UBND huyện Tràng Định, Lạng Sơn tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022

24/09/2022

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008; Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức ngày 25/11/2019;
Căn cứ Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn; Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố;
Căn cứ Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố;
Căn cứ Quyết định số 04/2020/QĐ-UBND ngày 07/3/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc quy định số lượng và bố trí cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số 37/2020/QĐ-UBND ngày 23/9/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành quy chế tổ chức tuyển dụng và quản lý công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;
Căn cứ Quyết định số 607/QĐ-UBND ngày 03/3/2022 của UBND huyện về việc giao số lượng cán bộ, công chức xã, thị trấn năm 2022; Quyết định số 1704/QĐ-UBND ngày 22/7/2022 của Chủ tịch UBND huyện Tràng Định về việc phê duyệt từng chức vụ, chức danh cán bộ, công chức xã, thị trấn.
Căn cứ Quyết định số 2532/QĐ-UBND ngày 21/9/2022 của Chủ tịch UBND huyện Tràng Định về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 962/QĐ- UBND ngày 18/4/2022 của Chủ tịch UBND huyện Tràng Định về việc điều chỉnh nhu cầu tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022;
Ủy ban nhân dân huyện Tràng Định thông báo tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022 (bổ sung theo Quyết định số 2532/QĐ-UBND ngày 21/9/2022) cụ thể như sau:

I. CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG: 11 chỉ tiêu, cụ thể như sau:
– UBND xã Chí Minh: 01 chỉ tiêu;
– UBND xã Đề Thám: 01 chỉ tiêu;
– UBND xã Đội Cấn: 01 chỉ tiêu;

– UBND xã Khánh Long: 02 chỉ tiêu;
– UBND xã Kim Đồng: 01 chỉ tiêu;
– UBND xã Hùng Việt: 01 chỉ tiêu;
– UBND xã Đào Viên: 01 chỉ tiêu;
– UBND xã Trung Thành: 01 chỉ tiêu.
– UBND xã Tân Minh: 01 chỉ tiêu;
– UBND xã Tri Phương: 01 chỉ tiêu;
(Có phụ lục chi tiết nhu cầu công chức cần tuyển kèm theo)
II. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN, TIÊU CHUẨN TUYỂN DỤNG
1. Điều kiện đăng ký dự tuyển
Người đăng ký dự tuyển chức danh công chức cấp xã phải có đủ các điều kiện theo quy định tại khoản 1, Điều 36 Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008, cụ thể:
Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức:
a) Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;
b) Đủ 18 tuổi trở lên;
c) Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;
d) Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp;
đ) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;
e) Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;
2. Tiêu chuẩn tuyển dụng
Người đăng ký dự tuyển công chức cấp xã phải có đủ các tiêu chuẩn chung quy định tại Điều 3 Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn và các tiêu chuẩn quy định tại Điều 5 Quyết định số 37/2020/QĐ-UBND ngày 23/9/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn cụ thể như sau:
a) Trình độ giáo dục phổ thông: Tốt nghiệp trung học phổ thông;
b) Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Có trình độ tốt nghiệp đại học trở lên;
c) Có ngành đào tạo phù hợp với chức danh công chức theo quy định tại Phụ lục I, Quyết định số 37/2020/QĐ-UBND ngày 23/9/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn;
d) Trình độ tin học: Chứng chỉ sử dụng công nghệ thông tin theo chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin;
Trường hợp có chứng chỉ tin học A, B, C đã cấp trước ngày 10 tháng 8 năm 2016 thì có giá trị sử dụng tương đương với chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản quy định tại Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT- BTTTT ngày 21/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định hoạt động tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin.
3. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức
a) Không cư trú tại Việt Nam;
b) Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
c) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc.
III. PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
1. Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu tại Nghị định số Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố (Có mẫu kèm theo thông báo).
2. Năm (05) phong bì dán tem ghi rõ họ và tên, địa chỉ người nhận (trường hợp lấy tên, địa chỉ người khác, thí sinh nghi rõ họ và tên thí sinh dự tuyển phía dưới địa chỉ người nhận).

