáo viên;

– Giáo viên Tiểu học hạng III, mã số V.07.03.29 là 36 giáo viên;

– Giáo viên THCS hạng III, mã số V.07.04.32 là 54 giáo viên;

(Có phụ lục số 01 và số 02 kèm theo).

*. Đối với chỉ tiêu tuyển dụng giáo viên Mầm non và giáo viên Tiểu học, giáo viên Trung học cơ sở ưu tiên tuyển dụng người dân tộc thiểu số tại chỗ 40% chỉ tiêu tuyển dụng (người dân tộc thiểu số đã sinh sống, làm ăn lâu dài tại huyện Sơn Tây và có hộ khẩu tại huyện Sơn Tây từ 3 năm trở lên) .

II. Điều kiện, tiêu chuẩn, phiếu và ưu tiên trong tuyển dụng:

Thực hiện theo Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 28/4/2021 của UBND huyện Sơn Tây về việc tổ chức xét tuyển dụng giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trực thuộc UBND huyện Sơn Tây năm 2021 (có bản chụp kèm theo).

III. Thời gian, địa điểm thu nhận hồ sơ dự tuyển

Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển là 30 ngày kể từ ngày 02/05/2021.

Địa điểm tiếp nhận hồ sơ dự tuyển: Tại Cơ quan Tổ chức – Nội vụ huyện Sơn Tây (địa chỉ: Tầng 3, nhà làm việc UBND huyện Sơn Tây, xã Sơn Dung, huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi).

IV.  Hình thức và nội dung xét tuyển; thời gian và địa điểm xét tuyển:

Thực hiện theo Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 28/4/2021 của UBND huyện Sơn Tây về việc tổ chức xét tuyển dụng giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trực thuộc UBND huyện Sơn Tây năm 2021 và quy định hiện hành.

Lệ phí xét tuyển: 000 đồng/01 thí sinh. Lệ phí thi tuyển (xét tuyển) nộp cùng lúc và tại địa điểm nộp hồ sơ đăng ký dự thi (theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức)

UBND huyện Sơn Tây thông báo để các thí sinh tham gia dự tuyển biết, thực hiện. Mọi chi tiết liên hệ Cơ quan Tổ chức – Nội vụ huyện Sơn Tây, địa chỉ: xã Sơn Dung, huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi; Số điện thoại 0255.3868355.

***** Kế hoạch tuyển dụng: 

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Căn cứ Quyết định số 62/2017/QĐ-UBND ngày 15/9/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, công chức cấp xã và người quản lý doanh nghiệp tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Công văn số 1636/UBND-NC ngày 20/4/2021của UBND tỉnh Quảng Ngãi về kế hoạch tuyển dụng giáo viên năm 2021;

UBND huyện Sơn Tây ban hành Kế hoạch tổ chức xét tuyển dụng giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trực thuộcUBND huyện năm 2021, với những nội dung sau:

A.  MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

I. Mục đích

Tuyển dụng bổ sung giáo viên làm công tác giảng dạy tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trực thuộc UBND huyệnnăm 2021 theo đúng vị trí việc làm, đảm bảo chất lượng, đủ về số lượng, đúng cơ cấu; góp phần xây dựng đội ngũ viên chức ngành giáo dục, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ giáo dục và đào tạo của huyện.

II. Yêu cầu

Việc tuyển dụng giáo viên đảm bảo công khai, khách quan, dân chủ, công bằng và đúng quy định của pháp luật.

B. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN, PHIẾU VÀ ƯU TIÊN TRONG TUYỂN DỤNG

1. Điều kiện và tiêu chuẩn dự tuyển viên chức:

Điều kiện chung

– Là công dân Việt Nam, cư trú tại Việt Nam;

– Tuổi đời từ đủ 18 tuổi trở lên;

– Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

– Có Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu quy định, có lý lịch rõ ràng; đ) Có đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

– Có đủ văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của hạng, chức danh nghề nghiệp viên chức cần tuyển, cụ thể:

a) Giáo viên dạy mầm non

+ Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm giáo dục mầm non trở lên;

+ Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện các nhiệm vụ của giáo viên mầm non hạng III và có khả năng sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc thiểu số trong một số nhiệm vụ cụ thể được giao.

b) Giáo viên dạy tiểu học

+ Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên tiểu học; hoặc bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

+ Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện các nhiệm vụ của giáo viên tiểu học hạng III và có khả năng sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc thiểu số trong một số nhiệm vụ cụ thể được giao.

c) Giáo viên dạy trung học cơ sở:

+ Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên trung học cơ sở; hoặc bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

+ Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện các nhiệm vụ của giáo viên trung học cơ sở hạng III và có khả năng sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc thiểu số trong một số nhiệm vụ cụ thể được giao.

Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển

Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

II. Phiếu đăng ký dự tuyển, địa điểm tiếp nhận Phiếu

Người đăng ký dự tuyển giáo viên nộp trực tiếp 01 Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu kèm theoKế hoạch này (kèm theo bản photto bằng tốt nghiệp chuyên môn, giấy tờ ưu tiên và các giấy tờ có liên quan đến vị trí tuyển dụng)vào một vị trí việc làm tại các trường học trực thuộc UBND huyện có chỉ tiêu thi tuyển, người đăng ký dự tuyển viên chức phải khai đầy đủ các nội dung yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển tính đến thời điểm nộp Phiếu và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung kê khai trong Phiếu.

Sau khi có thông báo công nhận kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức để hoàn chỉnh hồ sơ tuyển dụng theo quy định.

Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc hồ sơ khai không trung thực hoặc cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì sẽ bị hủy kết quả trúng tuyển.

Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Tại Cơ quan Tổ chức – Nội vụ huyện Sơn Tây, địa chỉ: xã Sơn Dung, huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi.

III. Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng viên chức:

Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ, cụ thể:

– Đối tượng và điểm ưu tiên trong xét tuyển:

– Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

– Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

– Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

– Trường hợp người dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại khoản 1 Điều này thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

C. CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG, TRÌNH TỰ TIẾP NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ, TỔ CHỨC TUYỂN DỤNG, NỘI DUNG XÉT TUYỂN VÀ CÁCH TÍNH ĐIỂM

1. Chỉ tiêu tuyển dụng giáo viên:

Tuyển dụng giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trực thuộc UBND huyện Sơn Tây năm 2021, là 119 giáo viên, trong đó:

Giáo viên Mầm non hạng III, mã số 07.02.26 là 29giáo viên;

Giáo viên Tiểu học hạng III, mã số V.07.03.29 là 36 giáo viên;

Giáo viên THCS hạng III, mã số 07.04.32 là 54 giáo viên;

(Có phụ lục số 01 và số 02 kèm theo).

*. Đối với chỉ tiêu tuyển dụng giáo viên Mầm non và giáo viên Tiểu học, giáo viên Trung học cơ sở ưu tiên tuyển dụng người dân tộc thiểu số tại chỗ 40% chỉ tiêu tuyển dụng (người dân tộc thiểu số đã sinh sống, làm ăn lâu dài tại huyện Sơn Tây và có hộ khẩu tại huyện Sơn Tây từ 3 năm trở lên).

II. Trình tự tiếp nhận Phiếu đăng ký, tổ chức tuyển dụng

Thực hiện theo Công văn số 1636/UBND-NC ngày 20/4/2021của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc kế hoạch tuyển dụng giáo viên năm 2021 và quy định hiện hành, cụ thể:

Tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển từ ngày 02/5/2021 đến hết ngày 29/5/2021.

Tổ chức tuyển dụng theo quy định của UBND tỉnh và cấp có thẩm quyền quy định.

III.   Nội dung,hình thức xét tuyển:

Xét tuyển dụng giáo viên được thực hiện theo 2 vòng như sau:

Vòng 1

Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

Vòng 2 được thực hiện như quy định tại khoản 2 Điều 9 Nghị định Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020, cụ thể.

Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

Hình thức thi: thi viết.

Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

Nội dung thi môn nghiệp vụ chuyên ngành phải căn cứ vào nhiệm vụ, tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của chức danh nghề nghiệp viên chức và phải phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

Thời gian thi: Thi viết 180 phút (không kể thời gian chép đề).

Thang điểm thi: 100 điểm.

IV.  Xác định người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức

Việc xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức được thực hiện như quy định tại Điều 10 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020, cụ thể:

Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.

Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại Điều 6 Nghị định 115/2020 (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm tính theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 10Nghị định 115/2020bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần

D.  KINH PHÍ TUYỂN DỤNG

Thực hiện theo Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức và ngân sách huyện. Mức thu cụ thể: 400.000 đồng/01 thí sinh. Lệ phí thi nộp cùng lúc và tại điểm nộp phiếu đăng ký dự Nếu lệ phí thi không đủ, UBND huyện bồ trí kinh phí trong nguồn ngân sách của UBND huyện.

Giao Cơ quan Tổ chức – Nội vụ dự toán kinh phí liên quan đến kỳ thi trình UBND huyện(qua Phòng Tài chính – Kế hoạch) xem xét, quyết định.

