UBND huyện Tân Phú Đông, Tiền Giang tuyển dụng viên chức năm 2020

14/10/2020

UBND huyện Tân Phú Đông, Tiền Giang tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau:

UBND huyện Tân Phú Đông, Tiền Giang tuyển dụng viên chức năm 2020 UBND huyện Tân Phú Đông, Tiền Giang tuyển dụng viên chức năm 2020

Tài liệu và đề thi viên chức giáo dục giáo viên

UBND huyện Tân Phú Đông, Tiền Giang tuyển dụng viên chức năm 2020 UBND huyện Tân Phú Đông, Tiền Giang tuyển dụng viên chức năm 2020 UBND huyện Tân Phú Đông, Tiền Giang tuyển dụng viên chức năm 2020

***** Tài liệu đính kèm:

Phụ lục vị trí việc làm

Nguồn tin: tanphudong.tiengiang.gov.vn