UBND huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức ngành GD&ĐT năm 2022

23/11/2022

Thực hiện Công văn số 16964/UBND-THKH ngày 14/11/2022 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc chấp thuận Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Vĩnh Lộc; Phương án số 3340/PA-UBND ngày 18/11/2022 của Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lộc về việc tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo huyện Vĩnh Lộc năm 2022; Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Lộc thông báo tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2022, cụ thể như sau:

1. Số lượng viên chức cần tuyển dụng: 42 người.
2. Vị trí việc làm tuyển dụng
– Giáo viên mầm non hạng III (mã số V.07.02.26): 19 người.
– Giáo viên tiểu học hạng III (mã số V.07.03.29): 20 người, trong đó:
+ Giáo viên Văn hóa: 15 người;
+ Giáo viên Tiếng anh: 05 người.
– Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên: 03 người, trong đó:
+ Giáo viên Trung học phổ thông hạng III (mã số: V.07.05.15): 02 người, cụ thể: 01 Giáo viên Toán, 01 Giáo viên Ngữ văn.
+ Nhân viên Hành chính tổng hợp (mã số 01.003): 01 người.
3. Điều kiện, tiêu chuẩn của nguời đăng ký dự tuyển
3.1. Điều kiện tiêu chuẩn chung
Đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 22 Luật Viên chức; Điều 5 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.
3.2. Yêu cầu cụ thể của từng vị trí việc làm
– Vị trí Giáo viên mầm non hạng III: Đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo của chức danh giáo viên mầm non hạng III theo quy định tại Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường mầm non công lập. Trong đó, yêu cầu có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm giáo dục mầm non trở lên.
– Vị trí Giáo viên tiểu học hạng III: Đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo của chức danh Giáo viên tiểu học hạng III theo quy định tại Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường tiểu học công lập. Trong đó, yêu cầu về trình độ chuyên môn của từng vị trí như sau:
+ Giáo viên Văn hóa Tiểu học: Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên tiểu học;
+ Giáo viên Tiếng Anh: Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên Tiếng Anh hoặc có bằng cử nhân chuyên ngành Tiếng Anh và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên Tiểu học theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Thông tư số 11/2021/TTBGDĐT ngày 05/4/2021 hoặc theo Công văn số 336 /BGDĐT- NGCBQLGD ngày 27/01/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
– Vị trí giáo viên trung học phổ thông hạng III tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên: Đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo của chức danh giáo viên Trung học phổ thông hạng III theo quy định tại Thông tư số 04/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học phổ thông công lập. Trong đó yêu cầu về trình độ đào tạo cụ thể như sau:
+ Giáo viên Toán: Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên Toán hoặc có bằng cử nhân trở lên chuyên ngành Toán và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học phổ thông theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Thông tư số 12/2021/TT- BGDĐT ngày 05/4/2021 hoặc theo Công văn số 336/BGDĐTNGCBQLGD ngày 27/01/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
+ Giáo viên Ngữ văn: có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên Ngữ văn hoặc có bằng cử nhân trở lên chuyên ngành Ngữ văn và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học phổ thông theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Thông tư số 12/2021/TT-BGDĐT ngày 05/4/2021 hoặc theo Công văn số 336/BGDĐTNGCBQLGD ngày 27/01/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
– Vị trí việc làm Hành chính tổng hợp tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên: Đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo của chức danh chuyên viên theo quy định tại Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BNV ngày 19/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư. Trong đó, yêu cầu tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành hoặc chuyên ngành: Hành chính học, Kế toán.

4. Thẩm quyền tuyển dụng: Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Lộc.
5. Hình thức tuyển dụng
– Thực hiện việc tuyển dụng thông qua hình thức xét tuyển theo quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và các quy định hiện hành của pháp luật, của UBND tỉnh.
– Trong đó, ưu tiên xét trúng tuyển trước đối với giáo viên mầm non đang hợp đồng lao động theo Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Nghị định số 06/2018/NĐ-CP của Chính phủ đang giảng dạy tại các trường mầm non trên địa bàn huyện; có năng lực, trình độ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng. Sau khi thực hiện việc xét trúng tuyển trước đối với các đối tượng nêu trên thì thực hiện việc xét tuyển đến các đối tượng khác theo kết quả điểm từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu cần tuyển dụng của vị trí việc làm.
6. Ưu tiên trong tuyển dụng: Thực hiện theo quy định tại Điều 6, Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ.
7. Hồ sơ đăng ký dự tuyển: Mỗi thí sinh nộp 01 hồ sơ, gồm:
– Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức: (theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính Phủ).
– Các hồ sơ, giấy tờ kèm theo Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức là các bản sao văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có) được cấp có thẩm quyền chứng thực, gồm:
+ Bằng tốt nghiệp, chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm (nếu có) theo yêu cầu của từng vị trí việc làm dự tuyển (Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt).
+ Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức.
+ Người dự tuyển không được bổ sung các giấy tờ liên quan sau khi kết thúc thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển.
+ Các thí sinh đăng ký dự xét tuyển phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hồ sơ của mình; trường hợp khai man hồ sơ, giả mạo văn bằng, chứng chỉ sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật và bị hủy bỏ kết quả xét tuyển; trường hợp đã có quyết định tuyển dụng, người trúng tuyển sẽ bị hủy bỏ quyết định tuyển dụng.
+ Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự xét tuyển tại một vị trí tuyển dụng.
8. Lệ phí xét tuyển
– Thực hiện theo Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.
– Mức thu lệ phí: 500.000 đồng/người.
9. Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển
Thời hạn nhận Hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức là 30 ngày, bắt đầu từ ngày 28/11/2022 đến 16 giờ 30 phút ngày 27/12/2022 (vào các ngày làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu; Buổi sáng: Từ 07 giờ 30 phút đến 12 giờ; Buổi chiều: Từ 13 giờ đến 16 giờ 30 phút).
10. Địa điểm nhận hồ sơ
– Thí sinh nộp Hồ sơ đăng ký dự tuyển tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, cơ quan UBND huyện Vĩnh Lộc;
– Địa chỉ: Khu phố 3, thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa.
11. Thời gian phỏng vấn xét tuyển
– Hội đồng tuyển dụng sẽ có Thông báo cụ thể sau.
– Thông báo này được niêm yết tại Trụ sở UBND huyện Vĩnh Lộc; Trụ sở UBND các xã, thị trấn; Trung tâm Văn hóa, Thông tin Thể thao và Du lịch huyện thông báo công khai trên sóng phát thanh của huyện; Cổng thông tin điện tử huyện Vĩnh Lộc; Báo Thanh Hóa.
Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh mọi tổ chức, cá nhân phản ánh trực tiếp về UBND huyện Vĩnh Lộc (qua phòng Nội vụ huyện) để tổng hợp, báo cáo UBND huyện kịp thời xử lý theo quy định.

Nguồn tin: vinhloc.thanhhoa.gov.vn