IV. ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN TRONG TUYỂN DỤNG
Căn cứ Khoản 2, Điều 1 Nghị định số 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, quy định:
1. Đối tượng và điểm ưu tiên trong thi tuyển hoặc xét tuyển công chức cấp xã:
a) Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;
b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyên ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.
2. Trường hợp người dự thi tuyển hoặc dự xét tuyển công chức cấp xã thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại khoản 1 Điều này thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2 quy định tại khoản 2 Điều 11 và điểm b khoản 1 Điều 14 Nghị định này.”
V. HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG
1. Hình thức: Tuyển dụng theo hình thức thi tuyển.
2. Nội dung: Được thực hiện theo khoản 4 Điều 1 Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.
3. Trình tự, thủ tục tuyển dụng
Trình tự, thủ tục tuyển dụng thực hiện theo các quy định tại các Điều 17, 18, 19, 20 Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn và các Khoản 8,9,10 Điều 1 của Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.
4. Xác định người trúng tuyển
Theo quy định tại khoản 5, Điều 1, Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố như sau:
“5. Sửa đổi, bổ sung Điều 13 như sau:
Điều 13. Xác định người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển
4.1. Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức cấp xã phải có đủ các điều kiện sau:
a) Có kết quả điểm thi tại vòng 2 quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định này đạt từ 50 điểm trở lên;
b) Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị định này (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng chức danh công chức.
4.2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm thi vòng 2 quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định này cộng với điểm ưu tiên quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị định này (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định người trúng tuyển và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.
4.3. Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức cấp xã không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.”
5. Trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng
5.1.Căn cứ điều kiện đăng ký dự tuyển công chức cấp xã quy định tại Điều 6 Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ và yêu cầu công việc, Chủ tịch UBND cấp huyện được tuyển dụng không qua thi tuyển, xét tuyển đối với các trường hợp đặc biệt sau:
a) Người tốt nghiệp đại học đạt loại giỏi ở trong nước hoặc đạt loại khá trở lên ở nước ngoài, có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với chức danh công chức cần tuyển dụng;
b) Người có trình độ từ đại học trở lên có chuyên ngành đào tạo phù hợp với chức danh công chức cần tuyển dụng, có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và có ít nhất 05 năm công tác trong lĩnh vực cần tuyển dụng.
5.2. Công chức cấp xã được bầu giữ chức vụ quy định là cán bộ cấp xã khi thôi đảm nhiệm chức vụ (không trong thời hạn bị kỷ luật) thì được Chủ tịch UBND cấp huyện xem xét, tiếp nhận trở lại. Trường hợp không còn vị trí chức danh công chức cấp xã thì giải quyết chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật.
5.3. Trường hợp người được tuyển dụng vào công chức cấp xã theo quy định tại Nghị định này được bố trí chức danh theo đúng chuyên ngành đào tạo hoặc theo đúng chuyên môn nghiệp vụ trước đây đã đảm nhiệm thì thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trước ngày được tuyển dụng, tiếp nhận vào công chức (nếu có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không liên tục mà chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần thì được cộng dồn) được tính để làm căn cứ xếp lương phù hợp với chức danh công chức được tuyển dụng.
6. Hoàn thiện hồ sơ trúng tuyển
Hồ sơ của người trúng tuyển công chức cấp xã, bao gồm:
a) Sơ yếu lý lịch theo mẫu có xác nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người đó công tác hoặc cư trú;
b) Bản sao giấy khai sinh;
c) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được dịch thuật sang tiếng Việt, được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận;
d) Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế đủ điều kiện cấp và trong thời hạn sử dụng theo quy định;

đ) Phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp nơi thường trú cấp.
VI. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC, KINH PHÍ VÀ DỰ KIẾN THỜI GIAN TUYỂN DỤNG
1. Trình tự, thủ tục tuyển dụng: Công chức cấp xã thực hiện theo Khoản 2, Điều 18; Khoản 1, 2, 3 Điều 20 Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn; các Khoản 8, 9, 10, 11, 12, Điều 1 Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn và Quyết định số 37/2020/QĐ-UBND ngày 23/9/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
2. Thời gian, địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký và hồ sơ dự tuyển
– Nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển tại Phòng Nội vụ huyện Tràng Định (Tầng 3, Khu nhà Liên cơ quan, khu 1,thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định, Số điện thoại liên hệ: 0205.3885.955). Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Từ ngày 22/9/2022 đến hết ngày 21/10/2022 (trong giờ hành chính, ngày làm việc).
– Đối với Phiếu đăng ký dự tuyển gửi theo đường bưu chính, thời hạn tiếp nhận tính theo dấu bưu điện Từ ngày 22/9/2022 đến hết ngày 21/10/2022 gửi về Phòng Nội vụ huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn, địa chỉ tầng 3, khu Nhà Liên cơ quan Khu 1, thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn.
3. Kinh phí thực hiện tuyển dụng
Thực hiện theo Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn quy định mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng phí tuyển dụng và dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức viên chức.
VII. MỘT SỐ LƯU Ý
1. Trong quá trình tổ chức tuyển dụng nếu phát hiện hồ sơ đăng ký tham gia dự tuyển của thí sinh có văn bằng, chứng chỉ và các giấy tờ liên quan không hợp pháp, gian lận trong việc kê khai sơ yếu lý lịch, đơn đăng ký dự tuyển…thì thí sinh đó sẽ không được tham gia dự tuyển hoặc hủy bỏ kết quả trúng tuyển và quyết định tuyển dụng. Hội đồng Tuyển dụng công chức cấp xã không chịu trách nhiệm bồi hoàn các khoản lệ phí đã nộp theo quy định.
2. Những thí sinh đã nộp hồ sơ dự tuyển vào cùng chức danh, cùng đơn vị tuyển dụng với những thí sinh được xem xét, tiếp nhận không qua thi tuyển nếu đơn vị đó hết chỉ tiêu tuyển dụng thì được nộp đơn đăng ký dự tuyển bổ sung chuyển sang đơn vị khác có nhu cầu tuyển dụng cùng chức danh đó.
3. Thời gian nộp đơn đăng ký dự tuyển bổ sung (nếu có), thời gian hướng dẫn ôn thi, thời gian và địa điểm thi tuyển, lệ phí dự tuyển, UBND huyện Tràng Định sẽ có thông báo cụ thể sau.

UBND huyện thông báo nội dung tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022, thông báo này được niêm yết công khai tại Trụ sở UBND huyện (Sảnh Khu nhà Liên cơ quan); UBND các xã, thị trấn có nhu cầu tuyển dụng; đăng tải trên Trang Thông tin điện tử của huyện và đăng trên bản tin của Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện Tràng Định.

Nguồn tin: trangdinh.langson.gov.vn