UBND quận Dương Kinh, TP. Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2023

17/04/2023

Căn cứ Luật Viên chức năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019;
Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;
Căn cứ Quyết định số 62/2022/QĐ-UBND ngày 02/11/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quy định một số nội dung về quản lý tổ chức bộ máy, quản lý viên chức và lao động hợp đồng trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố Hải Phòng;
Uỷ ban nhân dân quận Dương Kinh thông báo nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2023, cụ thể như sau:

I. SỐ LƯỢNG, ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN:
1. Số lượng tuyển dụng: 44 người, trong đó:
*Bậc Trung học cơ sở: 02 người, cụ thể:
– Giáo viên Tin học: 01 người có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Sư phạm Tin học hoặc có bằng cử nhân Tin học và có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm theo quy định.
– Giáo viên Hóa học: 01 người có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Sư phạm Hóa học hoặc có bằng cử nhân Hóa học và có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm theo quy định.
*Bậc Tiểu học: 13 chỉ tiêu, cụ thể:
– Giáo viên văn hóa: 09 người, có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên ngành Giáo dục tiểu học hoặc Sư phạm tiểu học;
– Giáo viên Tiếng Anh: 01 người có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Sư phạm Tiếng Anh hoặc có bằng cử nhân một trong các chuyên ngành: Tiếng Anh, Ngôn ngữ Anh và có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm theo quy định.
– Giáo viên Tin học: 02 người có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Sư phạm Tin học hoặc có bằng cử nhân Tin học và có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm theo quy định.
– Giáo viên Mĩ thuật: 01 người có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Sư phạm Mĩ thuật hoặc có bằng cử nhân Mĩ thuật và có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm theo quy định.
*Bậc Mầm non: 29 chỉ tiêu, yêu cầu có bằng tốt nghiệp Cao đẳng trở lên ngành Giáo dục mầm non hoặc Sư phạm mầm non.
2. Điều kiện đăng ký dự tuyển:
Đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định tại điều 22, Luật Viên chức năm 2010, cụ thể:
2.1. Người có đủ các điều kiện sau đây được đăng ký dự tuyển viên chức:
a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
b) Từ đủ 18 tuổi trở lên.
c) Có đơn đăng ký dự tuyển;
d) Có lý lịch rõ ràng;
đ) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo theo yêu cầu;
e) Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.
2.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:
a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

II. HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG: XÉT TUYỂN
1. Nội dung xét tuyển viên chức: Thực hiện 2 vòng:
1. Vòng 1:
Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.
Vòng 2:
Phỏng vấn để kiểm tra về kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

– Thời gian phỏng vấn 30 phút (trước khi phỏng vấn, thí sinh dự tuyển có không quá 15 phút chuẩn bị);
– Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.
2. Cách tính điểm:
Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100,
Kết quả xét tuyển là tổng số điểm của điểm phỏng vấn và điểm ưu tiên.
3. Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức:
Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau đây:
– Có kết quả điểm phỏng vấn đạt từ 50 điểm trở lên;
– Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên theo quy định cao hơn, lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.
– Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn cộng với điểm ưu tiên bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm phỏng vấn vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.
– Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.
*Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng viên chức theo quy định tại điều 6 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ:
– Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;
– Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

– Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.
– Trường hợp người dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên trong các đối tượng nêu trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.
III. PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
1. Phiếu đăng kí dự tuyển (có dán ảnh) kèm theo Thông báo này kèm theo 02 ảnh 4×6, kiểu ảnh chụp chứng minh nhân dân, ghi đầy đủ họ và tên, ngày, tháng, năm sinh phía sau ảnh (thời điểm chụp ảnh không quá 06 tháng). Phiếu đăng kí dự tuyển phải ghi đầy đủ nội dung, thông tin theo đúng mẫu quy định.
Trường hợp người đăng ký dự tuyển có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng thông báo công khai trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.
2. Hình thức gửi phiếu đăng ký dự tuyển:
Trong thời gian nhận phiếu đăng kí dự tuyển, người đăng kí dự tuyển nộp phiếu đăng kí dự tuyển trực tiếp tại địa điểm tiếp nhận phiếu hoặc gửi theo đường bưu chính về địa điểm tiếp nhận phiếu (thời gian gửi/nhận tính từ ngày gửi phiếu đăng kí dự tuyển theo dấu bưu điện).
IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN HỒ SƠ:
1. Thời gian tiếp nhận phiếu đăng kí dự tuyển: Từ ngày 17/4/2023 đến hết ngày 16/5/2023, trong giờ làm việc các ngày làm việc theo quy định.
*Lưu ý: Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký vào một vị trí dự tuyển.
2. Địa điểm nhận phiếu đăng kí dự tuyển: Phòng Nội vụ quận Dương Kinh – Địa chỉ: Tầng 2 tòa nhà Ủy ban nhân dân quận Dương Kinh, khu trung tâm hành chính quận Dương Kinh, phường Anh Dũng, Dương Kinh, Hải Phòng; (Người nhận hồ sơ: Ông Ngô Thanh Phương, SĐT: 0947.133.588).
3. Lệ phí xét tuyển: Ủy ban nhân dân quận Dương Kinh chỉ thu lệ phí đối với những người được thông báo đủ điều kiện xét tuyển (theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức).

4. Niêm yết danh sách những người đủ điều kiện xét tuyển: Dự kiến trong tháng 6/2023 (Đồng thời phát thẻ dự tuyển và thu lệ phí xét tuyển).
V. THỜI GIAN TỔ CHỨC PHỎNG VẤN:
Dự kiến trong tháng 6/2023, tại trường Trung học cơ sở Anh Dũng, quận Dương Kinh.
Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có điều chỉnh, bổ sung về nội dung tuyển dụng sẽ thông báo trên cổng thông tin điện tử quận Dương Kinh.
Ủy ban nhân dân quận Dương Kinh thông báo tới các tổ chức, cá nhân biết và thực hiện./.

***** Đính kèm:

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin:  duongkinh.haiphong.gov.vn