UBND huyện Thuận Châu, Sơn La tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2021

27/04/2021

UBND huyện Thuận Châu, Sơn La tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2021 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 140 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 28/04/2021 đến hết ngày 27/05/2021

– Địa điểm: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND huyện Thuận Châu.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

UBND huyện Thuận Châu, Sơn La tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2021 UBND huyện Thuận Châu, Sơn La tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2021 UBND huyện Thuận Châu, Sơn La tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2021 UBND huyện Thuận Châu, Sơn La tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2021

UBND huyện Thuận Châu, Sơn La tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2021 UBND huyện Thuận Châu, Sơn La tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2021 UBND huyện Thuận Châu, Sơn La tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2021 UBND huyện Thuận Châu, Sơn La tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2021

UBND huyện Thuận Châu, Sơn La tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2021 UBND huyện Thuận Châu, Sơn La tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2021 UBND huyện Thuận Châu, Sơn La tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2021 UBND huyện Thuận Châu, Sơn La tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2021

UBND huyện Thuận Châu, Sơn La tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2021 UBND huyện Thuận Châu, Sơn La tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2021 UBND huyện Thuận Châu, Sơn La tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2021

Nguồn tin: