UBND phường Thắng Nhất, TP. Vũng Tàu tuyển dụng người hoạt động không chuyên trách năm 2021

08/06/2021

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ quy định về chức danh số lượng, một số chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã;

Căn cứ Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố;

Căn cứ Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố;

Căn cứ Nghị quyết số 17/2020/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, ấp, khu phố; mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của thôn, ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

Căn cứ Quyết định số 53/2013/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2013 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc ban hành Quy định thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn, ấp, khu phố;

Căn cứ Quyết định 788/QĐ-UBND ngày 03 tháng 4 năm 2017 của UBND Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc ban hành quy định tiêu chuẩn, nghiệp vụ và quy trình tuyển dụng đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn, ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

Căn cứ Quyết định 516/QĐ-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2019 của UBND Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ và quy trình tuyển dụng đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn, ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành kèm theo Quyết định 788/QĐ-UBND ngày 03 tháng 4 năm 2017 của UBND Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

Căn cứ Quyết định 556/QĐ-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2021 của UBND Thành phố Vũng Tàu về việc phê duyệt số lượng, chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã thuộc UBND phường Thắng Nhất thành phố Vũng Tàu.

Căn cứ Quyết định số 2364/QĐ-UBND ngày 28/4/2021 của UBND thành phố Vũng Tàu về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng người hoạt động không chuyên trách thuộc UBND phường Thắng Nhất thành phố Vũng Tàu năm 2021;

Ủy ban nhân dân phường Thắng Nhất thông báo tuyển dụng người hoạt động không chuyên trách năm 2021, cụ thể như sau:

1. Nhu cầu xét tuyển

01 chức danh phụ trách Kinh tế (lĩnh vực Đô thị, xây dựng, Địa chính, môi trường).

2. Hình thức tuyển dụng

Thực hiện tuyển dụng thông qua xét tuyển.

3. Điều kiện đăng ký dự tuyển

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Đủ tiêu chuẩn theo quy định.

– Có đơn đăng ký dự tuyển; có lý lịch rõ ràng.

Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển

– Không cư trú tại Việt Nam;

– Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

4. Tiêu chuẩn xét tuyển

a) Tiêu chuẩn chung

– Hiểu biết về lý luận chính trị, nắm vững quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước;

– Có năng lực tổ chức vận động nhân dân ở địa phương thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước;

– Có trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ, có năng lực và sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao;

– Am hiểu và tôn trọng phong tục, tập quán của cộng đồng dân cư trên địa bàn công tác.

b) Tiêu chuẩn cụ thể

– Hiểu biết về lý luận chính trị, nắm vững quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước;

– Có năng lực tổ chức vận động nhân dân ở địa phương thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước;

– Có trình độ trung cấp Trắc địa – Địa hình – Địa chính;

– Am hiểu và tôn trọng phong tục, tập quán của cộng đồng dân cư trên địa bàn công tác.

5. Hồ sơ xét tuyển:

– Đơn đăng ký dự tuyển theo mẫu.

– Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật (theo Mẫu số 2 kèm theo Kế hoạch này) có xác nhận của UBND cấp xã, phường nơi cư trú trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

– Bản chính Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan Y tế cấp huyện trở lên chứng nhận còn giá trị sử dụng theo quy định của Bộ Y tế.

– Bản sao được cơ quan có thẩm quyền chứng thực đối với các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển. Trong trường hợp đã tốt nghiệp thì nộp giấy chứng nhận tạm thời do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp. Nếu trúng tuyển, trong thời gian 06 tháng kể từ ngày được tuyển dụng, người được tuyển dụng phải xuất trình bằng tốt nghiệp theo quy định. Nếu không xuất trình được bằng tốt nghiệp theo quy định thì người có thẩm quyền tuyển dụng ra quyết định hủy bỏ quyết định tuyển dụng.

– Bản sao được cơ quan có thẩm quyền chứng thực các giấy tờ có liên quan đến chính sách ưu tiên trong tuyển dụng (nếu có).

– Bản sao giấy khai sinh được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

– 03 phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ người nhận và 03 ảnh màu cỡ (4cm x 6cm).

– Tất cả các loại giấy tờ trên được đựng trong bao đụng hồ sơ.

6.   Nội dung xét tuyển

Xét các điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại mục 3, 4 Thông báo này.

7.   Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển

Thời gian phát hành và tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển: người đăng ký dự

tuyển mua và nộp trực tiếp hồ sơ đăng ký dự tuyển trong giờ làm việc từ ngày 28/5/2021 đến hết ngày 28/6/2021 ( trừ Thứ bảy, Chủ Nhật và ngày lễ, tết).

Địa điểm phát hành và tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển: Bộ phận Văn phòng UBND phường Thắng Nhất; địa chỉ: 01 Nguyễn Hữu Cảnh, phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu. Điện thoại: 0979696769 (gặp Thủy).

Thông báo này được đăng công khai tại cổng thông tin điện tử thành phố Vũng Tàu, Báo Bà Rịa- Vũng Tàu, thông báo rộng rãi trên hệ thống loa truyền thanh không dây của UBND phường và được niêm yết tại trụ sở UBND phường Thắng Nhất.

Nguồn tin: vungtau.baria-vungtau.gov.vn