UBND tỉnh Hà Giang tuyển dụng công chức cấp tỉnh,huyện năm 2021

19/07/2021

Theo đó, Căn cứ Kế hoạch số 204/KH-UBND ngày 12/7/2021 của UBND tỉnh về việc tuyển dụng công chức cấp tỉnh, cấp huyện tỉnh Hà Giang năm 2020 như sau:

Tổng số lượng biên chế công chức cần tuyển ứng với từng vị trí việc làm: 88 chỉ tiêu (Chi tiết số lượng vị trí việc làm, chỉ tiêu và yêu cầu về trinh độ, chuyên ngành đào tạo cần tuyển dụng có Biểu tổng hợp kèm theo).

Trong đó:

Chỉ tiêu xét tuyển: 07 chỉ tiêu;

Chỉ tiêu tiếp nhận vào làm công chức: 36 chỉ tiêu;

Chỉ tiêu thi tuyển: 45 chỉ tiêu.

Thời gian: kể từ ngày 12/07/2021 đến hết ngày 12/08/2021

Địa điểm nộp phiếu, hồ sơ đăng ký và phí dự tuyển: Người dự tuyển đăng ký dự tuyển vào cơ quan, đơn vị nào thì nộp phiếu, hồ sơ đăng ký dự tuyển và phí tuyển dựng tại cơ quan, đơn vị đó.

***** Chi tiết cụ thể như sau:

Tài liệu và đề thi công chức tỉnh

***** Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Phiếu đăng ký dự tuyển mẫu 1

Phiếu đăng ký dự tuyển mẫu 2

Nguồn tin: hagiang.gov.vn