UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức y tế năm 2021

20/09/2021

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư số 06/2020/TT- BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hành quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp (CDNN) viên chức; nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng CDNN viên chức;

Căn cứ các Thông tư liên tịch của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ: Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 quy định mã số tiêu chuẩn CDNN bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ; Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT- BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số tiêu chuẩn CDNN điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y; Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số tiêu chuẩn CDNN dược; Thông tư liên tịch số 11/2015/TTLT-BYT- BNV ngày 27/5/2015 quy định mã số tiêu chuẩn CDNN y tế công cộng; Thông tư liên tịch số 08/2016/TTLT-BYT-BNV ngày 15/4/2016 quy định mã số tiêu chuẩn CDNN dân số;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 01/10/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Nội vụ quy định mã số tiêu chuẩn CDNN ngành khoa học công nghệ; Thông tư liên tịch số 11/2016/TTLT- BTTTT-BNV ngày 07/4/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn CDNN của các chức danh viên chức biên tập viên, phóng viên, biên dịch viên và đạo diễn truyền hình thuộc chuyên ngành thông tin và truyền thông; Thông tư số 13/2014/TT-BNV ngày 31/10/2014 của Bộ Nội vụ quy định mã số tiêu chuẩn CDNN chuyên ngành lưu trữ; Thông tư số 77/2019/TT-BTC ngày 11/11/2019 của Bộ Tài chính quy định mã số tiêu chuẩn CDNN chuyên ngành kế toán; Thông tư số 45/2017/TT-BTTTT ngày 29/12/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định tiêu chuẩn CDNN viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin; Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư;

Căn cứ Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND ngày 05/3/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành quy định về quản lý viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập và người làm việc trong các tổ chức Hội thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam;

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp y tế và các đơn vị sự nghiệp liên quan đến ngành y tế tỉnh Quảng Nam năm 2021, gồm các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU VÀ NGUYÊN TẮC TUYỂN DỤNG

1. Mục đích

Nhằm bổ sung nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo vị trí việc làm cho những đơn vị còn thiếu số lượng người làm việc và có nhu cầu đăng ký tuyển dụng để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, đảm bảo sử dụng có hiệu quả chỉ tiêu biên chế được giao của các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Y tế, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam.

2.  Yêu cầu

Người đăng ký dự tuyển phải đảm bảo đủ các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định, có phẩm chất đạo đức tốt; am hiểu chính sách pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực đăng ký dự tuyển.

Người được tuyển dụng phải có trình độ chuyên môn, năng lực công tác; có khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm, tiêu chuẩn CDNN cần tuyển theo quy định.

3. Nguyên tắc

Việc tuyển dụng viên chức phải căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, chỉ tiêu biên chế được giao của đơn vị và số lượng người làm việc đã được phê duyệt theo Đề án vị trí việc làm, quỹ tiền lương và nhu cầu của cơ quan, đơn vị sử dụng viên chức; đồng thời, phải đảm bảo tỷ lệ tinh giản biên chế hằng năm theo lộ trình.

Bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật.

Bảo đảm tính dân chủ, cạnh tranh trong tuyển dụng; tuyển chọn đúng người, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và trình độ chuyên môn, chuyên ngành đào tạo theo vị trí việc làm, CDNN.

II. CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG

Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp y tế và các đơn vị sự nghiệp liên quan đến ngành y tế tỉnh Quảng Nam năm 2021 là 570 chỉ tiêu. Trong đó:

1. Sở Y tế: 549 chỉ tiêu, gồm:

Chuyên môn y, dược hạng III: 228 chỉ tiêu (chi tiết tại Phụ lục 1).

Chuyên môn y, dược hạng IV: 196 chỉ tiêu (chi tiết tại Phụ lục 2).

Dân số: 68 chỉ tiêu gồm: dân số viên hạng III: 30 chỉ tiêu; dân số viên hạng IV: 38 chỉ tiêu (chi tiết tại Phụ lục 3).

Hành chính: 57 chỉ tiêu gồm: hạng III: 45 chỉ tiêu; hạng IV: 12 chỉ tiêu (chi tiết tại Phụ lục 4).

2. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội: 17 chỉ tiêu gồm:

Chuyên môn y, dược hạng III: 03 chỉ tiêu

Chuyên môn y, dược hạng IV: 14 chỉ tiêu (chi tiết tại Phụ lục 5).

3. Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam: 04 chỉ tiêu, gồm:

Chuyên môn y, dược hạng III: 04 chỉ tiêu (Chi tiết tại Phụ lục 6).

III. ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN

1. Đối tượng

Những người có nguyện vọng vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Y tế, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam tại các vị trí có nhu cầu xét tuyển, đáp ứng các điều kiện đăng ký dự tuyển theo quy định.

2. Điều kiện đăng ký dự tuyển

2.1 Điều kiện chung

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Từ đủ 18 tuổi trở lên;

– Có Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu);

– Có lý lịch rõ ràng;

– Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ được giao;

– Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm;

– Có các văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm có nhu cầu xét tuyển.

Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của tòa án, đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng.

2.2  Điều kiện cụ thể

Về trình độ chuyên môn:

Người dự tuyển phải có trình độ chuyên môn, chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm, đáp ứng tiêu chuẩn quy định của CDNN cần tuyển theo quy định. Cụ thể như sau:

Bác sĩ hạng III (Mã số: V.08.01.03): tốt nghiệp bác sĩ trở lên (trừ bác sĩ chuyên ngành y học dự phòng) (Điều 6, Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT- BYT-BNV ngày 27/5/2015).

Bác sĩ y học dự phòng hạng III (Mã số: V.08.02.06): tốt nghiệp bác sĩ đa khoa hoặc bác sĩ chuyên ngành y học dự phòng trở lên (Điều 9, Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015).

Dược sĩ hạng III (Mã số: 08.08.22): tốt nghiệp đại học dược trở lên (Điều 6, Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015).

Điều dưỡng hạng III (Mã số: V.08.05.12): tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành điều dưỡng (Điều 5, Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT- BNV ngày 07/10/2015).

Hộ sinh hạng III (Mã số: V.08.06.15): tốt nghiệp cử nhân trở lên chuyên ngành hộ sinh hoặc cử nhân điều dưỡng chuyên ngành Sản phụ khoa (Điều 8, Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015).

Kỹ thuật y hạng III (V.08.07.18): tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành kỹ thuật y học phù hợp với vị trí chuyên môn làm việc (xét nghiệm y học, xét nghiệm y học dự phòng, kỹ thuật hình ảnh y học, kỹ thuật phục hình răng, vật lý trị liệu/phục hồi chức năng); nếu tốt nghiệp đại học chuyên ngành hóa sinh, dược hoặc chuyên ngành y học khác thì phải có chứng chỉ đào tạo chuyên ngành kỹ thuật y học theo quy định (Điều 11, Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015).

Y tế công cộng hạng III (Mã số: V.08.04.10): tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành y tế công cộng hoặc bác sĩ trở lên chuyên ngành y học dự phòng (Điều 6, Thông tư liên tịch số 11/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015).

Điều dưỡng hạng IV (Mã số: V.08.05.13): tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành điều dưỡng. Trường hợp tốt nghiệp chuyên ngành hộ sinh hoặc y sĩ thì phải có chứng chỉ đào tạo chuyên ngành điều dưỡng theo quy định của Bộ Y tế (Điều 6, Điều 17, Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015).

Dược sĩ hạng IV (Mã số: 08.08.23): tốt nghiệp cao đẳng dược trở lên (Điều 7, Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015).

Hộ sinh hạng IV (Mã số: V.08.06.16): tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành hộ sinh (Điều 9, Điều 17, Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT- BYT-BNV ngày 07/10/2015).

