UBND huyện Thanh Thủy, Phú Thọ tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2022

12/05/2022

Căn cứ Kế hoạch số 638/KH-UBND ngày 04/5/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Thanh Thủy về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp thuộc UBND huyện Thanh Thủy.

UBND huyện Thanh Thủy Thông báo nội dung tuyển dụng như sau:

I. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1.     Đối tượng, điều kiện và tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển

Những người có đủ các điều kiện và tiêu chuẩn sau đây không phân biệt dân tộc, giới tính, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam (tính đến ngày phát hành hồ sơ, phiếu đăng ký dự tuyển);

– Tuổi đời từ đủ 18 tuổi trở lên;

– Có Phiếu đăng ký dự tuyển (mẫu số 01 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020);

– Có lý lịch rõ ràng, phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

– Có đủ sức khỏe thực hiện nhiệm vụ;

– Có văn bằng chuyên môn đúng với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng, cụ thể:

+ Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành khoa học cây trồng.

+ Trình độ Ngoại ngữ: Bậc 2 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT- BGD-ĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

+ Trình độ tin học: Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

(Chứng chỉ ngoại ngữ, tin học được quy đổi theo Công văn số 3755/BGDĐT-GDTX ngày 03/8/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học);

– Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm theo quy định của pháp luật.

2.  Đối tượng sau đây không được đăng ký dự tuyển

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định của Tòa án mà chưa xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dưỡng.

II. CHỈ TIÊU, HÌNH THỨC, VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

1.  Chỉ tiêu, hình thức

Chỉ tiêu tuyển dụng: 01 người;

Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

2. Vị trí việc làm: Xét tuyển 01 viên chức trình độ đại học chuyên ngành khoa học cây trồng làm việc tại Trạm Khuyến nông huyện Thanh Thủy.

3. Đơn vị tuyển dụng: Ủy ban nhân dân huyện Thanh Thủy.

III. NỘI DUNG TUYỂN DỤNG

Xét tuyển viên chức sự nghiệp được thực hiện theo 2 vòng như sau:

1.  Vòng 1:

Tổ chức kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn, của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

2.  Vòng 2:

Phỏng vấn trực tiếp để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển;

Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100;

Thời gian phỏng vấn 30 phút;

Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

IV. TRÌNH TỰ, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN HỒ SƠ, PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN, TỔ CHỨC XÉT TUYỂN

1.  Trình tự, thời gian

Thông báo xét tuyển: Từ ngày 06/5/2022 .

Phát hành và thu hồ sơ xét tuyển (trong giờ hành chính): Từ ngày 10/5/2022 đến hết 17 giờ 00 phút ngày 08/6/2022.

Lập danh sách người đủ điều kiện dự tuyển và niêm yết danh sách, thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2: Ngày 13/6/2022.

Tổ chức xét tuyển vòng 2: Từ ngày 17/6/2022.

Niêm yết công khai kết quả xét tuyển tại trụ sở Ủy ban nhân dân huyện, thông báo kết quả xét tuyển bằng văn bản tới người dự tuyển: Ngày 24/6/2022.

Thông báo kết quả trúng tuyển và phê duyệt kết quả trúng tuyển: Ngày 30/6/2022.

2.  Địa điểm:

Hội đồng tuyển dụng làm việc tại Ủy ban nhân dân huyện Thanh Thủy, cơ quan thường trực: Phòng Nội vụ.

Phát hành và tiếp nhận hồ sơ, Phiếu đăng ký dự tuyển tại Phòng Nội vụ huyện Thanh Thủy (người đăng ký dự tuyển nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển trong giờ hành chính hoặc gửi theo đường bưu chính theo quy định).

Địa điểm xét tuyển vòng 2: Tại phòng họp tầng 2, trụ sở làm việc HĐND và UBND huyện Thanh Thủy;

Thí sinh căn cứ vào trình độ chuyên môn được đào tạo, chỉ tiêu được tuyển dụng để đăng ký dự tuyển. Mọi thông tin chi tiết liên hệ với Phòng Nội vụ huyện Thanh Thủy để được hướng dẫn cụ thể.

3.  Ôn tập:

Hội đồng tuyển dụng không tổ chức ôn tập cho các thí sinh, đề nghị các thí sinh tự ôn tập, nội dung ôn tập theo vị trí việc làm cần tuyển dụng và các văn bản quy định của nhà nước.

V. PHÍ TUYỂN DỤNG

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xét tuyển, dự xét nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

UBND huyện Thanh Thủy trân trọng thông báo.

***** Tài liệu đính kèm:

Kế hoạch tuyển dụng

Nguồn tin: thanhthuy.phutho.gov.vn