UBND thành phố Quy Nhơn, Bình Định tuyển dụng viên chức năm 2022

16/06/2022

Căn cứ Luật Viên chức năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019;
Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;
Căn cứ Quyết định số 10/2022/QĐ-UBND ngày 01/4/2022 của UBND tỉnh Bình Định ban hành Quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh Bình Định;
Căn cứ Công văn số 656/SNV-CCVC ngày 15/4/2022 và Công văn số 873/SNV-CCVC ngày 20/5/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Bình Định về việc thỏa thuận nhu cầu, kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2022;
Căn cứ Quyết định số 3385/QĐ-UBND ngày 27/5/2022 của UBND thành phố Quy Nhơn về việc ban hành kế hoạch tuyển dụng viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND thành phố Quy Nhơn năm 2022.
UBND thành phố thông báo nhu cầu tuyển dụng viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND thành phố Quy Nhơn năm 2022 như sau:

1. Điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức
a) Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:
– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
– Từ 18 tuổi trở lên và trong độ tuổi lao động theo quy định;
– Có Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu đính kèm);
– Có lý lịch rõ ràng;
– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm đăng ký dự tuyển;
– Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;
– Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

b) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức
– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.
2. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo bồi dưỡng
a) Người dự tuyển vào ngạch Chuyên viên phải đảm bảo tiêu chuẩn sau:
Có bằng tốt nghiệp trình độ Đại học trở lên với ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí tuyển dụng.
b) Người dự tuyển vào các chức danh nghề nghiệp hạng III phải đảm bảo các tiêu chuẩn sau:
– Có bằng tốt nghiệp trình độ Đại học trở lên với ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí tuyển dụng.
– Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;
– Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định của Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.
(Lưu ý: Việc quy đổi giá trị tương đương của chứng chỉ ngoại ngữ và chứng chỉ tin học thực hiện theo Công văn số 4060/UBND-NC ngày 16/9/2016 của UBND tỉnh Bình Định).
3. Số lượng viên chức cần tuyển: 23 (Chi tiết theo Phụ lục đính kèm Thông báo này).
4. Phương thức tuyển dụng: Thông qua thi tuyển viên chức
5. Nội dung, hình thức tuyển dụng: Thi tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng thi như sau:
5.1. Vòng 1: Thi kiểm tra kiến thức chung
a) Hình thức: Thi trắc nghiệm trên máy vi tính.
b) Nội dung thi gồm 2 phần, thời gian thi như sau:
Phần I: Kiến thức chung, 60 câu hỏi hiểu biết về pháp luật viên chức, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật về ngành, lĩnh vực tuyển dụng. Thời gian thi 60 phút;
Phần II: Ngoại ngữ tiếng Anh, 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm về tiếng Anh. Thời gian thi 30 phút;
c) Miễn phần thi ngoại ngữ đối với các trường hợp sau:
– Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển;
– Có bằng tốt nghiệp cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển học tập ở nước ngoài hoặc học bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam, được cơ quan có thẩm quyền công nhận.
d) Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi quy định tại điểm b khoản này, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi (trừ trường hợp miễn phần thi ngoại ngữ) thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.
5.2. Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành
a) Hình thức thi: Thi viết trên giấy môn nghiệp vụ chuyên ngành.
b) Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.
c) Thời gian thi: Thi viết 180 phút (không kể thời gian phát đề).
d) Thang điểm: 100 điểm.
6. Thời gian, địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển
a) Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: 30 ngày, kể từ ngày 06/6/2022 đến hết ngày 05/7/2022. Cụ thể:
– Sáng từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút;
– Chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.
b) Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Nộp Phiếu đăng ký tuyển dụng bằng đường Bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND thành phố Quy Nhơn, số 30 đường Nguyễn Huệ, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định hoặc qua cổng thông tin điện tử của UBND thành phố Quy Nhơn tại địa chỉ: https://quynhon.gov.vn.
– Người đăng ký dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP của Chính phủ tại địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc gửi theo đường bưu chính (thời điểm nộp Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức được tính theo dấu bưu chính trên phong bì).
c) Người đăng ký dự tuyển viên chức kê khai đầy đủ các nội dung theo yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin kê khai và tính hợp pháp của các văn bằng, chứng chỉ. Trường hợp người đăng ký dự tuyển có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì UBND thành phố Quy Nhơn sẽ thông báo công khai trên Cổng thông tin điện tử của UBND thành phố Quy Nhơn và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.
7. Thông tin chi tiết
Thông tin chi tiết liên quan đến kỳ thi tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND thành phố Quy Nhơn năm 2022 được đăng tải, thông báo và niêm yết:
– Đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của UBND thành phố Quy Nhơn: https://quynhon.gov.vn;

– Thông báo trên hệ thống Đài Truyền thanh thành phố Quy Nhơn;
– Niêm yết công khai tại Trung tâm Hành chính thành phố Quy Nhơn, số 30 đường Nguyễn Huệ, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
Trên đây là Thông báo tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND thành phố Quy Nhơn năm 2022, nếu có vướng mắc đề nghị cơ quan, đơn vị, cá nhân liên hệ Phòng Nội vụ thành phố: Lầu 6, Trung tâm Hành chính thành phố Quy Nhơn, số 30 đường Nguyễn Huệ, hoặc qua số điện thoại 0256.3.820.255 (trong giờ hành chính) để được giải đáp.

***** Tài liệu đính kèm:

Phụ lục

MẪU_PHIẾU_ĐĂNG_KÝ

Nguồn tin: quynhon.gov.vn