Kỹ thuật y hạng IV (Mã số: V.08.07.18): tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành kỹ thuật y học phù hợp với vị trí chuyên môn làm việc (xét nghiệm y học, xét nghiệm y học dự phòng, kỹ thuật hình ảnh y học, kỹ thuật phục hình răng, vật lý trị liệu/phục hồi chức năng); nếu tốt nghiệp chuyên ngành hóa sinh, dược hoặc chuyên ngành y học khác thì phải có chứng chỉ đào tạo chuyên ngành kỹ thuật y học theo quy định (Điều 12, Điều 17, Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015).

Y sĩ hạng IV (Mã số: V.08.03.07): tốt nghiệp y sĩ trình độ trung cấp (y sĩ đa khoa, y sĩ y học cổ truyền, y sĩ y học dự phòng…) (Điều 10, Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015).

Dân số viên hạng III (Mã số: V.08.10.28): có trình độ đại học trở lên chuyên ngành y tế công cộng, học định hướng dân số – kế hoạch hóa gia đình trong phần kiến thức bổ trợ; nếu có trình độ đại học trở lên là chuyên ngành khác thì phải có chứng chỉ đạt chuẩn viên chức dân số (Điều 5, Thông tư liên tịch số 08/2016/TTLT-BYT-BNV ngày 15/4/2016).

Dân số viên hạng IV (Mã số: V.08.10.29): có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành dân số – y tế trở lên. Trường hợp có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên ở các chuyên ngành khác thì phải có chứng chỉ đào tạo đạt chuẩn viên chức dân số hoặc tương đương (Điều 6, Thông tư liên tịch số 08/2016/TTLT- BYT-BNV ngày 15/4/2016).

Kế toán viên (Mã số: 06.031): có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính trở lên (Điều 7, Thông tư số 77/2019/TT-BTC ngày 11/11/2019).

Kế toán viên trung cấp (Mã số: 06.032): có bằng tốt nghiệp cao đẳng thuộc chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính trở lên (Điều 8, Thông tư số 77/2019/TT-BTC ngày 11/11/2019).

Văn thư viên (Mã số: 02.007): có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với ngành hoặc chuyên ngành văn thư – lưu trữ, lưu trữ học. Trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp (Điều 11, Thông tư số 02/2021/TT- BNV ngày 11/6/2021).

Văn thư viên trung cấp (Mã số: 02.008): có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên với ngành hoặc chuyên ngành văn thư hành chính, văn thư – lưu trữ, lưu trữ, lưu trữ và quản lý thông tin. Trường hợp có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp (Điều 12, Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021).

Quản trị viên hệ thống hạng III (Mã số:V.11.06.14): có bằng tốt nghiệp đại học các ngành đúng hoặc các ngành gần đào tạo về CNTT trở lên (Điều 9, Thông tư số 45/2017/TT-BTTTT ngày 29/12/2017).

Quản trị viên hệ thống hạng IV (Mã số: 11.06.15): có bằng tốt nghiệp trung cấp các ngành đúng hoặc các ngành gần đào tạo về CNTT trở lên (Điều 10, Thông tư số 45/2017/TT-BTTTT ngày 29/12/2017).

Kỹ sư hạng III (Mã số: V.05.02.07): có trình độ đại học trở lên thuộc chuyên ngành kỹ thuật, công nghệ (Điều 10, Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT -BKHCN-BNV ngày 01/10/2014).

Phóng viên hạng III (Mã số: V.11.02.06): có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành báo chí trở lên. Trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học khác chuyên ngành báo chí thì phải qua lớp bồi dưỡng về nghiệp vụ báo chí từ 08 tuần trở lên (Điều 9, Thông tư liên tịch số 11/2016/TTLT-BTTTT-BNV\ngày 07/4/2016).

Chuyên viên (Mã số 01.003): có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với ngành, lĩnh vực công tác (Điều 7, Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021).

Cán sự (Mã số 01.004): có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên với ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với ngành, lĩnh vực công tác (Điều 8, Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021).

Về trình độ tin học – ngoại ngữ:

Người dự tuyển vào viên chức phải có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin. Riêng đối với nhóm chức danh dự tuyển là Chuyên viên mã số 01.003, Cán sự mã số 01.004, Văn thư viên mã số 02.007, Văn thư viên trung cấp mã số 02.007 thì không yêu cầu chứng chỉ tin học (theo quy định tại Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021).

