UBND tỉnh Lạng Sơn tuyển dụng công chức năm 2021

05/04/2021

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức năm 2008, Luật Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ quy định về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ trẻ từ sinh viên xuất sắc, nhà khoa học trẻ;

Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

Căn cứ Nghị định số 141/2020/NĐ-CP ngày 08/12/2020 của Chính phủ Quy định chế độ cử tuyển đối với học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số đã tốt nghiệp ra trường;

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.

UBND tỉnh Lạng Sơn thông báo tuyển dụng công chức năm 2021 như sau:

I. NHU CẦU TUYỂN DỤNG

Nhu cầu tuyển dụng công chức, người làm việc tại các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và người làm việc tại Hội có tính chất đặc thù (sau đây viết tắt là nhu cầu tuyển dụng công chức) năm 2021 gồm 56 chỉ tiêu, cụ thể:

1.  Các sở, ban, ngành tỉnh: 33 chỉ tiêu, cụ thể:

– Sở Công Thương: 02 chỉ tiêu.

– Sở Giáo dục và Đào tạo: 01 chỉ tiêu.

– Sở Kế hoạch và Đầu tư: 01 chỉ tiêu.

– Sở Lao động – Thương bình và Xã hội: 01 chỉ tiêu.

– Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 19 chỉ tiêu.

– Sở Tài chính: 02 chỉ tiêu.

– Sở Tài nguyên và Môi trường: 03 chỉ tiêu.

– Sở Tư pháp: 02 chỉ tiêu.

– Sở Y tế: 01 chỉ tiêu.

– Ban Quản lý KKTCK Đồng Đăng – Lạng Sơn: 01 chỉ tiêu.

2.  UBND các huyện, thành phố: 22 chỉ tiêu, cụ thể:

– UBND huyện Bình Gia: 11 chỉ tiêu.

– UBND huyện Bắc Sơn: 01 chỉ tiêu.

– UBND huyện Chi Lăng: 01 chỉ tiêu.

– UBND huyện Hữu Lũng: 03 chỉ tiêu.

– UBND huyện Tràng Định: 04 chỉ tiêu.

– UBND huyện Văn Lãng: 01 chỉ tiêu.

– UBND thành phố Lạng Sơn: 01 chỉ tiêu.

3.  Hội có tính chất đặc thù: 01 chỉ tiêu, cụ thể:

– Hội Đông y thành phố Lạng Sơn: 01 chỉ tiêu.

Cơ cấu, vị trí việc làm, trình độ cụ thể theo biểu chi tiết ban hành kèm theo Quyết định số 671/QĐ-UBND ngày 22/3/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt nhu cầu tuyển dụng công chức các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và người làm việc tại các Hội có tính chất đặc thù năm 2021 (đính kèm Thông báo này).

II.   ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, giới tính, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức:

– Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

– Đủ 18 tuổi trở lên;

– Có Phiếu đăng ký dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

– Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí việc làm có nhu cầu tuyển dụng. đ) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

– Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

* Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức:

– Không cư trú tại Việt Nam;

– Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án nhưng chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

III.   ƯU TIÊN TRONG THI TUYỂN, XÉT TUYỂN

Đối tượng và điểm ưu tiên trong thi tuyển, xét tuyển:

– Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

– Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

– Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

– Trường hợp người dự thi tuyển hoặc dự xét tuyển công chức thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại khoản 1 Mục này thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng

IV.  PHƯƠNG THỨC TUYỂN DỤNG

1. Xét tuyển công chức

a)   Đối tượng

Các đối tượng quy định tại Điều 21, Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ quy định về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ trẻ từ sinh viên xuất sắc, nhà khoa học trẻ.

Người dân tộc thiểu số được Chủ tịch UBND tỉnh quyết định cử đi đào tạo hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền quyết định cử đi đào tạo trình độ Đại học, Cao đẳng, Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề, Trung cấp chuyên nghiệp theo quy định của Luật giáo dục năm 2019 và Nghị định số 141/2020/NĐ-CP ngày 08/12/2020 của Chính phủ Quy định chế độ cử tuyển đối với học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số đã tốt nghiệp ra trường.

b)   Phiếu đăng ký dự tuyển

Các đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định 140/2017/NĐ-CP: Nộp phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu quy định tại Nghị định số 140/2017/NĐ-CP.

