UBND thành phố Bà Rịa, Bà Rịa – Vũng Tàu tuyển dụng viên chức năm 2022

22/07/2022

Căn cứ Luật Viên chức ngày 29/11/2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019;
Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ về việc ban hành quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;
Căn cứ Quyết định 04/2014/QĐ-UBND ngày 24/01/2014 của UBND Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành quy định thẩm quyền tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;
Thực hiện Quyết định số 237/QĐ-SNV ngày 12/7/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao thành phố Bà Rịa năm 2022;
UBND thành phố Bà Rịa thông báo tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao năm 2022, cụ thể như sau:

1. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển:
1.1. Người đăng ký dự tuyển vào viên chức phải có đủ các điều kiện đăng ký dự tuyển quy định tại Điều 22 Luật Viên chức, Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, gồm:
– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
– Từ đủ 18 tuổi trở lên;
– Có Phiếu đăng ký dự tuyển;
– Có lý lịch rõ ràng;
– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm;
– Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;
– Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.
1.2. Những người sau đây không đƣợc đăng ký dự tuyển viên chức:
– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.
2. Nhu cầu vị trí việc làm cần tuyển dụng năm 2022: 10 chỉ tiêu.
(Kèm bảng nhu cầu tuyển dụng)
3. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển
4. Ưu tiên trong tuyển dụng viên chức:
4.1. Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả phỏng vấn;
4.2. Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả phỏng vấn;
4.3. Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: được cộng 2,5 điểm vào kết quả phỏng vấn.
* Trường hợp người dự xét tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm phỏng vấn.

5. Đăng ký dự tuyển:
5.1. Phiếu đăng ký dự tuyển:
– Phiếu đăng ký dự tuyển theo Mẫu số 01, được đăng tải tại Cổng Thông tin điện tử thành phố Bà Rịa (Địa chỉ: http://baria.baria-vungtau.gov.vn) và kèm theo Thông báo này.
5.2. Yêu cầu đối với người đăng ký dự tuyển:
a) Mỗi người đăng ký dự tuyển chỉ được đăng ký 01 vị trí dự tuyển.
b) Người đăng ký dự tuyển phải kê khai đầy đủ các nội dung yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển tính đến thời gian nộp Phiếu đăng ký dự tuyển; chịu trách nhiệm về các thông tin trong Phiếu đăng ký dự tuyển của mình.
5.3. Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 20/7/2022 đến hết ngày 18/8/2022
(trong giờ hành chính, trừ ngày thứ bảy, chủ nhật và ngày nghỉ lễ)
5.4. Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp Phiếu đăng ký dự tuyển (theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông báo này) vào một vị trí việc làm tại một đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng viên chức theo một trong các hình thức sau:
a) Nộp trực tiếp:
– Nộp trực tiếp tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thành phố Bà Rịa (số 137, đường 27/4, phường Phước Hiệp, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu).
b) Nộp theo đường bưu chính:
Người đăng ký dự tuyển gửi Phiếu đăng ký dự tuyển đến địa chỉ:
Phòng Nội vụ thành phố Bà Rịa, số 137, đường 27/4, phường Phước Hiệp, thành phố Bà Rịa.
Phiếu đăng ký dự tuyển đúng thời hạn quy định là Phiếu được chuyển giao đến phòng Nội vụ trong thời gian từ ngày 20/7/2022 đến hết ngày 18/8/2022.
c) Nộp trực tuyến:
Người đăng ký dự tuyển gửi Phiếu đăng ký dự tuyển qua Cổng Dịch vụ công tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu: https://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn
Người đăng ký dự tuyển nhận phản hồi trực tuyến Phiếu tiếp nhận hồ sơ trên Cổng Dịch vụ công tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
Trong quá trình nộp Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức hoặc chưa nhận được biên nhận xác nhận đã nộp Phiếu đăng ký dự tuyển, nếu có vấn đề vướng mắc cần giải thích, hướng dẫn thêm, đề nghị người đăng ký dự tuyển liên hệ trực tiếp với phòng Nội vụ thành phố Bà Rịa, số điện thoại: 0254.3825102.
6. Nội dung và hình thức tuyển dụng:
6.1. Nội dung xét tuyển: thực hiện theo 2 vòng như sau:
– Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.
– Vòng 2: Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển. Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100, phỏng vấn trực tiếp (15 phút/thi sinh)
* Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.
6.2. Thời gian tổ chức phỏng vấn: Dự kiến phỏng vấn trong tháng 9 năm 2022.
6.3. Địa điểm tổ chức phỏng vấn: Sẽ thông báo cụ thể đến từng thí sinh sau khi công bố danh sách các thí sinh đủ điều kiện tham dự phỏng vấn.
7. Xác định người trúng tuyển:
7.1. Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:
a) Có kết quả điểm phỏng vấn đạt từ 50 điểm trở lên;
b) Có số điểm phỏng vấn cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng.
7.2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn hoặc thực hành cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm phỏng vấn hoặc thực hành cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Chủ tịch UBND thành phố Bà Rịa quyết định người trúng tuyển.
7.3. Trường hợp người dự xét tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm phỏng vấn hoặc thực hành.
7.4. Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.
8. Lệ phí xét tuyển:
UBND thành phố sẽ thông báo cụ thể mức thu lệ phí trên cơ sở thực tế số hồ sơ thí sinh đủ điều kiện dự tuyển theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT- BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính về hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.
UBND thành phố Bà Rịa thông báo tuyển dụng trên Báo Bà Rịa – Vũng Tàu; Cổng Thông tin điện tử thành phố Bà Rịa – Địa chỉ: http://baria.baria- vungtau.gov.vn. Đồng thời yêu cầu Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao phát thanh trên Đài với thời lượng ít nhất là ba lần.
Giám đốc Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao, Chủ tịch UBND các phường, xã các cơ quan, đơn vị có liên quan khi nhận được thông báo này, niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của cơ quan, đơn vị mình./.
(Đăng tải kèm theo Thông báo tuyển dụng viên chức Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao thành phố Bà Rịa, gồm:
– Quyết định số 237/QĐ-SNV ngày 12/7/2022 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao thành phố Bà Rịa năm 2022.
– Mẫu Phiếu đăng ký dự tuyển (Mẫu số 01)

***** Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

237_QD-SNV_phe duyet KH tuyen VC

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: baria.baria-vungtau.gov.vn