UBND huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2020

14/09/2020

Xét đề nghị của Sở Nội vụ tại Công văn số 1876/SNV-CCVC ngày 08/9/2020 về việc thẩm định Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND huyện Thiệu Hóa (kèm theo Tờ trình số 349/TTr-UBND ngày 24/6/2020 của UBND huyện Thiệu Hóa và Công văn số 2546/SGDĐT-TCCB ngày 19/8/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo); Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với đề xuất của Sở Nội vụ tại Công văn số 1876/SNV-CCVC ngày 08/9/2020 về Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND huyện Thiệu Hóa. Giao Chủ tịch UBND huyện Thiệu Hóa xây dựng phương án để thực hiện tuyển dụng viên chức đảm bảo theo đúng trình tự, thủ tục quy định với các nội dung chính như sau:

1.1. Về số lượng cần tuyển dụng:                30 người

Trong đó, vị trí việc làm cần tuyển:

– Bậc Mầm non:

+ Giáo viên mầm non:                                            26 người

– Bậc Tiểu học:

+ Nhân viên hành chính kiêm Kế toán: 04 người

1.2. Về điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển: Đảm bảo theo quy định tại Điều 22 Luật Viên chức và Điều 4 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 và Khoản 1 Điều 2 Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ và các quy định hiện hành của nhà nước. Trong đó yêu cầu về vị trí việc làm như sau:

– Đối với giáo viên mầm non: Đảm bảo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non theo quy định tại Thông tư liên tịch số 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 14/9/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo – Bộ Nội vụ về quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non. Trong đó, về trình độ chuyên môn: yêu cầu tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm mầm non; Đại học sư phạm mầm non;

– Nhân viên hành chính kiêm Kế toán: Đảm bảo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09/10/2014 quy định chức danh, mã số và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và Thông tư số 05/2017/TT-BNV ngày 15/08/2017 sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 11/2014/TT-BNV. Trong đó, yêu cầu về trình độ chuyên môn: yêu cầu tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học chuyên ngành tài chính, kế toán.

1.3. Về hình thức tuyển dụng: Thực hiện việc tuyển dụng thông qua hình thức xét tuyển theo quy định tại Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ và Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; Quyết định số 1942/2017/QĐ-UBND ngày 07/6/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành Quy định tuyển dụng viên chức cho các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá và Quyết định số 29/2020/QĐ-UBND ngày 03/7/2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 1942/2017/QĐ-UBND ngày 07/6/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa.

Trong đó:

– Đối với bậc mầm non:

+ Ưu tiên xét tuyển trước đối với người đang hợp đồng lao động phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng, có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện Thiệu Hóa trước ngày 31/12/2015 và người đang hợp đồng lao động theo Quyết định 60/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Nghị định số 06/2018/NĐ-CP của Chính phủ; có năng lực, trình độ chuyên môn phù hợp với yêu cầu của vị trí cần tuyển dụng, được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong thời gian 3 năm gần nhất và đáp ứng ngay được yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. Trường hợp giáo viên hợp đồng lao động chưa đủ 3 năm thì trong thời gian công tác phải được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

+ Trường hợp còn chỉ tiêu thì xét tuyển các đối tượng còn lại theo kết quả điểm phỏng vấn và điểm ưu tiên (nếu có) theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm

chỉ tiêu tuyển dụng của vị trí việc làm.

– Đối với bậc tiểu học:

+ Ưu tiên xét tuyển trước đối với người đang hợp đồng lao động phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng, có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện Thiệu Hóa trước ngày 31/12/2015; được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong thời gian 3 năm gần nhất và đáp ứng ngay được yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

+ Trường hợp còn chỉ tiêu thì xét tuyển các đối tượng còn lại theo kết quả điểm phỏng vấn và điểm ưu tiên (nếu có) theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm

chỉ tiêu tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

2. Giao Sở Nội vụ hướng dẫn, giám sát UBND huyện Thiệu Hóa thực hiện việc tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo đảm bảo các quy định hiện hành của pháp luật; tổng hợp kết quả, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh./.

Nguồn tin: qppl.thanhhoa.gov.vn