Sinh viên cử tuyển đã tốt nghiệp: Nộp phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu quy định tại Nghị định số 138/2020/NĐ-CP.

Ba (03) phong bì ghi rõ tên, địa chỉ người nhận (không dán tem).

Cung cấp các minh chứng, cụ thể:

+ Các đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định 140/2017/NĐ-CP:

Văn bằng, bảng điểm tốt nghiệp trình độ đại học loại xuất sắc; trình độ thạc sĩ hoặc tương đương; tiến sĩ hoặc tương đương. Đối với thí sinh học tập tại nước ngoài thì phải được dịch thuật sang tiếng Việt Nam và được Cục Quản lý chất lượng thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận (trường hợp thí sinh tốt nghiệp trình độ thạc sĩ hoặc tương đương, tiến sĩ hoặc tương đương vẫn phải cung cấp văn bằng, bảng điểm tốt nghiệp trình độ đại học) và một trong các thành tích sau:

Quyết định khen thưởng; Giấy chứng nhận học sinh đạt giải Ba kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi cấp tỉnh của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Thông báo kết quả thi kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi cấp quốc gia của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bằng khen trở lên của cấp có thẩm quyền trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi quốc tế một trong các môn khoa học tự nhiên (toán, vật lý, hóa học, sinh học, tin học) và khoa học xã hội (ngữ văn, lịch sử, địa lý, ngoại ngữ) trong thời gian học trung học phổ thông.

Thông báo kết quả cuộc thi hoặc tài liệu có tính pháp lý của cấp có thẩm quyền công nhận đạt giải Ba cá nhân trở lên tại cuộc thi khoa học – kỹ thuật cấp quốc gia hoặc quốc tế trong thời gian học trung học phổ thông hoặc bậc đại học.

Thông báo kết quả cuộc thi hoặc văn bản có tính pháp lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận đạt giải Ba cá nhân trở lên tại cuộc thi Ô-lim-pích thuộc một trong các môn toán, vật lý, hóa học, cơ học, tin học hoặc các chuyên ngành khác trong thời gian học đại học.

+ Sinh viên cử tuyển:

Văn bằng, bảng điểm tốt nghiệp trình độ đại học;

Quyết định cử đi học theo chế độ cử tuyển của Chủ tịch UBND tỉnh;

(Các minh chứng về văn bằng, chứng chỉ, tài liệu liên quan đến thành tích của thí sinh phải được công chứng hoặc chứng thực).

c)   Quy trình xét tuyển

Bước 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển (kiểm tra kết quả học tập của người dự tuyển theo quy định tại điểm a, khoản 1, mục này đối với các thí sinh thuộc đối tượng điều chỉnh tại Nghị định 140/2017/NĐ-CP).

Bước 02: Phỏng vấn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển. Thời gian phỏng vấn 30 phút, thang điểm

Cách xác định người trúng tuyển: Thực hiện theo quy định tại Điều 12, Nghị định số 138/2020/NĐ-CP.

đ) Một số lưu ý trong xét tuyển

Sinh viên cử tuyển thuộc đối tượng xét tuyển khi đăng ký dự tuyển vào vị trí việc làm tại đơn vị nơi thí sinh có hộ khẩu thường trú vào thời điểm được Chủ tịch UBND tỉnh cử đi học theo chế độ cử tuyển2.