Người dự tuyển vào viên chức phải có trình độ ngoại ngữ như sau: chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 (đối với nhóm vị trí việc làm yêu cầu trình độ đại học), chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 1 (đối với nhóm vị trí việc làm yêu cầu trình độ trung cấp, cao đẳng) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT- BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. Riêng đối với nhóm chức danh dự tuyển là Chuyên viên mã số 01.003, Cán sự mã số 01.004, Văn thư viên mã số 02.007, Văn thư viên trung cấp mã số 02.007 thì không yêu cầu chứng chỉ ngoại ngữ (theo quy định tại Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021).

Việc quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học được thực hiện theo Công văn số 2095/SNV-CCVC ngày 01/10/2019 của Sở Nội vụ Quảng Nam.

IV. NỘI DUNG, HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN TUYỂN DỤNG

1. Nội dung, hình thức tuyển dụng

Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

Việc xét tuyển được thực hiện theo quy định tại Điều 11, Nghị định số 115/2020/NĐ-CP, cụ thể:

Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành, cụ thể:

Hình thức thi: Thi viết.

Nội dung và thời gian thi:

+ Thời gian thi: 180 phút.

+ Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

+ Thang điểm: Bài thi có thang điểm 100.

2.  Thời gian tuyển dụng

Thời gian dự kiến: Tháng 9/2021 (thời gian cụ thể cho từng nội dung

Hội đồng tuyển dụng sẽ có thông báo chi tiết sau).

V. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu phiếu đăng ký dự tuyển):

Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp 01 Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu ban hành kèm theo Thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp y tế và các đơn vị sự nghiệp liên quan đến ngành y tế tỉnh Quảng Nam năm 2021 theo vị trí việc làm tuyển dụng (chỉ được đăng ký 01 nguyện vọng vào 01 vị trí việc làm thuộc đơn vị tuyển dụng theo chỉ tiêu tuyển dụng tại các Phụ lục kèm theo).

Người đăng ký dự tuyển viên chức phải khai đầy đủ các nội dung theo mẫu Phiếu đăng ký dự tuyển tính đến thời gian nộp phiếu và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin trong Phiếu đăng ký dự tuyển của mình; trường hợp có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật, hủy bỏ kết quả trúng tuyển, thu hồi quyết định tuyển dụng (nếu có).

2.  Hồ sơ đăng ký dự tuyển

Người đăng ký dự tuyển nộp 01 Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu 01) và kèm theo các hồ sơ sau:

Bản sao có chứng thực văn bằng, chứng chỉ và giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên (nếu có). Trường hợp người đăng ký dự tuyển có bằng chuyên môn do cơ sở đào tạo ở nước ngoài cấp thì văn bằng phải được dịch sang tiếng Việt (có công chứng) và phải được Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận bằng cử nhân, bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ và văn bằng trình độ tương đương của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp theo quy định tại Thông tư số 13/2021/TT-BGDĐT ngày 15/4/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

03 (ba) phong bì có dán tem ghi rõ họ, tên, địa chỉ và số điện thoại của người dự tuyển;

03 (ba) ảnh màu 4cm x 6cm (thời gian chụp trong vòng 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển; ghi rõ họ, tên, ngày tháng năm sinh của thí sinh vào mặt sau ảnh);

Hồ sơ đăng ký dự tuyển của cá nhân được đựng trong bì hồ sơ, nhãn dán ngoài bì đựng hồ sơ (theo Mẫu 02);

Hồ sơ thí sinh đăng ký dự tuyển không hoàn trả lại.

Địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển: theo Thông báo tuyển dụng của Sở Y tế.

Phí dự tuyển: 300.000 đồng/thí sinh (theo Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính).

VI. ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN, XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN, BỐ TRÍ CÔNG TÁC

1. Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng

Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng:

Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyên ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

Trường hợp người dự tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên quy định thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

2.  Xác định người trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng

Theo quy định tại Điều 12, Nghị định số 115/2020/NĐ-CP của Chính phủ, người trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

– Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.

– Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại khoản 1, mục VI Kế hoạch này (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong tổng chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

– Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm ở vòng 2 (gồm cả điểm ưu tiên) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển. Nếu vẫn không xác định được người trúng tuyển thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định trên cơ sở người có thời gian đóng Bảo hiểm xã hội bắt buộc đúng với vị trí việc làm dự tuyển nhiều hơn là người trúng tuyển. Trường hợp 02 người trở lên có thời gian đóng Bảo hiểm xã hội bắt buộc đúng với vị trí việc làm dự tuyển bằng nhau thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

Người không trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng viên chức không được bảo lưu kết quả cho các kỳ tuyển dụng lần sau.

3. Bố trí công tác sau khi trúng tuyển

Theo nguyện vọng đăng ký, người có số điểm cao nhất được ưu tiên bố trí công tác đúng với vị trí việc làm đã đăng ký tại phiếu đăng ký của người dự tuyển. Những người trúng tuyển còn lại do Chủ tịch Hội đồng xem xét, bố trí trong chỉ tiêu vị trí việc làm của các đơn vị còn lại theo thứ tự ưu tiên điểm thi từ cao đến thấp cho đến khi hết chỉ tiêu trong tổng chỉ tiêu tuyển dụng của vị trí việc làm.

Trường hợp có nhiều người trúng tuyển bằng điểm nhau ở cùng chỉ tiêu tuyển dụng cuối cùng trong một đơn vị dự tuyển thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người được ưu tiên bố trí công tác đúng với vị trí việc làm theo nguyện vọng đăng ký. Nếu vẫn không xác định được thì Chủ tịch Hội đồng xem xét, quyết định trên cơ sở ưu tiên bố trí cho người có thời gian đóng Bảo hiểm xã hội bắt buộc đúng với vị trí việc làm dự tuyển nhiều hơn.

4.  Trường hợp hủy kết quả tuyển dụng

Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì bị huỷ kết quả trúng tuyển.

Trường hợp có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì sẽ thông báo công khai trên trang thông tin điện tử hoặc Cổng thông tin điện tử của Sở Y tế và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.

5. Trường hợp bổ sung người trúng tuyển

Chủ tịch UBND tỉnh quyết định công nhận kết quả trúng tuyển đối với người dự tuyển có kết quả điểm tuyển dụng thấp hơn liền kề so với kết quả tuyển dụng của người trúng tuyển cuối cùng trong tổng chỉ tiêu của vị trí việc làm theo quy định.

Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả tuyển dụng thấp hơn liền kề mà bằng nhau thì xác định người trúng tuyển theo quy định tại điểm b, khoản 2, mục VI của Kế hoạch này.

VII.  KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí kỳ tuyển dụng được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

Trường hợp thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tuyển dụng và đã nộp Phiếu đăng ký dự tuyển, phí dự tuyển nhưng không dự tuyển thì sẽ không được hoàn trả lại phí dự tuyển. Trường hợp thí sinh không đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển và đã nộp đủ phí dự tuyển sẽ được thông báo hoàn trả phí dự tuyển đã nộp theo quy định.

VIII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ủy ban nhân dân tỉnh

Thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức, Ban giám sát kỳ tuyển dụng viên chức.

Phê duyệt danh sách người đủ điều kiện dự tuyển.

Quyết định công nhận kết quả trúng tuyển và tiếp nhận vào làm viên chức đối với người trúng tuyển kỳ tuyển dụng theo thẩm quyền.

2. Hội đồng tuyển dụng viên chức

Thành lập các Ban giúp việc để tổ chức thực hiện Kế hoạch tuyển dụng theo quy định.

Chịu trách nhiệm tổ chức kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp y tế và các đơn vị sự nghiệp liên quan đến ngành y tế tỉnh Quảng Nam năm 2021 theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật.

Tổng hợp kết quả xét tuyển vòng 2, báo cáo UBND tỉnh quyết định công nhận.

Giải quyết các khiếu nại, tố cáo trong quá trình tổ chức tuyển dụng (nếu có).