E.  TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cơ quan Tổ chức – Nội vụ (cơ quan Thường trực Hội đồng xét tuyển dụng giáo viên):

Phối hợp với phòng Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan, đơn vị có liên quan thông báo công khai Kế hoạch tuyển dụng;

Tham mưu, trình Chủ tịch UBND huyện quyết định thành lập Hội đồng thi tuyển giáo viên đúng thành phần theo Quy định;

Tổ chức thu nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển, kiểm tra hồ sơ, xây dựng kế hoạch (phương án)xét tuyển;

Lập dự toán kinh phí trong quá trình thi tuyển đề nghị Phòng Tài chínhtham mưu cho UBND huyện cấp kinh phí để triển khai thực hiện;

Thu phí dự xét tuyển theo quy định;

Tổng hợp danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển, công bố danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển;

Trên cơ sở đề cương hướng ôn tập các môn thi do Sở Nội vụ và Sở Giáo dục hướng dẫn (nếu có), đăng tải công khai trên cổng thông tin của huyện để những người đủ điều kiện dự thi tải về ôn thi;

Tham mưu UBND huyện chủ động làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo về đề thi, đáp án (số lượng đề thi, đáp án theo các môn); số lượng đề thi nhân bản theo các môn để thí sinh dự thi; giấy thi; kinh phí đối với việc ra đề thi, đáp án, nhân bản đề thi, giấy thi và các nội dung khác có liên

Tham mưu Hội đồng thi tuyển giáo viên của huyện tổ chức thực hiện việc thi tuyển giáo viên đúng theo quy định, gửi danh sách (kèm theo hồ sơ) những người trúng tuyển về Sở Nội vụ để thẩm định.

Sau khi Sở Nội vụ thẩm định kết quả thi tuyển giáo viên, trình Chủ tịch UBND huyện phê duyệt kết quả thi tuyển, công bố danh sách những người trúng tuyển và Quyết định tuyển dụng giáo viên theo quy định;

Tham mưu Chủ tịch Hội đồng thi tuyển giáo viên giải quyết khiếu nại, tố cáo trong quá trình tổ chức thi tuyển theo quy định của pháp luật (nếu có).

Giúp UBND huyện tổng hợp báo cáo kết quả tổ chức thi tuyển giáo viên (kèm theo danh sách giáo viên được tuyển dụng) về Sở Nội vụ và Sở Giáo dục và Đào tạo.

Ngoài ra trong quá trình triển khai thực hiện nếu có văn bản hướng dẫn bổ sung có cơ quan có thẩm quyền về công tác thi tuyển, tham mưu cho UBND huyện thực hiện theo đúng quy định.

2. Phòng Giáo dục và Đào tạo:

Niêm yết, phối hợp vơi các cơ quan, đơn vị có liên quan thông báo công khai kế hoạch thi tuyển;

Phối hợp với phòng Cơ quan Tổ chức – Nội vụ tham mưu cho UBND huyện triển khai thực hiện các bước công tác thi tuyển giáo viên theo đúng quy định.

Tổng hợp, lập danh sách (nếu đủ nguồn tại chỗ) hoặc tham mưu đề xuất UBND huyện trưng dụng viên chức đủ điều kiện để làm giám khảo chấm thi theo quy định.

Phối hợp với Cơ quan Tổ chức – Nội vụ tham mưu UBND huyện tổng hợp báo cáo kết quả tổ chức tuyển dụng giáo viên (kèm theo danh sách giáo viên được tuyển dụng) về Sở Nội vụ.

Sau khi Chủ tịch UBND huyện quyết định tuyển dụng giáo viên, hướng dẫn Hiệu trưởng các trường có giáo viên mới được tuyển dụng ký hợp đồng làm việc với giáo viên theo quy định.

Ngoài ra Phòng Giáo dục và Đào tạo tham mưu cho UBND huyện triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát sinh trong quá trình thi tuyển theo đúng quy định.

3. Phòng Tài Chính – Kế hoạch:Trên cơ sở dự toán kinh phí tổ chức thi tuyển giáo viên năm 2021 của Cơ quan Tổ chức – Nội vụ, cân đối tham mưu cho UBND huyện cấp kinh phí cho Cơ quan Tổ chức – Nội vụ để triển khai thực hiện.

4. Công an huyện: Có trách nhiệm thực hiện bảo vệ an toàn cho kì thi tuyển (xét tuyển) tại UBND huyện.

5. Trung tâm Y tế huyện:Có trách nhiệm cử nhân viên y tế tham gia trong kì thi tuyển (xét tuyển) tại UBND huyện.

Các nội dung khác liên quan đến kỳ kì thi tuyển (xét tuyển) thực hiện theo quy định hiện hành.

Kế hoạch thi tuyển được thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng và được niêm yết công khai tại UBND huyện, Cơ quan Tổ chức – Nội vụ, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, UBND các xã trong huyện, các trường có chỉ tiêu tuyển dụng. Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch, nếu có phát sinh, vướng mắc xin liên hệ trực tiếp với Cơ quan Tổ chức – Nội vụ huyện Sơn Tây qua Số điện thoại: 0255.3868355 để xem xét giải quyết.

Nguồn tin: sontay.quangngai.gov.vn