Trường hợp tại một vị trí việc làm có 02 nhóm đối tượng xét tuyển cùng đăng ký dự tuyển thì thực hiện xét tuyển nhóm thí sinh quy định tại Nghị định 140/2017/NĐ-CP trước, nếu trúng tuyển và hết chỉ tiêu tuyển dụng thì nhóm thí sinh là sinh viên cử tuyển chuyển nguyện vọng sang các chỉ tiêu khác (nếu có) để tham gia thi tuyển; trường hợp nhóm thí sinh quy định tại Nghị định 140/2017/NĐ-CP không trúng tuyển thì sẽ tổ chức xét tuyển nhóm thí sinh là sinh viên cử tuyển, thí sinh thuộc đối tượng quy định tại Nghị định 140/2017/NĐ-CP không trúng tuyển được chuyển nguyện vọng sang các chỉ tiêu khác (nếu có) để tham gia thi tuyển; trường hợp các đối tượng xét tuyển đều không trúng tuyển, chỉ tiêu tuyển dụng đó sẽ chuyển sang thi tuyển.

2. Thi tuyển công chức

Đối tượng: Người có đủ các điều kiện quy định tại Mục II Công văn này (trừ các đối tượng thuộc diện xét tuyển quy định tại điểm 1 Mục IV trên).

b)   Phiếu đăng ký dự tuyển

Theo mẫu tại Nghị định số 138/2020/NĐ-CP.

Ba (03) phong bì ghi rõ tên, địa chỉ người nhận (không dán tem).

c)   Quy trình thi tuyển

Vòng 1: Thi trắc nghiệm được thực hiện bằng hình thức thi trên máy vi tính. Nội dung thi trắc nghiệm gồm 02 phần:

Phần I: Kiến thức chung, 60 câu hỏi hiểu biết chung về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ và các kiến thức khác để đánh giá năng lực. Thời gian thi 60 phút;

Phần II: Ngoại ngữ, 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm về một trong năm thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc hoặc ngoại ngữ khác do người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định. Thời gian thi 30 phút. Đối với vị trí việc làm yêu cầu chuyên môn là ngoại ngữ thì người dự tuyển không phải thi ngoại ngữ tại vòng 1;

Miễn phần thi ngoại ngữ (vòng 1) đối với các trường hợp sau:

Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển;

Có bằng tốt nghiệp cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp và được công nhận tại Việt Nam theo quy định;

Có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số hoặc là người dân tộc thiểu số, trong trường hợp dự tuyển vào công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số.

Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi quy định tại điểm a khoản này, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng

Thời gian, địa điểm thi vòng 01 sẽ thông báo cụ thể

Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

+ Hình thức thi: Thi viết.

+ Nội dung thi: Kiến thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

+ Thời gian, địa điểm thi vòng 02 sẽ thông báo cụ thể sau.

d)   Xác định người trúng tuyển

Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức phải có đủ các điều kiện sau:

+ Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên;

+ Có kết quả điểm thi tại vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại khoản 1, mục III, văn bản này (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm tính theo quy định tại điểm d mục này nêu trên bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định người trúng tuyển.

Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.

Tài liệu và đề thi công chức tỉnh

V.  HOÀN THIỆN HỒ SƠ ĐỐI VỚI THÍ SINH TRÚNG TUYỂN

Thí sinh trúng tuyển kỳ xét tuyển, thi tuyển hoàn thiện hồ sơ trúng tuyển theo quy định tại Điều 16, Nghị định số 138/2020/NĐ-CP sau khi có Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển.

VI. ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIAN TIẾP NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

Thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Từ ngày 05/4/2021 đến hết ngày 05/5/2021 (trong giờ hành chính, ngày làm việc).

Địa điểm nộp Phiếu đăng ký dự tuyển: Tại các cơ quan có nhu cầu tuyển dụng (thí sinh đăng ký dự tuyển vào cơ quan nào thì nộp Phiếu đăng ký dự tuyển tại cơ quan đó).

Thời gian các cơ quan nộp biểu tổng hợp danh sách và Phiếu đăng ký dự tuyển của các thí sinh về Sở Nội vụ: Từ ngày 10/5/2021 đến ngày 11/5/2021.

VII.   MỘT SỐ LƯU Ý

Về quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ

(Có phụ lục kèm theo Thông báo này).

Quy đổi chứng chỉ tin học: Các chứng chỉ tin học ứng dụng A, B, C (theo Quyết định số 21/2000/QĐ-BGDĐT ngày 03/7/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình tin học ứng dụng A, B, C) cấp trước ngày Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21/6/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin có hiệu lực (trước ngày 10/8/2016), có giá trị sử dụng tương đương với chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản.