3. Sở Y tế

Là cơ quan thường trực Hội đồng tuyển dụng viên chức, tham mưu giúp Hội đồng tuyển dụng viên chức về tổ chức, thực hiện Kế hoạch tuyển dụng viên chức; có trách nhiệm thông báo chỉ tiêu, điều kiện, lịch tổ chức tuyển dụng, thời gian, địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển, phí tuyển dụng trên các phương tiện thông tin đại chúng: Cổng thông tin điện tử của tỉnh, Cổng thông tin điện tử của Sở Y tế, Đài Phát thanh – Truyền hình Quảng Nam, Báo Quảng Nam, …

Kiểm tra, tổng hợp trình UBND tỉnh phê duyệt danh sách những người đủ điều kiện dự tuyển.

Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức, Ban giám sát kỳ tuyển dụng viên chức năm 2021.

Đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, công tác y tế, sơ cấp cứu trong thời gian tổ chức tuyển dụng.

đ) Tham mưu và thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND tỉnh, Hội đồng tuyển dụng viên chức tỉnh giao trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp y tế và các đơn vị sự nghiệp liên quan đến ngành y tế tỉnh Quảng Nam năm 2021.

Lập dự toán kinh phí tổ chức kỳ tuyển dụng, gửi Sở Tài chính thẩm định trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Quyết định tuyển dụng đối với những người trúng tuyển sau khi UBND tỉnh phê duyệt kết quả.

Chịu trách nhiệm hướng dẫn đơn vị sự nghiệp trực thuộc ký hợp đồng làm việc và thực hiện chế độ tập sự theo đúng quy định.

4.  Sở Nội vụ

Phối hợp với Sở Y tế triển khai thực hiện Kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp y tế và các đơn vị sự nghiệp liên quan đến ngành y tế tỉnh Quảng Nam năm 2021.

Thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt danh sách đủ điều kiện dự tuyển, kết quả tuyển dụng.

Cử công chức tham gia giám sát quá trình tuyển dụng viên chức.

5. Sở Tài chính

Sở Tài chính có trách nhiệm thẩm định dự toán kinh phí tổ chức kỳ tuyển dụng trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

6.  Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

Phối hợp với Sở Y tế để tổ chức tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp y tế và các đơn vị sự nghiệp liên quan đến ngành y tế đối với những chỉ tiêu thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đăng ký.

7.  Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam

Phối hợp với Sở Y tế để tổ chức tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp y tế và các đơn vị sự nghiệp liên quan đến ngành y tế đối với những chỉ tiêu thuộc Trường Cao đẳng Y tế đăng ký.

Phối hợp với Hội đồng tuyển dụng bố trí điều động cán bộ, viên chức; phục vụ cơ sở vật chất, trang thiết bị giúp Hội đồng tổ chức thành công kỳ tuyển dụng viên chức theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

8.  Công an tỉnh

Phối hợp với Hội đồng tuyển dụng và các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng và thực hiện kế hoạch bảo vệ an ninh, trật tự để Hội đồng tuyển dụng tổ chức kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp y tế và các đơn vị sự nghiệp liên quan đến ngành y tế tỉnh Quảng Nam năm 2021 đảm bảo nghiêm túc, an toàn, hiệu quả theo đúng quy định của pháp luật.

9. Đài Phát thanh – Truyền hình Quảng Nam, Báo Quảng Nam, Cổng thông tin điện tử tỉnh

Thông báo công khai Kế hoạch này để các đối tượng được biết và đăng ký dự tuyển.

10. Điện lực Quảng Nam

Điện lực Quảng Nam có phương án đảm bảo điện phục vụ cho kỳ tuyển dụng viên chức của Sở Y tế năm 2021.

Trên đây là Kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp y tế và các đơn vị sự nghiệp liên quan đến ngành y tế tỉnh Quảng Nam năm 2021; trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc thì đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan phản ánh về Sở Y tế (cơ quan thường trực Hội đồng tuyển dụng) để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

Nguồn tin: quangnam.gov.vn