Cơ quan có nhu cầu tuyển dụng có trách nhiệm thông báo công khai người được phân công tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển, số điện thoại di động hoặc cố định của người tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển.

Khi tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển, cơ quan có nhu cầu tuyển dụng kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển của các thí sinh, nếu thí sinh kê khai chưa đầy đủ thì yêu cầu kê khai bổ sung, nếu không đủ điều kiện dự tuyển thì trả lại Phiếu đăng ký dự tuyển.

Công chức tại các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố; người làm việc tại các Hội đặc thù được giao nhiệm vụ tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển có trách nhiệm cập nhật, tổng hợp Phiếu đăng ký dự tuyển của thí sinh theo từng ngày và đăng tải công khai danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển tại từng vị trí việc làm trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, đồng thời niêm yết công khai tại trụ sở làm việc để các thí sinh có phương án đăng ký đơn vị dự tuyển phù hợp.

Mỗi thí sinh chỉ được nộp 01 Phiếu đăng ký dự tuyển vào một trong các cơ quan có nhu cầu tuyển dụng phù hợp với chuyên ngành đào tạo, nếu thí sinh đăng ký dự tuyển vào 02 cơ quan trở lên sẽ không được dự

Thí sinh đăng ký dự tuyển có quyền rút Phiếu đã đăng ký dự tuyển để đăng ký dự tuyển vào cơ quan khác khi chưa hết thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển nếu đáp ứng đủ các điều kiện, tiêu chuẩn của vị trí tuyển dụng.

Phiếu đăng ký dự tuyển không được tẩy, xóa để đảm bảo tính chính xác, công khai, minh bạch.

Trong trường hợp người dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển đúng theo Thông báo này, nếu không được tiếp nhận thì người đứng đầu cơ quan tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển phải ghi rõ lý do không tiếp nhận, ký, đóng dấu xác nhận vào Phiếu đăng ký dự tuyển sau đó người đăng ký dự tuyển mang phiếu nộp tại Sở Nội vụ (trong trường hợp người dự tuyển không đồng ý với lý do không tiếp nhận phiếu của cơ quan tiếp nhận) để tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Đối với các phiếu đăng ký dự tuyển nộp tại vị trí có đối tượng xét tuyển được công nhận trúng tuyển (hết chỉ tiêu tuyển dụng): Hội đồng tuyển dụng tiến hành hướng dẫn thí sinh làm đơn chuyển nguyện vọng đăng ký dự tuyển, làm lại phiếu đăng ký dự tuyển vào các vị trí việc làm khác có trình độ, chuyên ngành phù hợp để thi tuyển theo quy định (nếu có). Phiếu đăng ký dự tuyển lần 2 của thí sinh do hết chỉ tiêu tuyển dụng không tính là Phiếu đăng ký dự tuyển nộp quá thời gian quy định tại thông báo này. Thời gian thay đổi nguyện vọng Sở Nội vụ sẽ thông báo sau khi có kết quả xét tuyển công chức.

Nội dung thi tuyển, xét tuyển, thời gian và địa điểm thi tuyển, xét tuyển (chính thức), lệ phí thi tuyển do Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2021 thông báo.

Nhu cầu tuyển dụng và Thông báo tuyển dụng công chức năm 2021 được thông báo công khai trên Đài Phát thanh và Truyền hình Lạng Sơn, niêm yết tại trụ sở Sở Nội vụ và các cơ quan có nhu cầu tuyển dụng; đăng tải trên trang thông tin điện tử tại địa chỉ:

Ủy ban nhân dân tỉnh: http://www.langson.gov.vn/

Sở Nội vụ: http://sonv.langson.gov.vn/

Giao Sở Nội vụ tham mưu triển khai các nội dung trong kỳ tuyển dụng công chức năm

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan có nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2021 niêm yết công khai Thông báo này tại trụ sở làm việc.

Nguồn tin: vanphong.langson.gov.vn